2 As 60/2012 - 12

11. 04. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Radovana Havelce v právní věci žalobce: P. Č. proti žalované: Česká advokátní komora, se sídlem Národní 16, Praha 1, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12. 12. 2011, č. j. 30 A 132/2011 - 8,

takto :

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Stěžovatel podal dne 23. 2. 2011 kasační stížnost proti výše označenému usnesení krajského soudu, jímž byla žaloba stěžovatele ze dne 7. 11. 2011, doručená Krajskému soudu v Brně dne 15. 11. 2011, proti rozhodnutí žalované, č. j. 2950/11, postoupena Městskému soudu v Praze jako soudu místně příslušnému.

Usnesením ze dne 9. 3. 2012, č. j. 2 As 60/2012 - 6, Nejvyšší správní soud stěžovatele vyzval, aby v řízení o kasační stížnosti splnil poplatkovou povinnost, tj. aby zaplatil soudní poplatek ve výši 5000 Kč [§ 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, položka č. 19 sazebníku soudních poplatků, který je přílohou uvedeného zákona]. K splnění této povinnosti mu byla stanovena lhůta 10 dnů, a stěžovatel byl zároveň stěžovatel poučen o následcích spojených s nevyhověním této výzvě. Předmětné usnesení stěžovatel vyzvedl na poště dne 23. 3. 2012, lhůta ke splnění povinnosti tedy uplynula dnem 2. 4. 2012. Vzhledem k tomu, že ke dni vydání tohoto rozhodnutí nebyl poplatek uhrazen, zdejší soud předmětné řízení podle § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, zastavil.

O náhradě nákladů řízení před Nejvyšším správním soudem bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 soudního řádu správního tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť řízení bylo zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. dubna 2012

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 4. 2012, sp. zn. 2 As 60/2012 - 12, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies