Aprk 5/2012 - 48

16. 04. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Lenky Kaniové v právní věci navrhovatele P. Č., o návrhu navrhovatele na určení lhůty k provedení procesního úkonu ze dne 27. 3. 2012 ve věci vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 30 Na 13/2011,

takto :

I. Řízení ve věci návrhu na určení lhůty k provedení procesního úkonu se zastavuje.

II. Navrhovatel nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Písemností ze dne 27. 3. 2012 podal navrhovatel ke Krajskému soudu v Brně dne 29. 3. 2012 návrh na „provedení procesního úkonu u námitky neúčinnosti doručení z 30. 5. 2011 (vrácená písemnost KS v Brně R253233886, podané týž den, zadržované ve spise KS pod sp. zn. 30 na 13/11), pakliže odesílající soud dosud o námitkách nevydal rozhodnutí ani písemnost nenechal doručit zákonem předvídaným způsobem znovu.“ Krajský soud postoupil návrh Nejvyššímu správnímu soudu dne 5. 4. 2012, ve svém vyjádření předseda senátu Mgr. Milan Procházka uvedl, že z podání nebylo možno zjistit v jaké věci se vyslovení neúčinnosti doručení a opětovného doručení písemnosti navrhovatel domáhá a o jakou písemnost se jedná. Uvedl, že navrhovatel zasílá v jedné zásilce větší množství různých podání, z nichž některá pro nedostatečnou identifikaci lze jen obtížně zařazovat, navrhovatel současně odmítá potřebnou součinnost.

Z předloženého soudního spisu bylo zjištěno, že o návrhu na určení lhůty bylo ve věci sp. zn. 30 Na 13/2011 rozhodnuto Nejvyšším správním soudem usnesením čj. Aprk 20/2011 - 16 dne 6. 10. 2011 a dále usnesením čj. Aprk 1/2012 - 31 dne 25. 1. 2012.

Téhož úkonu „určení lhůty k provedení procesních úkonů u námitky neúčinnosti doručení z 30. května 2011…, pakliže odesílající soud dosud o námitce nevydal rozhodnutí, ani písemnost nenechal doručit zákonem předvídaným způsobem znovu“ se navrhovatel domáhal již podáním ze dne 7. ledna 2012. O tomto návrhu rozhodl Nejvyšší správní soud naposledy usnesením Aprk 1/2012 - 31 dne 25. 1. 2012.

Podle § 174a odst. 5 zákona č. 6/2002 Sb. platí, že nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro řízení o návrhu na určení lhůty přiměřeně ustanovení části první a části třetí občanského soudního řádu. Ten v § 159a odst. 5 normuje, že jakmile bylo o věci pravomocně rozhodnuto, nemůže být v rozsahu závaznosti výroku rozsudku pro účastníky a popřípadě jiné osoby věc projednávána znovu. Podle § 167 odst. 2 o. s. ř. přitom platí, že není-li dále stanoveno jinak, užije se na usnesení přiměřeně ustanovení o rozsudku.

O totožném návrhu však již Nejvyšší správní soud rozhodoval i v předchozích řízeních, a věc odmítl, resp. řízení z důvodu res iudicatae zastavil.

Věc již dříve rozhodnutá je neodstranitelnou překážkou řízení a soud k ní přihlíží kdykoliv za řízení. K tomu, aby byla naplněna, je nezbytná existence dřívějšího rozhodnutí v téže věci. O stejnou věc (o totožnost věci) se jedná tehdy, jde-li v novém řízení o totožný návrh, o němž již bylo pravomocně rozhodnuto, a týká-li se stejného předmětu řízení a téhož účastníka (navrhovatele). Totožnost předmětu řízení je dána tehdy, jestliže tentýž stav vymezený petitem návrhu plyne ze stejných tvrzení, jimiž byl uplatněn. Tak tomu je i v souzeném případě.

Jedná se tedy o překážku věci pravomocně rozhodnuté, neboť v novém řízení jde o projednání téže věci; jde-li o takový nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit, soud řízení zastaví. Nelze-li tedy pro překážku věci pravomocně rozhodnuté ve věci vést další (opakované) řízení, chybí podstatná podmínka řízení a soud proto řízení ve věci návrhu ve smyslu § 104 odst. 1 o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 174a odst. 8 zákona č. 6/2002 Sb., dle kterého stát hradí náklady řízení o návrhu na určení lhůty jen tehdy, je-li návrh uznán jako oprávněný. K tomu v projednávané věci nedošlo, proto soud rozhodl tak, že navrhovatel nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 174a odst. 8 zákona č. 6/2002 Sb.).

V Brně dne 16. dubna 2012

JUDr. Lenka Matyášová předsedkyně kárného senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 4. 2012, sp. zn. Aprk 5/2012 - 48, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies