6 Ao 6/2011 - 122

11. 04. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Kateřiny Šimáčkové v právní věci navrhovatelů: a) MASIV INVEST s. r. o., se sídlem Bankovní 1826/6, Ostrava - Moravská Ostrava, b) STUDIO GP 8, s. r. o., se sídlem Msgre. Šrámka 1826/6, Ostrava - Moravská Ostrava, oba zastoupeni Mgr. Ivetou Magnuskovou, advokátkou, se sídlem O. Lysohorského 702, Frýdek - Místek, proti odpůrci: Obec Pržno, se sídlem Pržno 50, Frýdlant nad Ostravicí, zastoupena Mgr. Janou Zwyrtek Hamplovou, advokátkou, se sídlem Olomoucká 36, Mohelnice, v řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy - Územního plánu obce Pržno ze dne 7. 2. 2011,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy.

III. Navrhovatelům ad a) a ad b) se vrací částka ve výši 8000 Kč zaplacená na soudním poplatku; tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám Mgr. Ivety Magnuskové, advokátky, se sídlem O. Lysohorského 702, Frýdek - Místek.

Odůvodnění:

Návrhem ze dne 7. 10. 2011, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 24. 10. 2011, se navrhovatelé domáhali zrušení opatření obecné povahy (dále jen „OOP“) - Územního plánu obce Pržno, vydaného Zastupitelstvem obce Pržno  dne 7. 2. 2011.

Navrhovatelé ve svém návrhu uvedli, že současně podali podnět ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje k zahájení přezkumného řízení tohoto OOP.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje rozhodnutím č. j. MSK 207092/2011 ze dne 22. 12. 2011, OOP - Územní plán obce Pržno zrušil. V zákonné lhůtě odpůrce obec Pržno podal proti tomuto rozhodnutí odvolání, o kterém rozhodlo Ministerstvo pro místní rozvoj rozhodnutím ze dne 13. 2. 2012, č. j. 2012/2012 - 81 - 58, jímž bylo zamítnuto pro nepřípustnost odvolání obce Pržno proti rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 22. 12. 2011, č. j. MSK 207092/2011, kterým bylo zrušeno OOP – Územní plán obce Pržno ze dne 7. 2. 2011. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 22. 2. 2012.

Odpůrce podáním ze dne 1. 1. 2012, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu 10. 1. 2012, podal návrh na přerušení řízení. Řízení bylo přerušeno usnesením ze dne 18. 1. 2012, č. j. 6 Ao 6/2011 - 87, jež nabylo právní moci 31. 1. 2012.

V podání ze dne 2. 4. 2012, které bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno 5. 4. 2012, navrhovatelé výslovně uvedli, že berou svůj návrh v plném rozsahu zpět a navrhují, aby řízení bylo zastaveno a odpůrce byl zavázán k náhradě nákladů řízení.

Vzhledem k výše uvedenému proto Nejvyšší správní soud v souladu s ustanovením § 47 písm. a) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.) rozhodl o zastavení řízení.

K výroku o nákladech řízení Nejvyšší správní soud s odkazem na platnou právní úpravu k 31. 12. 2011 uvádí, že podle ustanovení § 101d odst. 5 s. ř. s. v řízení o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů. Podle čl. II bodu 9. zákona č. 303/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., řízení o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, o nichž nebylo rozhodnuto do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů. S ohledem na citovaná přechodná ustanovení se na posuzovanou věc vztahuje původní právní úprava.

I kdyby v dané věci bylo postupováno při rozhodování o nákladech řízení podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., soud by z důvodu zastavení řízení rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (věta první citovaného ustanovení). Nejedná se o případ, kdy by soud mohl navrhovatelům přiznat náhradu nákladů řízení, jak požadují ve svém podání ve věci zpětvzetí svého návrhu na zrušení opatření obecné povahy a návrhu na zastavení řízení, protože návrh nebyl vzat zpět pro pozdější chování odpůrce nebo že by bylo řízení zastaveno pro uspokojení navrhovatele (věta druhá ust. § 60 odst. 3 s. ř. s.). V souzené věci opatření obecné povahy - Územní plán obce Pržno ze dne 7. 2. 2011 byl pravomocně zrušen rozhodnutím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 22. 12. 2011, č. j. MSK 207092/2011.

Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, mají navrhovatelé právo na vrácení soudního poplatku, sníženého o 20 %, za návrh na zrušení opatření obecné povahy podle § 10 odst. 3, věta první, zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Soudní poplatek zaplacený každým z navrhovatelů ad a) a ad b) ve výši 5000 Kč převodem na účet Nejvyššího správního soudu, celkem částka 8000 Kč po snížení o 20 % z celkové částky 10 000 Kč, bude vrácen z účtu podepsaného soudu do 30 dnů (§ 10a odst. 1 zákona o soudních poplatcích) od právní moci tohoto usnesení k rukám Mgr. Ivety Magnuskové, advokátky, se sídlem O. Lysohorského 702, Frýdek - Místek.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. dubna 2012

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 4. 2012, sp. zn. 6 Ao 6/2011 - 122, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies