1 As 15/2012 - 38

28. 03. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobce J. D., proti žalovanému Krajskému úřadu Plzeňského kraje, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, v řízení o žalobě proti výroku I. rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 4. 2009, č. j. DSH/2595/09, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 30. 11. 2011, č. j. 17 A 70/2011 - 175,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

V záhlaví vymezeným rozhodnutím žalovaný výrokem I. zamítl odvolání žalobce proti části výroku rozhodnutí Městského úřadu Kralovice ze dne 20. 1. 2009, kterým byl žalobce uznán vinným ze spáchání přestupku podle § 22 odst. 1 písm. f) bodu 7 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Daného přestupku se měl dopustit tím, že dne 7. 10. 2008 kolem 12:32 hod., jako řidič vozidla tovární zn. Renault Megane Scenic, jel po silnici I/27 ve směru od obce Plasy směrem k obci Hadačka v koloně vozidel a na přímém úseku silnice, za levotočivou zatáčkou s vodorovným dopravním značením č. V3 Podélná čára souvislá doplněná čárou přerušovanou (čára přerušená byla umístěna vpravo ve směru jízdy žalobce a předcházela ji vodorovná dopravní značka č. V1a Podélná čára souvislá), začal předjíždět před ním jedoucí blíže nezjištěné nákladní vozidlo v době, kdy již byl předjížděn vozidlem tovární značky Ford Focus, řízeným řidičem M. K., který již předjížděl blíže nezjištěné vozidlo České pošty, které jelo za žalobcem. Při vybočení vozidla žalobce vlevo, při zahájení předjížděcího manévru, došlo ke střetu s vozidlem Ford Focus; tímto jednáním žalobce ohrozil a omezil řidiče M. K. a porušil tak ustanovení § 17 odst. 5 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu). Tím naplnil skutkovou podstatu shora zmiňovaného přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, neboť předjížděl vozidlo v případě, ve kterém je to podle zvláštního právního předpisu zakázáno. Za to byla žalobci uložena pokuta ve výši 5000 Kč a sankce zákazu činnosti, spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu šesti měsíců.

Rozhodnutí žalovaného v části výroku I. napadl žalobce u Krajského soudu v Plzni žalobou. Ten napadené rozhodnutí rozsudkem ze dne 29. 9. 2010, č. j. 17 Ca 11/2009 - 97, v této části zrušil; současně zrušil i příslušnou část výroku rozhodnutí správního orgánu prvého stupně. Uvedený rozsudek krajského soud však Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 19. 8. 2011, č. j. 2 As 106/2010 - 141 (dostupným na www.nssoud.cz), zrušil a věc vrátil krajskému soudu k dalšímu řízení. Krajský soud následně žalobu v záhlaví specifikovaným rozsudkem zamítl. Proti tomuto rozsudku žalobce (dále též „stěžovatel“) nyní brojí včas podanou kasační stížností.

Dříve než přistoupil k posouzení stěžovatelem uplatněných kasačních námitek, zabýval se Nejvyšší správní soud otázkou, zda jsou v dané věci splněny všechny podmínky řízení.

Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, je s podáním kasační stížnosti spojen vznik poplatkové povinnosti. Podle položky č. 19 sazebníku soudních poplatků, který je přílohou uvedeného zákona, je kasační stížnost zpoplatněna částkou 5000 Kč. Jelikož tento soudní poplatek nebyl současně s podáním kasační stížnosti zaplacen, Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 12. 3. 2012, č. j. 1 As 15/2012 - 33, stěžovatele vyzval ke splnění jeho poplatkové povinnosti ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení uvedeného usnesení (soud zároveň stěžovatele vyzval, aby ve stejné lhůtě předložil plnou moc udělenou jím advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, případně aby prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie).

Uvedené usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 16. 3. 2012, do dnešního dne však k zaplacení soudního poplatku nedošlo. Stěžovatel zároveň nepožádal o osvobození od soudních poplatků ve smyslu § 36 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“). Stejně tak soudu nesdělil žádné okolnosti, které by osvědčovaly existenci nebezpečí z prodlení, v jehož důsledku by mu mohla vzniknout újma, a doložil, že bez své viny nemohl poplatek dosud zaplatit, ve smyslu § 9 odst. 4 písm. c) zákona o soudních poplatcích. Soud proto řízení zastavil podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s.

Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, nemá podle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s. žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. března 2012

JUDr. Lenka Kaniová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 3. 2012, sp. zn. 1 As 15/2012 - 38, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies