7 Afs 28/2012 - 21

03. 04. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobkyně: DHL Global Forwarding (CZ) s. r. o., se sídlem Na Strži 1702/65, Praha 4, zastoupena Mgr. Milanem Edelmannem, advokátem se sídlem Chrustenice 208, Loděnice, proti žalovanému: Celní ředitelství Praha, se sídlem Washingtonova 7, Praha 1, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 2. 2. 2012, č. j. 11 Af 71/2010 - 45,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Kasační stížností ze dne 28. 2. 2012 se žalobkyně - DHL Global Forwarding (CZ) s. r. o. (dále jen „stěžovatelka“) domáhá u Nejvyššího správního soudu vydání rozsudku, kterým by byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 2. 2. 2012, č. j. 11 Af 71/2010-45, a věc byla vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení.

Podáním kasační stížnosti vznikla stěžovatelce poplatková povinnost k úhradě soudního poplatku za řízení o kasační stížnosti ve výši 5000 Kč [položka č. 19 sazebníku soudních poplatků, jež je přílohou zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“)]. Soudní poplatek byl splatný zároveň s podáním kasační stížnosti [§ 2 odst. 2 písm b), § 4 odst. 1 písm. d) a § 7 odst. 1 zákona o soudních poplatcích].

Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Jelikož stěžovatelka soudní poplatek s podanou kasační stížností neuhradila, vyzval ji Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 8. 3. 2012, č. j. 7 Afs 28/2012 - 21, aby tak učinila ve lhůtě do 7 dnů od doručení tohoto usnesení. Toto usnesení kasačního soudu bylo doručeno zástupci stěžovatelky - Mgr. Milanu Edelmannovi, advokátu (dále také „zástupce stěžovatelky“) dne 20. 3. 2012. Soudní poplatek však ve stanovené lhůtě – tj. do úterý 27. 3. 2012 uhrazen nebyl, a to ani zástupcem stěžovatelky, ani stěžovatelkou samotnou. Tento poplatek nebyl rovněž Nejvyššímu správnímu soudu uhrazen ani ke dni předcházejícímu vydání tohoto usnesení (do dne 2. 4. 2012). Nejvyšší správní soud proto po marném uplynutí stanovené lhůty rozhodl podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích tak, že řízení o kasační stížnosti zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 věta prvá s. ř. s. za použití ustanovení § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. dubna 2012

JUDr. Jaroslav Hubáček předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 4. 2012, sp. zn. 7 Afs 28/2012 - 21, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies