4 Ads 47/2012 - 25

22. 03. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobce: J. S., proti žalovanému: Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. 9. 2008, č. j. 7 Ca 66/2008 - 64,

takto :

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Městský soud v Praze usnesením ze dne 22. 9. 2008, č. j. 7 Ca 66/2008 - 64, odmítl žalobu žalobce proti rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 6. 2007, č. j. 89107/2007/KUSK, jímž bylo zamítnuto jeho odvolání a potvrzeno rozhodnutí Magistrátu města Kladna ze dne 6. 3. 2007 ve věci mimořádných výhod pro občany těžce zdravotně postižené podle § 86 odst. 2 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení a rozhodl dále, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. V odůvodnění usnesení soud uvedl, že zákonná lhůta pro podání žaloby činí dva měsíce od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí správního orgánu. Žalobci bylo písemné vyhotovení napadeného rozhodnutí doručeno dne 19. 6. 2007, a lhůta pro podání žaloby tak uplynula dne 19. 8. 2007. Žaloba však byla podána až dne 31. 12. 2007, tedy opožděně.

Proti tomuto usnesení podal žalobce (dále jen „stěžovatel“) včas kasační stížnost, ve které namítal, že žádné usnesení nebo rozhodnutí správního nebo justičního orgánu nemůže oprávněně nabýt právní moci, pokud je v rozporu se zákonem nebo mu přímo odporuje, a tudíž nemůže vůbec dojít k prekluzi práva. Dále požádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů.

Dne 2. 3. 2012 byl spis Městského soudu v Praze předložen Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o kasační stížnosti.

Nejvyšší správní soud přípisem ze dne 5. 3. 2012, č. j. 4 Ads 47/2012 - 15, stěžovatele informoval o probíhajícím řízení a současně s tímto přípisem mu na základě jeho žádosti o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů zaslal formulář potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech.

Stěžovatel v podání ze dne 8. 3. 2012, které bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno dne 9. 3. 2012, uvedl, že věc ohledně ZTP byla napravena Lékařskou posudkovou komisí Kladno a platnost ZTP II. stupně byla potvrzena jako časově neomezená posudkem z roku 2010. Dále uvedl: „Děkuji Vám, že věc 4 Ads 47/2012 – 15 jako již ukončenou v r. 2009 odložíte a nebudete mne o tomto  dále informovat.“

Nejvyšší správní soud s ohledem požadavek stěžovatele „věc odložit“, jež uvedl v závěru svého podání ze dne 8. 3. 2012, jej přípisem ze dne 12. 3. 2012, č. j. 4 Ads 47/2012 – 19, vyzval k upřesnění, zda tímto podáním chtěl docílit ukončení řízení o kasační stížnosti bez jejího věcného projednání, či nikoliv. Nejvyšší správní soud stěžovatel současně požádal o to, aby v odpovědi na tento přípis výslovně uvedl, zda bere svou kasační stížnost zpět a navrhuje, aby řízení bylo zastaveno, nebo zda hodlá v tomto řízení pokračovat.

V podání ze dne 14. 3. 2012, které bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno dne 15. 3. 2012, požádal stěžovatel o to, aby bylo řízení bez věcného projednání zastaveno, neboť věc již není aktuální, protože byla lékařskou posudkovou komisí v Kladně rozhodnuta v jeho prospěch.

Podle § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Protože projev vůle stěžovatele, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, je zcela jednoznačný a nevzbuzuje pochybnosti o tom, že jím stěžovatel zamýšlel ukončení řízení o kasační stížnosti jeho zastavením, a vzhledem k tomu, že zpětvzetí kasační stížnosti bylo podáno poté, co byl spis předložen k rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu, Nejvyšší správní soud v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s., za použití § 120 téhož zákona, řízení zastavil.

O náhradě nákladů řízení před Nejvyšším správním soudem bylo za použití § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť řízení bylo zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. března 2012

JUDr. Marie Turková předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 3. 2012, sp. zn. 4 Ads 47/2012 - 25, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies