11 Kseo 2/2009 - 133

16. 04. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Kárné
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Předseda kárného senátu Nejvyššího správního soudu rozhodl v právní věci kárného žalobce: předseda revizní komise Exekutorské komory,proti kárně obviněnému: Mgr. P. D., soudní exekutor, Exekutorský úřad Beroun se sídlem Palackého 31/2, Beroun, zastoupený Mgr. Jindřichem Šimberským, advokátem se sídlem Hořejší nábřeží 786/21, Praha 5, o odvolání kárně obviněného proti rozhodnutí kárné komise Exekutorské komory ČR ze dne 27. 5. 2008, č. j. KŽ 5/06-150, podle § 250 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) s odkazem na ustanovení § 25 zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů,

takto :

Zpětvzetí odvolání se bere na vědomí.

Odůvodnění :

Předseda revizní komise Exekutorské komory ČR (dále jen „kárný žalobce“) podal k Exekutorské komoře ČR dne 24. 2. 2006  proti soudnímu exekutorovi Mgr. P. D. návrh na zahájení kárného řízení pro kárné provinění podle ustanovení § 116 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „exekuční řád“), kterého se měl dopustit porušením povinnosti obsažené v ustanovení § 2 cit. zákona.

Rozhodnutím kárného senátu kárné komise Exekutorské komory ČR ze dne 27. 5. 2008, č. j. KŽ 5/06-150, byl Mgr. D. shledán vinným tím, že ačkoliv pravomocným usnesením Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 18. 5. 2005, č. j. 12 Nc 5914/2003 - 116a, bylo rozhodnuto o povinnosti oprávněného České správy letišť, s. p. zaplatit náklady exekuce, jako soudní exekutor v řízení vedeném pod sp. zn. 015 EX 134/03 nerespektoval toto usnesení a od 15. 9. 2005 do současné doby nevyplatil povinnému částku 2 353 646,50 Kč dosud složenou v soudní úschově Okresního soudu v Berouně. Za to bylo kárně obviněnému uloženo kárné opatření – pokuta ve výši 40 000 Kč. Současně bylo rozhodnuto o jeho povinnosti zaplatit náhradu nákladů kárného řízení ve výši 6000 Kč.

Proti tomuto rozhodnutí podal kárně obviněný Mgr. D. dne 31. 3. 2009 odvolání, kterým se domáhal uložení mírnějšího kárného opatření.

Toto odvolání bylo spolu se spisovou dokumentací k předmětnému kárnému řízení předloženo  dle čl. II bodu 7 přechodných ustanovení zákona č. 183/2009 Sb., kterým se mění exekuční řád a o změně dalších zákonů, Nejvyššímu správnímu soudu k projednání a rozhodnutí. Dne 13. 4. 2012 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno zpětvzetí odvolání kárně obviněného, datované ke dni 11. 4. 2012. V něm doslova uvádí, že bere odvolání proti (výše označenému) rozhodnutí kárného senátu kárné komise Exekutorské komory ČR v plném rozsahu zpět, jelikož věc „důkladně uvážil a své stanovisko přehodnotil“.

Zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů, postup při zpětvzetí odvolání neupravuje. Podle ustanovení § 25 tohoto zákona však nestanoví-li tento zákon jinak nebo nevyplývá-li z povahy věci něco jiného, v kárném řízení se přiměřeně použijí ustanovení trestního řádu. Podle § 250 odst. 4 trestního řádu zpětvzetí odvolání vezme, není-li překážek, usnesením na vědomí předseda senátu odvolacího soudu, a nebyla-li věc dosud tomuto soudu předložena, předseda senátu soudu prvního stupně. V dané věci nebyla shledána překážka, která by bránila zpětvzetí odvolání, proto předseda kárného senátu Nejvyššího správního soudu rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Zpětvzetí odvolání má ten účinek, že napadené rozhodnutí kárné komise Exekutorské komory ČR ze dne 27. 5. 2008, č. j. KŽ 5/06-150, nabylo právní moci dnem, kdy podání obsahující prohlášení o zpětvzetí odvolání došlo Nejvyššímu správnímu soudu, tj. dnem 13. 4. 2012.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 16. dubna 2012

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda kárného senátu.

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 4. 2012, sp. zn. 11 Kseo 2/2009 - 133, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies