7 Afs 5/2012 - 26

19. 04. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: M. H., zastoupen Mgr. Markem Urbišem, advokátem se sídlem Partyzánská 18, Opava, proti odpůrci: Finanční ředitelství v Ostravě, se sídlem Na Jízdárně 3, Ostrava, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. 12. 2011, č. j. 22 Af 163/2011 - 12,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Včas podanou kasační stížností se žalobce M. H. domáhá u Nejvyššího správního soudu vydání rozsudku, kterým by bylo zrušeno usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. 12. 2011, č. j. 22 Af 163/2011 - 12, a věc vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení.

Krajský soud v Ostravě (dále také „krajský soud“) napadeným usnesením ze dne 7. 12. 2011, č. j. 22 Af 163/2011 - 12, které nabylo právní moci dne 22. 12. 2011, zastavil řízení o žalobě M. H. proti rozhodnutí žalovaného Finančního ředitelství v Ostravě ze dne 23. 8. 2011, č. j. 4963/11-111101-804526, kterým bylo změněno rozhodnutí Finančního úřadu v Opavě ze dne 9. 2. 2011, č. j. 29878/11/384914804503, jímž byla žalobci doměřena daň z příjmů fyzických osob. Krajský soud při svém rozhodování vyšel ze zjištění, že žalobce nezaplatil soudní poplatek, který je splatný při podání žaloby. Z tohoto důvodu byl žalobce vyzván krajským soudem k zaplacení soudního poplatku ve výši 3000 Kč ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení výzvy. Výzva k zaplacení soudního poplatku byla zástupci žalobce doručena dne 4. 11. 2011 a uvedená lhůta 10 dnů uplynula marně dne 14. 11. 2011, aniž žalobce zaplatil požadovaný soudní poplatek. Krajský soud proto postupoval podle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s. a s poukazem na ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“) řízení o žalobě zastavil.

Proti tomuto usnesení krajského soudu podal žalobce jako stěžovatel (dále jen „stěžovatel“) kasační stížnost datovanou dne 30. 12. 2011 a doručenou krajskému soudu dne 2. 1. 2012, kterou obsahově opřel o ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s.

Stěžovatel namítl, že výzva k zaplacení soudního poplatku byla jeho zástupci doručena dne 7. 11. 2011 s poučením, že má zaplatit soudní poplatek do 10 dnů ode dne doručení výzvy. Dne 10. 11. 2011 proto zakoupil kolkové známky v hodnotě 3000 Kč, tyto vylepil na zaslaný předtisk soudního formuláře a dne 11. 11. 2011 písemnou výzvu i s vylepenými kolky dal k poštovní přepravě prostřednictvím České pošty s. p. s určením pro Krajský soud v Ostravě.

Dne 30. 1. 2012 byl Nejvyššímu správnímu soudu doručen dopis Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. 1. 2012, který reagoval na žádost Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 1. 2012 o prověření celé záležitosti stran doručení soudního formuláře s vylepenými kolkovými známkami.

Krajský soud uvedl, že žaloba M. H. směřující proti rozhodnutí žalovaného ze dne 23. 8. 2011, č. j. 4963/11-1101-804526, byla omylem zapsána do rejstříku Af dvakrát, a to pod sp. zn. 22 Af 163/2011 a pod sp. zn. 22 Af 165/2011. Každá věc pak byla přidělena k vyřízení jinému soudci. Výzvy k zaplacení soudního poplatku byly vydány dne 1. 11. 2011 (sp. zn. 22 Af 163/2011) a dne 2. 11. 2011 (sp. zn. 22 Af 165/2011). Žalobcem zaplacený soudní poplatek, doručený krajskému soudu dne 14. 11. 2011, byl zažurnalizován pod sp. zn. 22 Af 165/2011, kde jsou následně vedeny další úkony ve věci, zatímco pod sp. zn. 22 Af 163/2011 bylo řízení po marném uplynutí lhůty pro zaplacení soudního poplatku zastaveno, když vedení dvojího řízení o téže věci bylo zjištěno až nyní.

Ze soudního formuláře založeného ve spisu zn. 22 Af 165/2011, který byl doručen Krajskému soudu v Ostravě podle otisku úředního razítka dne 14. 11. 2011, vyplývá, že jsou na něm vylepeny tři kolkové známky po 1000 Kč, jež jsou znehodnoceny otiskem kulatého razítka Krajského soudu v Ostravě. Formulář je opatřen nečitelným podpisem poplatníka a datem 10. 11. 2011.

Z usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 2. 3. 2012, č. j. 22 Af 163/2011 - 19, které nabylo právní moci dne 7. 3. 2012, pak vyplývá, že tímto usnesením bylo zrušeno usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. 12. 2011, č. j. 22 Af 163/2011 - 12, s tím, že stěžovatel jako žalobce zaplatil soudní poplatek dříve než usnesení o zastavení řízení nabylo právní moci. Krajský soud proto dospěl k závěru, že byla splněna zákonná podmínka pro zrušení rozhodnutí o zastavení řízení ve smyslu ustanovení § 9 odst. 7 zákona o soudních poplatcích a proto usnesení o zastavení řízení zrušil.

Nejvyšší správní soud se v nastalé situaci musel především zabývat otázkou, zda jsou v daném případě splněny podmínky řízení o kasační stížnosti stěžovatele proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. 12. 2011, č. j. 22 Af 163/2011 - 12, o zastavení řízení.

Podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn a nelze proto v řízení pokračovat.

Základní podmínkou přezkoumání zákonnosti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. 12. 2011, č. j. 22 Af 163/2011 - 12, o zastavení řízení, je nepochybně samotná existence tohoto usnesení a kasační stížnost stěžovatele brojící proti tomuto usnesení. Stěžovatel v této věci podal dne 2. 1. 2012 kasační stížnost ke Krajskému soudu v Ostravě proti shora uvedenému usnesení krajského soudu o zastavení řízení v době existence a platnosti tohoto usnesení krajského soudu. Před nynějším rozhodnutím Nejvyššího správního soudu ale bylo kasační stížností napadené usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. 12. 2011, č. j. 22 Af 163/2011 - 12, pravomocně zrušeno v jiném řízení usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 2. 3. 2012, č. j. 22 Af 163/2011 - 19, konaném podle ustanovení § 9 odst. 7 zákona o soudních poplatcích. Na základě této skutečnosti proto odpadl předmět řízení o kasační stížnosti doručené dne 2. 1. 2012, která již nesměřuje proti původně existujícímu usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. 12. 2011, č. j. 22 Af 163/2011 - 12.

Nejvyšší správní soud proto konstatuje, že zrušení usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. 12. 2011, č. j. 22 Af 163/2011 - 12, v řízení podle § 9 odst. 7 zákona o soudních poplatcích představuje neodstranitelný nedostatek podmínky řízení o kasační stížnosti spočívající v neexistenci předmětu řízení mimořádného opravného prostředku.

Jelikož před rozhodnutím Nejvyššího správního soudu odpadly podmínky řízení o kasační stížnosti, je dán důvod k odmítnutí tohoto návrhu, který již nesměřuje proti žádnému rozhodnutí krajského soudu [§ 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.]

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití ustanovení § 120 s. ř. s. podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo – li řízení zastaveno nebo návrh odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. dubna 2012

JUDr. Jaroslav Hubáček předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 4. 2012, sp. zn. 7 Afs 5/2012 - 26, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies