1 As 69/2012 - 28

02. 05. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobce: L. Z., proti žalovanému: Krajský úřad Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 22. 4. 2010, čj. KUOK 40919/2010, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 9. 2011, čj. 58 A 41/2010 - 40,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Žalobce se žalobou u krajského soudu domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného označeného v záhlaví, kterým zamítl žalobcovo odvolání proti rozhodnutí Magistrátu města Přerova, oboru dopravy, ze dne 4. 2. 2010, čj. 2009/21203/DOP (správní orgán I. stupně). Krajský soud rozsudkem označeným v záhlaví žalobu zamítl. Žalobce (dále jen „stěžovatel“) podal proti rozsudku krajského soudu kasační stížnost ústně do protokolu o jednání ze dne 23. 9. 2011 (viz doplnění protokolu ze dne 23. 9. 2011, s. 6, č. l. 36 soudního spisu). Krajskému soudu vytýká, že neposoudil správně důkazy předložené jak žalobou, tak i obhajobou. Stěžovatel byl dále krajským soudem poučen, že v daném případě lze proti vyhlášenému rozsudku podat kasační stížnost (nikoliv odvolání), v řízení o ní je však nezbytné právní zastoupení a splnění zákonných nálezitostí kasační stížnosti, o kterých byl rovněž poučen. K tomu mu krajský soud sdělil, že v tomto směru vydá samostatné usnesení, kterým bude vyzván k odstranění vad a bude mu stanovena lhůta.

Následně krajský soud v souladu s § 106 odst. 3 s. ř. s. vyzval stěžovatele usnesením ze dne 15. 11. 2011, aby ve lhůtě jednoho měsíce od jeho doručení odstranil vady kasační stížnosti (doplnil kasační námitky a doložil plnou moc udělenou advokátu) s podrobným poučením. Současně jej poučil, že nebudou-li uvedené nedostatky přes výzvu soudu odstraněny, kasační stížnost bude odmítnuta. Uvedené usnesení nabylo právní moci dnem 22. 11. 2011, kdy bylo stěžovateli doručeno vhozením do  domovní schránky (doručenka na č. l. 49 soudního spisu). Do dnešního dne však stěžovatel kasační stížnost ani přes výzvu krajského soudu nedoplnil.

Při posuzování podané kasační stížnosti musel Nejvyšší správní soud nejprve zkoumat, zda jsou vůbec splněny procesní podmínky jejího meritorního projednání, přičemž shledal, že nikoliv.

Ustanovení § 106 odst. 3 s. ř. s. stanoví, že „[n]emá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání. Jen v této lhůtě může stěžovatel rozšířit kasační stížnost na výroky dosud nenapadené a rozšířit její důvody.“

Podle § 46 odst. 1 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne kasační stížnost, jestliže nejsou splněny podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

Porovnáním shora popsaného skutkového stavu a konstatované právní úpravy je zřejmé, že ve stěžovatelově případě jsou dány podmínky pro odmítnutí kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud proto, aniž by odstraňoval vady kasační stížnosti postupem podle § 109 odst. 1 s. ř. s., nemohl o kasační stížnosti věcně jednat a odmítl ji pro nepřípustnost. K tomuto postupu zdejší soud přistoupil, přestože nebyl zaplacen soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti. Vzhledem ke zřejmé nepřípustnosti kasační stížnosti by totiž jakýkoliv jiný postup byl zcela bezúčelný, formalistický, v příkrém rozporu se zásadou procesní ekonomie i se zákonem a nemohl by vést k ochraně práv stěžovatele (srov. rozsudek NSS ze dne 25. 7. 2008, čj. 8 As 16/2008 - 244, nebo usnesení NSS ze dne 24. 10. 2011, čj. 8 Afs 54/2011 - 39, obě rozhodnutí dostupná na www.nssoud.cz).

Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo než z uvedených důvodů kasační stížnost proti usnesení krajského soudu podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., za použití § 120 s. ř. s. odmítnout.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 2. května 2012

JUDr. Josef Baxa předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 5. 2012, sp. zn. 1 As 69/2012 - 28, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies