4 As 26/2012 - 16

02. 05. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Dagmar Nygrínové v právní věci žalobce: Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích, občanské sdružení,se sídlem U Luhu 23, Brno-Kníničky, zast. Mgr. Martinem Šípem, advokátem, se sídlem Převrátilská 330, Tábor,proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. 10. 2011, č. j. 6 Ca 256/2008 - 63,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Žalovaný rozhodnutím ze dne 19. 5. 2008, č. j. MV-41177-5/ODK-2008, rozhodl podle § 16a odst. 6 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o stížnosti žalobce ze dne 26. 4. 2008 na postup Krajského úřadu Jihomoravského kraje při vyřizování žádosti žalobce o poskytnutí informací, podané dne 7. 4. 2008 a vedené povinným subjektem pod sp. zn. S-JMK 46001/2008 OKP tak, že postup povinného subjektu - Jihomoravského kraje, Krajského úřadu Jihomoravského kraje, při vyřizování shora uvedené žádosti byl potvrzen.

Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 26. 10. 2011, č. j. 6 Ca 256/2008 - 63, byla žaloba proti uvedenému rozhodnutí žalovaného jako nedůvodná zamítnuta. Proti tomuto rozsudku podal žalobce (dále též „stěžovatel“) prostřednictvím svého zástupce včasnou blanketní kasační stížnost, v níž uvedl, že doplnění kasační stížnosti provede na základě výzvy soudu podle § 106 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“).

Nejvyšší správní soud poté vyzval usnesením ze dne 7. 3. 2012, č. j. 4 As 26/2012 - 9, stěžovatele prostřednictvím jeho zástupce, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení usnesení doplnil kasační stížnost o důvody podřaditelné pod § 103 odst. 1 s. ř. s. s tím, že v případě, že kasační stížnost nebude řádně doplněna, Nejvyšší správní soud ji odmítne. Usnesení bylo doručeno zástupci stěžovatele držitelem poštovní licence dne 12. 3. 2011. Kasační stížnost však ve stanovené lhůtě ani později nebyla doplněna.

Nejvyšší správní soud nemohl o kasační stížnosti věcně jednat a odmítl ji z následujících důvodů. Kasační stížnost nesplňuje náležitosti pro to, aby na jejím základě bylo možné rozhodnutí Městského soudu v Praze věcně přezkoumat. Kasační stížnost ze dne 31. 1. 2012 totiž neobsahovala žádné tvrzení, jež by se mohlo stát předmětem soudního přezkumu. Stěžovatel, jenž byl v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, byl jeho prostřednictvím soudem vyzván k odstranění vad kasační stížnosti tak, aby uvedl, v jakých skutečnostech spatřuje důvody kasační stížnosti. Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 3. 2012, č. j. 4 As 26/2012 - 9, obsahovalo řádné poučení o možnosti odmítnutí kasační stížnosti v případě neodstranění vad. Kasační stížnost však nebyla doplněna.

Nejvyšší správní soud se tedy kasační stížností nemohl zabývat, neboť v ní nebyl dán rozsah přezkumu rozsudku Městského soudu v Praze. Nejvyšší správní soud přitom není povinen ani oprávněn sám vyhledávat možné důvody nezákonnosti napadeného rozsudku. Zastoupený stěžovatel byl vyzván k odstranění vad kasační stížnosti a řádně poučen o možnosti odmítnutí kasační stížnosti v případě, že tak neučiní. Kasační stížnost však nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, proto Nejvyšší správní soud konstatuje, že přes výzvu soudu a poučení o možných následcích nebyly odstraněny vady kasační stížnosti a tato skutečnost představuje nedostatek, pro který není možné v řízení o kasační stížnosti dále pokračovat. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost stěžovatele podle § 37 odst. 5 věty druhé s. ř. s. použitého obdobně podle § 106 odst. 1 věty druhé s. ř. s. odmítl.

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 120 a § 60 odst. 3 věty první s. ř. s., neboť v případě odmítnutí kasační stížnosti nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o ní.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 2. května 2012

JUDr. Marie Turková předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 5. 2012, sp. zn. 4 As 26/2012 - 16, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies