6 Ads 13/2012 - 23

04. 04. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Kateřiny Šimáčkové v právní věci žalobce: V. R., zastoupeného Mgr. Pavlem Hrtánkem, advokátem, se sídlem Ječná 29a, Brno, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, proti rozhodnutí žalované ze dne 27. 12. 2010, č. j. X1, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 23. 8. 2011, č. j. 34 Ad 21/2011 - 27,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovenému zástupci žalobce, advokátu Mgr. Pavlu Hrtánkovi, se nepřiznává odměna za zastupování v řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) brojí kasační stížností proti shora uvedenému rozsudku Krajského soudu v Brně (dále jen „krajský soud“), kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalované ze dne 27. 12. 2010, č. X1, jímž žalovaná zamítla námitky žalobce a svoje rozhodnutí ze dne 10. 9. 2010, č. X, potvrdila. Potvrzeným rozhodnutím žalovaná odňala stěžovateli od 16. 10. 2010 invalidní důchod, neboť dle posudku OSSZ Brno - venkov ze dne 25. 8. 2010 již nebyl invalidní (pokles jeho schopnosti soustavné výdělečné činnosti činil pouze 20 %). Proti tomuto rozsudku krajského soudu brojil stěžovatel kasační stížností ze dne 6. 10. 2011, ve které požádal o ustanovení advokáta.

Usnesením krajského soudu ze dne 10. 10. 2011, č. j. 34 Ad 21/2011 - 35, byl stěžovateli ustanoven zástupcem Mgr. Pavel Hrtánek, advokát. Usnesením krajského soudu ze dne 10. 10. 2011, č. j. 34 Ad 21/2011 - 36, byl poté stěžovatel vyzván k doplnění kasační stížnosti ze dne 6. 10. 2011 tak, aby bylo zřejmé, v jakém rozsahu a z jakých důvodů rozhodnutí krajského soudu napadá. Stěžovatel byl zároveň poučen, že pokud nebude výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno, bude kasační stížnost odmítnuta. Podle záznamu ve spise na č. l. 37 ustanovený zástupce stěžovatele požádal telefonicky o prodloužení lhůty k doplnění kasační stížnosti do 20. 12. 2011 a jeho žádosti bylo vyhověno.

Ustanovený zástupce stěžovatele doplnil kasační stížnost podáním ze dne 20. 12. 2011, ve kterém  uvedl, že kasační stížnost stěžovatel podává z důvodu podle ust. § 103 odst. 1 písm. b) s. ř. s., tedy pro vady řízení spočívající v tom, že skutková podstata, z níž správní orgán v napadeném rozhodnutí vycházel, nemá oporu ve spisech nebo je s nimi v rozporu, nebo že při jejím zjišťování byl porušen zákon v ustanoveních o řízení před správním orgánem takovým způsobem, že to mohlo ovlivnit zákonnost, a pro tuto  důvodně vytýkanou vadu soud, který ve věci rozhodoval, napadené rozhodnutí správního orgánu měl zrušit; za takovou vadu řízení se považuje i nepřezkoumatelnost rozhodnutí správního orgánu pro nesrozumitelnost. Dále v doplnění kasační stížnosti uvedl ustanovený zástupce stěžovatele pouze, že stěžovatelův dlouho době nepříznivý zdravotní stav je pro něj natolik závažný a život omezující, že je i nadále oprávněn být příjemcem invalidního důchodu, a jeho odebrání z důvodu poklesu pracovní schopnosti o 20% považuje za nezákonné. Ustanovený zástupce stěžovatele závěrem navrhl, aby Nejvyšší správní soud zrušil kasační stížností napadené rozhodnutí krajského soudu a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Jelikož ustanovený zástupce stěžovatele na výzvu krajského soudu neuvedl důvody, ve kterých spatřuje naplnění tvrzeného stížnostního důvodu podle ust. § 103 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ani blíže nekonkretizoval důvody kasační stížnosti tak, aby bylo možno rozpoznat, z jakých důvodů rozhodnutí krajského soudu napadá, rozhodl Nejvyšší správní soud o odmítnutí kasační stížnosti podle ust. § 37 odst. 5 s. ř. s.

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle ust. § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s. Podle ust. § 60 odst. 3 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (v tomto případě kasační stížnost) odmítnuta.

Ustanovený zástupce stěžovatele Mgr. Pavel Hrtánek učinil ve věci pouze jediné podání, kterým bylo doplnění kasační stížnosti ze dne 20. 12. 2011 (po prodloužení lhůty k doplnění kasační stížnosti krajským soudem), v němž však nijak nespecifikoval důvody kasační stížnosti a fakticky tak nesplnil povinnost uloženou výzvou krajského soudu k doplnění kasační stížnosti. Proto Nejvyšší správní soud nepřiznal ustanovenému zástupci stěžovatele odměnu za zastupování v řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. dubna 2012

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 4. 2012, sp. zn. 6 Ads 13/2012 - 23, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies