1 As 45/2012 - 40

18. 04. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobce: Mgr. K. R., proti žalovanému: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, se sídlem tř. Kpt. Jaroše 7, Brno, o žalobě proti rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 31. 8. 2011, čj. ÚOHS – 13642/2011/100/JHv, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31. 1. 2012, čj. 62 Af 69/2011 – 58,

takto :

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobci se vrací soudní poplatek snížený o 20 % ve výši 4000 Kč, který mu bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění :

Žalobce se žalobou ze dne 31. 10. 2011 domáhal zrušení rozhodnutí předsedy žalovaného, jímž byl odvolán z funkce místopředsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Krajský soud žalobu shora označeným usnesením odmítl z důvodu, že se jedná o věc, k jejímuž projednání jsou příslušné soudy v občanském soudním řízení. 

Dne 20. 2. 2012 byla Nejvyššímu správnímu soudu doručena kasační stížnost žalobce proti usnesení krajského soudu. Dne 3. 4. 2012 bylo soudu doručeno podání žalobce, jímž vzal kasační stížnost v celém rozsahu zpět. Projev vůle žalobce vzít kasační stížnost zpět nevzbuzuje žádných pochyb o jeho skutečném obsahu.

Nejvyšší správní soud tedy za této situace zastavil řízení o kasační stížnosti podle § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s., neboť kasační stížnost byla vzata zpět.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud na základě § 60 odst. 3 věty první ve spojení s § 120 s. ř. s., dle něhož v případě zastavení řízení o kasační stížnosti nemá nárok na náhradu nákladů řízení žádný z účastníků.

Podle § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění, soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním.

Vzhledem k tomu, že žalobce složil na účet Nejvyššího správního soudu soudní poplatek za podání kasační stížnosti ve výši 5000 Kč před prvním jednáním ve věci, rozhodl zdejší soud o vrácení příslušné části soudního poplatku žalobci, tj. ve výši 4000 Kč.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. dubna 2012

JUDr. Josef Baxa předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 4. 2012, sp. zn. 1 As 45/2012 - 40, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies