7 Azs 11/2012 - 21

26. 04. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobkyně: T. D. H. T., zastoupená JUDr. Jaroslavem Dospělem, advokátem, se sídlem Moskevská 373/37, Praha 10, proti žalovanému: Ministerstvu vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 17. 10. 2011, č. j. 49 Az 37/2011 - 26,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 17. 10. 2011, č. j. 49 Az 37/2011 - 26, zamítl žalobu podanou žalobkyní (dále jen „stěžovatelka“) proti rozhodnutí ministerstva vnitra, odbor azylové a migrační politiky (dále jen „ministerstvo“) ze dne 31. 5. 2011, č. j. OAM-112/LE-BE02-BE03-2011, kterým byla podle ust. § 16 odst. 1 písm. f) zákona č. 325/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jako zjevně nedůvodná zamítnuta žádost stěžovatelky o udělení mezinárodní ochrany.

Proti tomuto rozsudku podala stěžovatelka blanketní kasační stížnost.

Podle ust. § 106 odst. 1 s. ř. s. musí kromě obecných náležitostí kasační stížnost obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno. Ustanovení § 37 platí obdobně.

Podle ust. § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

Nejvyšší správní soud se nejprve musel zabývat tím, zda kasační stížnost nemá vady, které by bránily jejímu věcnému projednání.

Protože stěžovatelka podala kasační stížnost, v níž neuvedla žádný stížní důvod, krajský soud vyzval usnesením ze dne 3. 1. 2012, č. j. 49 Az 37/2011 – 38 zástupce stěžovatelky, aby ve lhůtě 30 dnů od dne doručení tohoto usnesení konkretizoval důvody, pro které byla kasační stížnost podána. Usnesení bylo zástupci stěžovatelky doručeno dne 12. 1. 2012, ale ten na výzvu v něm obsaženou nereagoval.

Za této situace není z kasační stížnosti zřejmé, jaké konkrétní nedostatky napadeného rozhodnutí má Nejvyšší správní soud v řízení přezkoumávat, a proto nelze v řízení pokračovat.

Proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost stěžovatelky podle ust. § 37 odst. 5 za použití § 120 s. ř. s. odmítl.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byl-li návrh mj. odmítnut.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. dubna 2012

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 4. 2012, sp. zn. 7 Azs 11/2012 - 21, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies