2 As 44/2012 - 21

12. 04. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Radovana Havelce v právní věci žalobce: P. Č., proti žalované: Česká advokátní komora, se sídlem Národní 16, Praha 1, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. 7. 2011, č. j. 9 A 85/2011 - 22,

takto :

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Stěžovatel podal dne 21. 9. 2011 kasační stížnost proti výše označenému usnesení městského soudu, jímž byla odmítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalované ze dne 17. 8. 2009, č. j. 1848/09, kterým bylo zrušeno určení advokátky JUDr. Pavly Kochtové k poskytnutí právní služby stěžovateli. Nejvyšší správní soud vydal dne 8. 3. 2012 rozsudek, č. j. 2 As 43/2012 - 11, kterým zamítl stěžovatelovu kasační stížnost proti usnesení městského soudu ze dne 16. 12. 2011, č. j. 9 A 85/2011 - 33; tím byla zamítnuta žádost stěžovatele o osvobození od soudních poplatků, stejně jako žádost o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti, z důvodu zjevné neúspěšnosti stěžovatelova návrhu (tj. předmětné kasační stížnosti proti shora označenému usnesení městského soudu).

Usnesením ze dne 12. 3. 2012, č. j. 2 As 44/2012 - 16, Nejvyšší správní soud stěžovatele vyzval, aby v řízení o kasační stížnosti splnil poplatkovou povinnost, tj. aby zaplatil soudní poplatek ve výši 5000 Kč [§ 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, položka č. 19 sazebníku soudních poplatků, který je přílohou uvedeného zákona]. K splnění této povinnosti mu byla stanovena lhůta 10 dnů, a stěžovatel byl zároveň stěžovatel poučen o následcích spojených s nevyhověním této výzvě. Předmětné usnesení stěžovatel vyzvedl na poště dne 23. 3. 2012, lhůta ke splnění povinnosti tedy uplynula dnem 2. 4. 2012.

Dne 10. 4. 2012 pak ještě stěžovatel zaslal Nejvyššímu správnímu soudu přípis, v němž mj. žádá o posečkání se zaplacením poplatku za kasační stížnost, když stanovenou lhůtu ke splnění poplatkové povinnosti považuje za zjevně krátkou a výzvu k zaplacení za nesplnitelnou. K tomu nicméně zdejší soud uvádí, že stanovená lhůta k dodatečnému splnění poplatkové povinnosti je zcela standardní, přičemž i s ohledem na charakter dané věci (zjevná neúspěšnost návrhu stěžovatele) není důvodu přistupovat po této stránce k úlevě či výjimce.

Vzhledem k tomu, že ke dni vydání tohoto rozhodnutí nebyl poplatek uhrazen, zdejší soud předmětné řízení podle § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, zastavil. O náhradě nákladů řízení před Nejvyšším správním soudem bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 soudního řádu správního tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť řízení bylo zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. dubna 2012

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 4. 2012, sp. zn. 2 As 44/2012 - 21, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies