8 As 115/2011 - 68

26. 04. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida Hipšra v právní věci žalobce: P. Č., ve věci nejasného podání ze dne 31. 1. 2011, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 6. 4. 2011, čj. 3 Na 111/2011 - 15,

takto :

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žalobce nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

1. Žalobce (stěžovatel) podal dne 28. 4. 2011 k Nejvyššímu správnímu soudu kasační stížnost proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 6. 4. 2011, čj. 3 Na 111/2011 - 15, kterým městský soud odmítl podání žalobce ze dne 31. 1. 2011.

2. Následně stěžovatel podal u Nejvyššího správního soudu žádost o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 8. 3. 2012, čj. 8 As 115/2011 - 58, obě žádosti zamítl a zároveň stěžovatele vyzval k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost ve lhůtě 15 dnů od doručení uvedeného usnesení a k předložení plné moci udělené advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti ve lhůtě jednoho měsíce od doručení uvedeného usnesení. Usnesení čj. 8 As 115/2011 - 58 bylo stěžovateli doručeno dne 23. 3. 2012.

3. Stěžovatel podáním ze dne 3. 4. 2012 (podaným k poštovní přepravě dne 6. 4. 2012) požádal o prodloužení lhůty k předložení plné moci udělené advokátovi o čtyři měsíce a zároveň požádal o posečkání s uhrazením soudního poplatku za kasační stížnost do doby vydání rozhodnutí o ustavní stížnosti podané stěžovatelem proti výroku I. usnesení čj. 8 As 115/2011 - 58 (výrok, jímž byla zamítnuta žádost stěžovatele o osvobození od soudních poplatků).

4. Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 18. 4. 2012, čj. 8 As 115/2011 - 64, tyto žádosti zamítl. Současně poučil stěžovatele o tom, že soud řízení zastaví, nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen.

5. Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 téhož zákona soud vyzve poplatníka k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě, kterou mu určí, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

6. Nejvyšší správní soud v nyní posuzované věci zjistil, že stěžovatel nezaplatil soudní poplatek za podanou kasační stížnost ve lhůtě stanovené soudem v usnesení čj. 8 As 115/2011 - 58 (ani později), podmínky řízení o kasační stížnosti proto nebyly splněny a soud řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) za použití § 120 s. ř. s. zastavil.

7. Nejvyšší správní soud dodává, že stěžovatel nedoložil ve lhůtě stanovené soudem v usnesení čj. 8 As 115/2011 - 58 (ani později), že je v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem. Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. „stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie“. Ani tato podmínka řízení nebyla v posuzované věci splněna. Nedostatek povinného zastoupení advokátem brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, proto by byl dán důvod pro odmítnutí kasační stížnosti podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. Nejvyšší správní soud však podle tohoto ustanovení nepostupoval, protože řízení o kasační stížnosti z výše uvedených důvodů zastavil.

8. Podle § 60 odst. 3 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 26. dubna 2012

JUDr. Jan Passer předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 4. 2012, sp. zn. 8 As 115/2011 - 68, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies