4 As 28/2012 - 9

03. 04. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Dagmar Nygrínové v právní věci žalobce: V. B., zast. JUDr. Zdeňkem Kupkou, advokátem, se sídlem Tichá 464/1, Ostrava - Svinov, proti žalovanému: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, se sídlem ul. 28. října 117, Ostrava 1, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 12. 2011, č. j. 58 A 21/2010 - 66,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Žalovaný rozhodnutím ze dne 5. 9. 2007, č. j. MSK 136950/2007, sp. zn. DSH/39569/2007/Hal, podle § 90 odst. 5 správního řádu zamítl odvolání žalobce a potvrdil jím napadené rozhodnutí Městského úřadu Bruntál ze dne 4. 7. 2007, č. j. DSH/43100-07/823-2007/stl. Tímto prvoinstančním rozhodnutím byl žalobce uznán vinným ze spáchání přestupku podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přestupcích“), neboť svým jednáním porušil § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“). Uvedeného přestupku se žalobce dopustil tím, že „dne 24. 4. 2007 v 8:20 hodin v obci Razová na silnici č. III/45214, se jako řidič osobního motorového vozidla tov. zn. Škoda Forman, SPZ X, po pozitivní orientační dechové zkoušce přístrojem Dräger, odmítl, přes výzvu policisty, podrobit vyšetření ke zjištění, zda při řízení vozidla nebyl ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou.“ Za tento přestupek byla žalobci uložena pokuta ve výši 25 000 Kč, zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu 12 měsíců a povinnost nahradit náklady řízení. Žalobu proti uvedenému rozhodnutí o odvolání zamítl Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 30. 9. 2008, č. j. 58 Ca 87/2007 - 19. Tento rozsudek však pro jeho nepřezkoumatelnost zrušil Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 17. 2. 2010, č. j. 4 As 2/2010 - 47, a věc vrátil krajskému soudu k dalšímu řízení.

Následně Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 28. 12. 2011, č. j. 58 A 21/2010 - 66, žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 5. 9. 2007, č. j. DSH/39569/2007/Hal, opětovně zamítl, když se ztotožnil se závěry učiněnými správními orgány.

Dne 24. 2. 2012 byla Krajskému soudu v Ostravě doručena blanketní kasační stížnost žalobce (dále též „stěžovatel“) podaná k poštovní přepravě dne 23. 2. 2012, která směřuje proti jeho novému rozsudku ze dne 28. 12. 2011, č. j. 58 A 21/2010 - 66.

Dříve, než Nejvyšší správní soud začne rozhodovat o věci samé, musí přezkoumat dodržení zákonných podmínek pro řízení o kasační stížnosti. Podle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti přitom nelze prominout (§ 106 odst. 2 s. ř. s. in fine). Podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. soud odmítne návrh, jestliže byl podán opožděně.

V souzené věci byla zásilka obsahující rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 12. 2011, č. j. 58 A 21/2010 - 66, doručena zástupci stěžovatele do vlastních rukou dne 31. 1. 2012. Tyto skutečnosti jsou uvedeny na doručence založené na č. l. 71 spisu Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 58 A 21/2010. Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 12. 2011, č. j. 58 A 21/2010 - 66, byl tedy zástupci stěžovatele doručen do vlastních rukou dne 31. 1. 2012. Zástupce stěžovatele podal kasační stížnost k poštovní přepravě dne 23. 2. 2012.

Jak je uvedeno shora, kasační stížnost musí být podána ve lhůtě do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Podle § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. V daném případě bylo rozhodnutí stěžovateli doručeno v úterý dne 31. 1. 2012. Lhůta pro podání kasační stížnosti tak počala běžet ve středu dne 1. 2. 2012. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Konec dvoutýdenní lhůty pro podání kasační stížnosti tedy v dané věci připadl na úterý dne 14. 2. 2012. Kasační stížnost proto měla být žalobcem podána u soudu nebo k poštovní přepravě nejpozději dne 14. 2. 2012, aby lhůta pro její podání byla zachována. Kasační stížnost však byla podána k poštovní přepravě až dne 23. 2. 2012, jak vyplývá z obálky založené na č. l. 4 spisu Nejvyššího správního soudu sp. zn. 4 As 28/2012. Kasační stížnost byla tedy podána opožděně. Zmeškání lhůty pro podání kasační stížnosti nelze podle § 106 odst. 2 s. ř. s. in fine prominout. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s., použitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s., odmítl.

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 120 a § 60 odst. 3 věty první s. ř. s., neboť v případě odmítnutí kasační stížnosti nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o ní.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. dubna 2012

JUDr. Marie Turková předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 4. 2012, sp. zn. 4 As 28/2012 - 9, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies