9 As 40/2012 - 32

12. 04. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr. Radana Malíka v právní věci: žalobce: Ing. M. H., zast. Mgr. Jiřím Solilem, advokátem se sídlem Jakubská 2, Praha 1, proti žalovanému: Český telekomunikační úřad, se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, proti rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 21. 10. 2010, č. j. 94 438/2009 - 603, za účasti osoby zúčastněné na řízení: Telefónica Czech republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 2, Praha 4, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16. 1. 2012, č. j. 11 A 359/2011 - 10, o žádosti o osvobození od soudního poplatku,

takto :

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) se kasační stížností domáhá zrušení v záhlaví uvedeného usnesení Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“), kterým byla odmítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 21. 10. 2010, č. j. 94 438/2009 - 603, kterým byl zamítnut jeho rozklad a potvrzeno rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu ze dne 3. 9. 2009, č. j. 098419/2008-631/Jir/G XIV.vyř., o povinnosti uhradit dlužnou cenu za poskytnutou službu elektronických komunikací u telefonní stanice č. X v celkové výši 7 293,31 Kč.

Nejvyšší správní soud nejprve zkoumal, zda jsou v dané věci splněny podmínky řízení, mezi které patří i povinnost uhradit soudní poplatek za kasační stížnost, a to ve výši 5 000 Kč podle položky 19 sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k zákonu č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“).

Stěžovatel uvedený soudní poplatek za kasační stížnost nezaplatil, ačkoli podle § 2 odst. 2 písm. b) zákona o soudních poplatcích je ve věcech správního soudnictví poplatníkem poplatku za řízení ten, kdo podal kasační stížnost a jeho poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti; tímto okamžikem je též poplatek splatný [§ 4 odst. 1 písm. d) a § 7 odst. 1 zákona o soudních poplatcích].

Kasační soud proto stěžovatele usnesením ze dne 23. 2. 2012, č. j. 9 As 40/2012 – 6, vyzval, aby zaplatil soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti ve lhůtě 1 týdne od doručení usnesení. Na toto usnesení reagoval stěžovatel dne 28. 2. 2012 žádostí o osvobození od soudního poplatku, kterou Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 15. 3. 2012, č. j. 9 As 40/2012 – 24, podle ustanovení § 36 odst. 3, věty třetí, s. ř. s. zamítl. Výrokem II. tohoto usnesení vyzval Nejvyšší správní soud stěžovatele opětovně ke splnění poplatkové povinnosti ve lhůtě 1 týdne od doručení usnesení s tím, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení o kasační stížnosti zastaví. Tato výzva byla stěžovateli doručena dne 30. 3. 2012 vhozením do poštovní schránky jeho zástupce, což je vykázáno na č. l. 26 soudního spisu kasačního soudu. Stěžovatel však na tuto výzvu žádným způsobem nereagoval a požadovaný soudní poplatek, a to ani po stanovené lhůtě, neuhradil.

Lze tedy shrnout, že požadovaný soudní poplatek v dané věci, a to i přes výše uvedenou výzvu, zaplacen nebyl, a proto Nejvyšší správní soud podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích řízení o kasační stížnosti zastavil.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3, věty první, s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., tak, že žádnému z účastníků se náhrada nákladů řízení nepřiznává, jelikož řízení bylo zastaveno. Stejně tak rozhodl kasační soud i v otázce náhrad nákladů řízení osoby zúčastněné na řízení, neboť ta má v souladu s § 60 odst. 5 s. ř. s. právo na náhradu pouze těch nákladů, které by jí vznikly v souvislosti s plněním povinností, které jí soud uložil; případně jí soud může z důvodů zvláštního zřetele hodných na návrh přiznat i náhradu dalších nákladů řízení. V daném případě však žádná z uvedených situací, v souvislosti s níž by osobě zúčastněné na řízení vznikly náklady, nenastala.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. dubna 2012

Mgr. Daniela Zemanová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 4. 2012, sp. zn. 9 As 40/2012 - 32, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies