5 Ans 1/2012 - 42

26. 04. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D. a JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. v právní věci žalobkyně: PhDr. H. P., proti žalované: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, se sídlem Sněmovní 4, Praha 1, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. 11. 2011, č. j. 8 A 79/2011 - 41,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Městský soud v Praze usnesením ze dne 2. 11. 2011, č. j. 8 A 79/2011 – 41, odmítl žalobu na ochranu proti nečinnosti, kterou se žalobkyně domáhala toho, aby žalované byla uložena povinnost rozhodnout o žádosti o poskytnutí informací ze dne 2. 2. 2011, kterou se žalobkyně dožadovala zaslání kopií expertíz (výtahů a výpisů z odborného tisku, monitoringu médií, rozborů apod.) zpracovaných na objednávku poslance Petra Tluchoře za 93 000 Kč a kopie faktury poslance Jiřího Šlégra na „webové stránky iniciativy sportovců PULS“. Městský soud současně uvedeným  usnesením zamítl návrh žalobkyně na ustanovení zástupce z řad advokátů. Žalobkyně (stěžovatelka) podala proti usnesení městského soudu kasační stížnost, kterou opírala o důvod podle § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s., tj. namítala nezákonnost rozhodnutí o odmítnutí žaloby. Současně s podáním kasační stížnosti stěžovatelka požádala o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení o kasační stížnosti.

Usnesením ze dne 6. 4. 2012, č. j. 5 Ans 1/2012 – 30, Nejvyšší správní soud zamítl žádost stěžovatelky o osvobození od soudních poplatků a její návrh na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti. Současně Nejvyšší správní soud stěžovatelku vyzval, aby ve lhůtě 1 týdne od doručení tohoto usnesení zaplatila soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5000 Kč a aby ve lhůtě dvou týdnů od doručení tohoto usnesení předložila soudu plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v řízení o kasační stížnosti.

Podáním doručeným do datové schránky Nejvyššího správního soudu dne 24. 4. 2012 vzala stěžovatelka svoji kasační stížnost zpět.

Podle § 37 odst. 4 s. ř. s. může vzít navrhovatel svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Vzhledem k tomu, že projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. řízení o kasační stížnosti zastavil.

Výrok o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno, s výjimkou případů, kdy vzal navrhovatel podaný návrh zpět pro pozdější chování odpůrce nebo bylo-li řízení zastaveno pro uspokojení navrhovatele. O takový případ se ovšem v předmětné věci nejedná.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 26. dubna 2012

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 4. 2012, sp. zn. 5 Ans 1/2012 - 42, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies