2 Afs 25/2012 - 8

03. 04. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Radovana Havelce v právní věci žalobce: D. S., zastoupeného JUDr. Jaroslavou Krybusovou, advokátkou se sídlem Nám. Přemysla Otakara II. 58/16, České Budějovice, proti žalovanému: Finanční ředitelství v Českých Budějovicích, se sídlem Mánesova 1803/3a, České Budějovice, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 3. 2. 2012, č. j. 10 Af 14/2011 – 63,

takto :

I. Návrh se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Žalobce (dále „stěžovatel“) podal včasnou kasační stížnost proti shora označenému rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích, jímž byla zamítnuta žaloba stěžovatele proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Českých Budějovicích (dále „žalovaný“) ze dne 1. 2. 2011, č. j. 492/11-1100. Tento rozsudek vydal krajský soud poté, kdy Nejvyšší správní soud ke kasační stížnosti žalovaného, rozsudkem ze dne 10. 1. 2012, č. j. 2 Afs 52/2011 - 46, zrušil první rozsudek krajského soudu v této věci (tj. rozsudek ze dne 16. 5. 2011, č. j. 10 Af 14/2011 - 21) a věc mu vrátil k dalšímu řízení. V předmětné věci byla stěžovateli dodatečnými platebními výměry Finančního úřadu v Písku (dále též „správce daně“) ze dne 13. 9. 2010, č. j. 69766/10/097910305536 a č. j. 69770/10/097910305536, vyměřena daň z příjmů fyzických osob, a to za zdaňovací období 2007 ve výši 77 724 Kč a penále z dodatečně vyměřené daně ve výši 15 544 Kč, a za zdaňovací období 2008 ve výši 70 980 Kč a penále z dodatečně vyměřené daně ve výši 14 196 Kč.

Stěžovatel se proti těmto rozhodnutím odvolal, zmíněným rozhodnutím žalovaného však byla jeho odvolání zamítnuta.

Krajský soud nejprve rozhodl o žalobě stěžovatele proti rozhodnutí žalovaného tak, že jej zrušil pro vady řízení a věc žalovanému vrátil k dalšímu řízení.

Nejvyšší správní soud však toto rozhodnutí krajského soudu zrušil z důvodů vymezených v ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Krajský soud pak, vázán právním názorem Nejvyššího správního soudu vysloveným ve výše zmíněném rozsudku, vydal rozsudek napadený touto kasační stížností.

Stěžovatel v kasační stížnosti neuvedl, z jakého z důvodů, obsažených v ustanovení § 103 odst. 1 s. ř. s., předmětný rozsudek krajského soudu napadá. Nejprve zrekapituloval průběh dosavadního řízení a poté vyjádřil svůj nesouhlas s úvahami Nejvyššího správního soudu v rozsudku ze dne 10. 1. 2012, č. j. 2 Afs 52/2011 - 46, který podrobněji rozvedl. Závěrem pak uvedl, že respektuje stanovisko Nejvyššího správního soudu, nicméně i přes to vznáší námitky a domáhá se toho, aby zdejší soud napadený rozsudek krajského soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Ze shora uvedeného je patrno, že Nejvyšší správní soud se již v rozsudku ze dne 10. 1. 2012, č. j. 2 Afs 52/2011 - 46, k předmětnému sporu, tj. konkrétně k otázce zdanění stěžovatelových příjmů z prodeje starožitností v relevantních zdaňovacích obdobích a s tím související otázce dokazovaní v tomto daňovém řízení, vyjádřil.

Podle ustanovení § 104 odst. 3 písm. a) s. ř. s. je kasační stížnost nepřípustná proti rozhodnutí, jímž soud rozhodl znovu poté, kdy jeho původní rozhodnutí bylo zrušeno Nejvyšším správním soudem; to neplatí, je-li jako důvod kasační stížnosti namítáno, že se soud neřídil závazným právním názorem Nejvyššího správního soudu. Takový důvod však stěžovatel neuváděl, toliko namítal nesouhlas se stanoviskem zdejšího soudu v daném sporu. Za této situace je proto nutné jeho návrh jako nepřípustný odmítnout [§ 46 odst. 1 písm. d) ve spojení s § 104 odst. 3 písm. a) s. ř. s.], aniž by bylo na místě odstraňovat vady návrhu (nezaplacení soudního poplatku).

V souladu s ustanovením § 60 odst. 3 věta prvá s. ř. s. bylo vysloveno, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. dubna 2012

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 4. 2012, sp. zn. 2 Afs 25/2012 - 8, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies