7 As 14/2012 - 15

19. 04. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci navrhovatele: L. K., za účasti: 1/ P. H., 2/ Městský úřad Varnsdorf, se sídlem Náměstí E. Beneše 470, Varnsdorf, v řízení o kasační stížnosti navrhovatele proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 11. 1. 2012, č. j. 15 A 1/2012 - 4,

takto :

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se navrhovatel (dále jen „stěžovatel“) domáhal zrušení usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 11. 1. 2012, č. j. 15 A 1/2012 - 4, kterým byl odmítnut jeho návrh na vydání předběžného opatření, jímž se domáhal zákazu ohlášené demonstrace svolané svolavatelem shromáždění do Varnsdorfu na náměstí Edvarda Beneše ve dnech 14. a 15. 1. 2012.

Nejvyšší správní soud nejprve zkoumal, zda jsou v dané věci splněny podmínky řízení, mezi které patří i zaplacení soudního poplatku ve výši 5000 Kč podle položky č. 19 sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k zákonu č. 549/1991 Sb., ve znění účinném od 1. 9. 2011 (dále jen „zákon o soudních poplatcích“).

Stěžovatel soudní poplatek za kasační stížnost nezaplatil, ačkoli podle ust. § 2 odst. 2 písm. b) zákona o soudních poplatcích je ve věcech správního soudnictví poplatníkem poplatku za řízení ten, kdo podal kasační stížnost a soudní poplatek je splatný podáním kasační stížnosti [§ 4 odst. 1 písm. d) a § 7 odst. 1 zákona o soudních poplatcích].

Nejvyšší správní soud proto usnesením ze dne 20. 3. 2012, č. j. 7 As 14/2012 - 10, vyzval stěžovatele k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě do 14 dnů od doručení výzvy s poučením, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, bude řízení o kasační stížnosti zastaveno. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 29. 3. 2012. Stěžovatel však na tuto výzvu nereagoval a soudní poplatek nezaplatil.

Protože soudní poplatek nebyl zaplacen, Nejvyšší správní soud podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. řízení o kasační stížnosti zastavil.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 60 odst. 3 věta první ve spojení s § 120 s. ř. s. tak, že žádnému z účastníků se náhrada nákladů řízení nepřiznává, jelikož řízení bylo zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. dubna 2012

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 4. 2012, sp. zn. 7 As 14/2012 - 15, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies