3 Ads 24/2012 - 10

21. 03. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana Rutsche v právní věci žalobce: JUDr. M. S., zastoupeného JUDr. Olgou Sovovou, Ph.D., advokátkou se sídlem Bartákova 34, Praha 4, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, o přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 28. 1. 2008, č. j. X, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. 8. 2011, č. j. 1 Cad 29/2008 – 68,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Včas podanou kasační stížností napadl žalobce v záhlaví uvedený rozsudek Městského soudu v Praze, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalované ze dne 28. 1. 2011 o přiznání starobního  důchodu. Kasační stížnost podal z důvodu uvedeného v ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s., nijak ho však nekonkretizoval s tím, že podání doplní v šedesátidenní lhůtě stanovené soudem.

Usnesením ze dne 22. 11. 2011 vyzval Městský soud v Praze žalobce k odstranění nedostatků jeho kasační stížnosti a konkretizaci stížních důvodů. K tomu mu ve smyslu ustanovení § 106 odst. 3 s. ř. s. stanovil lhůtu jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení a poučil ho rovněž o následcích nesplnění této výzvy. Usnesení bylo doručeno zástupkyni žalobce dne 24. 11. 2011. Na uvedenou výzvu žalobce ve stanovené lhůtě nereagoval a neučinil tak ani do dne rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.

Podle § 37 odst. 5 s. ř. s. vyzve předseda senátu podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví mu k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

Uvedení důvodů kasační stížnosti patří mezi základní náležitosti tohoto opravného prostředku, bez jejichž splnění nemůže soud jednat ve věci, neboť nemá stanoven obsah ani meze své přezkumné činnosti podle § 109 odst. 4 s. ř. s. V dané věci žalobce odkázal v důvodech kasační stížnosti na ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s., tedy na nesprávné posouzení právní otázky, aniž by ovšem definoval, jaká právní otázka byla dle jeho názoru chybně posouzena, v čem toto nesprávné posouzení spočívá a o jakou právní argumentaci se přitom opírá. Žalobce byl Městským soudem v Praze řádně vyzván k odstranění nedostatků svého podání a poučen o následcích nesplnění výzvy, přesto však kasační stížnost nedoplnil. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost podle výše citovaného ustanovení § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

Kasační stížnost byla odmítnuta, Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.).

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky ( § 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 21. března 2012

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 3. 2012, sp. zn. 3 Ads 24/2012 - 10, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies