6 Ads 97/2011 - 145

22. 03. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

OPRAVNÉ USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Bohuslavem Hnízdilem v právní věci žalobce: Ing. R. K., zastoupeného JUDr. Kateřinou Součkovou, advokátkou, se sídlem Šafaříkova 161, Jičín, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28. 2. 2011, č. j. 32 Ad 11/2010 - 76,

takto:

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 2. 2012, č. j. 6 Ads 97/2011 - 138, ve výroku III. správně zní:

Ustanovené zástupkyni žalobce, advokátce, JUDr. Kateřině Součkové, se přiznává odměna za zastupování v řízení o kasační stížnosti v částce 2880 Kč, která bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu ve lhůtě do 60 dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

Krajský soud ustanovil JUDr. Kateřinu Součkovou zástupkyní stěžovatele pro řízení o kasační stížnosti. Ustanovená zástupkyně vyčíslila výši odměny za právní služby pro stěžovatele tako: převzetí věci včetně porady s klientem, další porada přesahující jednu hodinu a sepis kasační stížnosti, tj. celkem 3 úkony právní služby, dále 3 režijní paušály a 20% DPH. Nejvyšší správní soud přiznal požadovanou odměnu za 3 úkony právní služby, neboť tyto úkony jsou řádně doloženy ve smyslu § 11 odst. 1, písm. b), c) a d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Výše odměny za jeden úkon právní služby činí ve věcech nároků fyzických osob v oblasti důchodového pojištění v souladu s § 7 bod 2. ve spojení s § 9 odst. 2 a 3 písm. f) advokátního tarifu 500 Kč. Zástupkyni stěžovatele náleží také náhrada hotových výdajů podle § 13 odst. 3 advokátního tarifu ve výši 300 Kč za jeden úkon právní služby. Takto vypočtená částka byla v souladu s § 35 odst. 8 s. ř. s. zvýšena o 20 %, neboť zástupkyně je plátcem daně z přidané hodnoty. Celkově tak zástupkyni stěžovatele náleží částka 2880 Kč jako odměna za zastupování a náhrada hotových výdajů.

Vzhledem k tomu, že ve výroku rozsudku byla chybně uvedena částka 1800 Kč, byla tato zjevná nesprávnost ve smyslu § 54 odst. 4 s. ř. s. opravena tímto usnesením.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. března 2012

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 3. 2012, sp. zn. 6 Ads 97/2011 - 145, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies