3 As 13/2012 - 26

04. 04. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jana Rutsche v právní věci žalobkyně: N. H., zastoupená Mgr. Dagmar Rezkovou Dřímalovou, advokátkou se sídlem Muchova 9/223, Praha 6, proti žalovanému: Městský soud v Praze, se sídlem Spálená 6/2, Praha 2, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. 6. 2011, č. j. 3 A 73/2011 - 16,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Účastníci nemají právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovené zástupkyni žalobkyně Mgr. Dagmar Rezkové Dřímalové, advokátce, se přiznává odměna za zastupování v řízení o kasační stížnosti ve výši 2880 Kč, která jí bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu ve lhůtě 60 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto usnesení. Náklady na odměnu ustanovené zástupkyně platí stát.

Odůvodnění :

Včas podanou kasační stížností napadla žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) usnesení Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“) ze dne 29. 6. 2011, č. j. 3 A 73/2011 - 16, kterým byla odmítnuta její žaloba proti usnesení žalovaného ze dne 7. 4. 2011, č. j. 70 Co 154/2001 – 42.

Podáním doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 27. 3. 2012 vzala stěžovatelka prostřednictvím ustanovené zástupkyně svoji kasační stížnost proti výše uvedenému usnesení žalovaného zpět. Návrh byl doložen i prohlášením vlastnoručně podepsaným obecnou zmocněnkyní stěžovatelky E. H., že stěžovatelka bere kasační stížnost zpět, a zároveň žádá o zastavení řízení o kasační stížnosti. Zástupkyně stěžovatelky vyčíslila náklady právního zastupování tak, že požaduje přiznání odměny za jeden úkon právní služby (převzetí věci včetně konzultace s obecnou zmocněnkyní stěžovatelky E. H.) včetně DPH.

Podle § 37 odst. 4 s. ř. s., může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Nejvyšší správní soud připomíná, že řízení o kasační stížnosti je plně ovládáno zásadou dispoziční. Stěžovatel, jehož procesní úkon vůči soudu spočívající v podání kasační stížnosti vyvolává řízení o přezkoumání rozhodnutí krajského soudu, tak zpětvzetím kasační stížnosti projevil svou vůli, aby soud v řízení nepokračoval.

Protože stěžovatel vzal svou kasační stížnost zpět a projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje žádné pochybnosti, Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil, jak mu to ukládá ustanovení § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. Jelikož řízení bylo zastaveno, nemá podle § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s., za použití § 120 s. ř. s., žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

O odměně ustanovené zástupkyně stěžovatelky, advokátky Mgr. Dagmar Rezkové Dřímalové, rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s ustanovením § 9 odst. 3 písm. f) ve spojení s§ 7 a § 11 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, ve znění pozdějších předpisů. Odměna byla přiznána ve výši 2100 Kč za jeden úkon právní služby spočívající v první poradě s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení nebo obhajoby, je-li klientovi zástupce nebo obhájce ustanoven soudem, a dále náhrada hotových výdajů ve výši paušální částky 300 Kč za jeden úkon právní služby podle § 13 odst. 3 citované vyhlášky. Částka odměny byla ustanovené zástupkyni zvýšena o částku DPH ve výši 480 Kč, neboť prokázala, že je plátkyní této daně. Celkem tedy zástupkyni stěžovatelky náleží odměna ve výši 2880 Kč, která jí bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu ve lhůtě 60 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto usnesení. Náklady na odměnu ustanovené zástupkyně platí stát.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. dubna 2012

JUDr. Petr Průcha předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 4. 2012, sp. zn. 3 As 13/2012 - 26, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies