16 Kss 1/2012 - 35

22. 03. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Kárné
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

ROZHODNUTÍ

Nejvyšší správní soud jako soud kárný rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a členů JUDr. Milady Šámalové, JUDr. Ivany Doubkové, JUDr. Josefa Českého, JUDr. Petra Hajna a JUDr. Zdeňka Nováka v neveřejném jednání dne 22. 3. 2012 v právní věci kárného žalobce: ministr spravedlnosti se sídlem Vyšehradská 16, Praha, proti kárně obviněnému: Mgr. J. N., soudce Okresního soudu v Nymburce, Soudní 996, Nymburk, v řízení o návrhu na zahájení kárného řízení ze dne 9. 1. 2012, č. j. 38/2011-OD- KN/1,

takto :

Řízení o návrhu na zahájení kárného řízení se zastavuje.

Odůvodnění :

Návrhem ministra spravedlnosti („kárný žalobce“) doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 9. 1. 2012 bylo zahájeno kárné řízení se soudcem Okresního soudu v Nymburce Mgr. J. N. Tento návrh byl odůvodněn tím, že usnesením ze dne 15. 7. 2010, č. j. 4 T 292/2009 - 87, rozhodl kárně obviněný jako samosoudce podle ustanovení § 340b odst. 1 trestního řádu za použití § 65 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, o přeměně trestu obecně prospěšných prací uloženého ve výměře 400 hodin, na trest odnětí svobody v trvání 300 dnů, ačkoliv měl uložit trest v délce trvání nejvíce 200 dnů. Tím prý zaviněně porušil povinnosti soudce vykonávat svědomitě svou funkci a při výkonu funkce a v občanském životě se zdržet všeho, co by mohlo narušit důstojnost soudcovské funkce nebo ohrozit důvěru v nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování soudů, prosazovat a obhajovat nezávislost soudnictví a jeho dobrou pověst, chovat se tak, aby nezavdal příčinu ke snížení důvěry v soudnictví a důstojnosti soudcovské funkce, dbát svým chováním o to, aby jeho nestrannost nebyla důvodně zpochybňována, a tím spáchal kárné provinění podle § 87 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů.

Dne 20. 3. 2012 bylo soudu doručeno podání kárného žalobce č. j. 38/2011-OD-KN/6, kterým byl návrh na zahájení kárného řízení s kárně obviněným vzat v celém rozsahu zpět. Kárný žalobce uvedl, že v průběhu doby ze své úřední činnosti zjistil, že obdobných pochybení je více a ministr je řeší opakovaným podáváním stížností pro porušení zákona ve prospěch obviněných. Nelze prý ani přehlédnout vyjádření Mgr. N., že rozhodl v dané věci po gremiální poradě trestních soudců Krajského soudu v Praze, na níž bylo prezentováno i usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 17. 2. 2010, sp. zn. 12 To 60/2010, které bylo  doporučeno ke schválení Nejvyššímu soudu a jehož závěry ovlivnily právní názor Mgr. N. Na základě těchto nových skutečností dospěl kárný žalobce k závěru, že není účelné vést vůči Mgr. N. kárné řízení. Podle ustanovení § 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů kárný senát bez ústního jednání zastaví řízení, byl-li návrh na zahájení řízení vzat zpět.

Protože v dané věci došlo ke zpětvzetí návrhu na zahájení kárného řízení, soud řízení zastavil [§ 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb.].

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. března 2012

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda kárného senátu.

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 3. 2012, sp. zn. 16 Kss 1/2012 - 35, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies