5 Azs 4/2012 - 7

29. 03. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a soudců JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D. a JUDr. Ludmily Valentové v právní věci žalobkyně: S. R., zastoupená JUDr. Ing. Jiřím Špeldou, advokátem se sídlem Šafaříkova 666, Hradec Králové, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 22. 12. 2011, č. j. 32 Az 11/2011 - 49,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovenému zástupci JUDr. Ing. Jiřímu Špeldovi se odměna za zastupování žalobkyně v řízení o kasační stížnosti ani náhrada hotových výdajů nepřiznává.

Odůvodnění :

Rozhodnutím ze dne 11. 3. 2011, č. j. OAM-410/LE-HA18-LE05-R2-2008, žalovaný žalobkyni neudělil mezinárodní ochranu podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Žalobkyně napadla rozhodnutí žalovaného žalobou u Krajského soudu v Hradci Králové, který ji rozsudkem ze dne 22. 12. 2011, č. j. 32 Az 11/2011 - 49, zamítl.

Rozsudek krajského soudu napadla žalobkyně (stěžovatelka) kasační stížností podanou osobně dne 14. 2. 2012 u krajského soudu. V kasační stížnosti uvedla, že jí kvůli nemoci, kdy se nezdržovala v místě hlášeného pobytu, byl rozsudek doručen až dne 6. 2. 2012. Dále uvedla, že napadá rozsudek krajského soudu v plném rozsahu důvodů.

Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval otázkou splnění podmínek řízení o kasační stížnosti: Stěžovatelka byla v řízení před krajským soudem zastoupena advokátem JUDr. Ing. Jiřím Špeldou, který jí byl jako zástupce ustanoven usnesením krajského soudu ze dne 7. 4. 2011, č. j. 32 Az 11/2011 – 13. Podle § 42 odst. 2 s. ř. s. platí, že má-li účastník nebo osoba zúčastněná na řízení zástupce, doručuje se pouze zástupci. Z dokladu o doručení založeného na č. l. 56 spisu krajského soudu vyplývá, že napadený rozsudek krajského soudu byl zástupci stěžovatelky řádně doručen dne 15. 1. 2012 do datové schránky.

Není tedy rozhodné, zda se stěžovatelka zdržovala v této době v místě svého hlášeného pobytu či nikoliv.

Rozhodným dnem pro začátek běhu lhůty k podání kasační stížnosti je den řádného doručení stejnopisu rozsudku do datové schránky zástupce stěžovatelky.

Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů od doručení rozhodnutí a zmeškání této lhůty nelze prominout. Podle § 106 odst. 4 s. ř. s., ve znění účinném od 1. 1. 2012, se kasační stížnost podává u Nejvyššího správního soudu; lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u soudu, který napadené rozhodnutí vydal.

Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek její lhůty.

Podle § 40 odst. 3 s. ř. s. připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

Dnem  určujícím počátek lhůty počítané podle týdnů byl den doručení napadeného rozsudku zástupci stěžovatelky, tedy neděle 15. 1. 2012. Poslední den lhůty tak připadl na neděli 29. 1. 2012 a posledním dnem lhůty pro podání kasační stížnosti tedy bylo pondělí 30. 1. 2012. Kasační stížnost byla podána u krajského soudu až dne 14. 2. 2012, a je tak podána opožděně.

Nejvyššímu správnímu soudu tak nezbylo, než podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. kasační stížnost jako opožděnou odmítnout.

O nákladech řízení o kasační stížnosti Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Podle § 35 odst. 8 in fine s. ř. s., ve znění účinném od 1. 1. 2012, zástupce ustanovený v řízení před krajským soudem, je-li jím advokát, zastupuje navrhovatele i v řízení o kasační stížnosti.

Zástupce stěžovatelky však neučinil v řízení o kasační stížnosti žádný úkon právní služby, za nějž by mu náležela odměna a s tím spojená náhrada hotových výdajů.

Opožděnou kasační stížnost podala stěžovatelka samostatně. Z těchto důvodů Nejvyšší správní soud rozhodl, že se ustanovenému zástupci stěžovatelky odměna za její zastupování v řízení o kasační stížnosti ani náhrada hotových výdajů nepřiznává.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 29. března 2012

JUDr. Lenka Matyášová, Ph.D. předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 3. 2012, sp. zn. 5 Azs 4/2012 - 7, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies