2 As 30/2012 - 23

03. 04. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Radovana Havelce v právní věci žalobce: P. Č., proti žalované: Česká advokátní komora, se sídlem Národní třída 16, Praha 1, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. 11. 2010, č. j. 3 A 99/2010- 20,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

[1]

Žalobce (dále „stěžovatel“) se žalobou podanou u Krajského soudu v Brně domáhal zrušení rozhodnutí České advokátní komory (dále „žalovaná“) ze dne 26. 5. 2010, č. j. 1342/10, kterým byla stěžovateli určena JUDr. Irena Chmelíková. Krajský soud v Brně postoupil usnesením ze dne 21. 6. 2010, č. j. 30 A 57/2010 - 8, stěžovatelovo podání místně příslušnému Městskému soudu v Praze. Ten pak řízení o žalobě stěžovatele shora označeným usnesením zastavil z důvodu, že stěžovatel přes výzvu soudu nezaplatil soudní poplatek. Proti tomuto usnesení podal stěžovatel včasnou kasační stížnost a požádal o ustanovení advokáta pro řízení o kasační stížnosti.

[2]

Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 17. 2. 2012, č. j. 2 As 30/2012 - 12, stěžovateli nepřiznal osvobození od soudních poplatků a zamítl jeho návrh na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 2. 3. 2012 (doručenka na č. l. 16 soudního spisu). Stěžovatel byl zároveň vyzván, aby ve lhůtě 10 dnů od doručení tohoto usnesení buď předložil plnou moc udělenou jím advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo ve stejné lhůtě prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie (§ 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, dále jen „s. ř. s.“). Stěžovatel podáním ze dne 3. 3. 2012 požádal o prodloužení lhůty o  dva měsíce. Této žádosti ovšem Nejvyšší správní soud nemůže vyhovět, a to ze stejných důvodů, pro něž nevyhověl již stěžovatelově žádosti o ustanovení advokáta, tedy proto, že sama jeho kasační stížnost je zjevně neúspěšným návrhem, podaným navíc šikanózním způsobem.

[3]

Podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. soud kasační stížnost odmítne, nejsou-li splněny podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat. Vzhledem k tomu, že stěžovatel ve lhůtě stanovené mu k tomu soudem neodstranil vadu řízení spočívající v absenci právního zastoupení, ačkoliv byl o  důsledcích neodstranění této vady řádně poučen, Nejvyšší správní soud přistoupil k odmítnutí kasační stížnosti.

[4]

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. dubna 2012

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu..

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 4. 2012, sp. zn. 2 As 30/2012 - 23, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies