Konf 62/2011 - 15

20. 03. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Pavla Pavlíka, JUDr. Romana Fialy, JUDr. Milady Tomkové, JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Marie Žiškové, rozhodl o návrhu Českého telekomunikačního úřadu, se sídlem v Praze 9, Sokolovská 219 (adresa pro  doručování: poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025) na rozhodnutí kompetenčního sporu mezi ním a Okresním soudem v Českých Budějovicích, a dalších účastníků sporu vedeného u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 23 EC 459/2010, o 301,45 Kč s příslušenstvím: žalobce CP Inkaso s. r. o., IČ0 29027241, se sídlem v Praze 4, Hvězdova 1716/2, zast. Mgr. Vladimírem Šteklem, advokátem, s adresou pro doručování Hráského 2231/25, Praha 4 a žalovaného J. R.,

takto :

I. Příslušný vydat rozhodnutí ve věci žaloby o 301,45 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 23 EC 459/2010, je soud.

II. Usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 17. března 2011, čj. 23 EC 459/2010 - 42, se zrušuje .

Odůvodnění :

Podáním doručeným zvláštnímu senátu dne 22. 6. 2011 navrhl Český telekomunikační úřad (dále též „navrhovatel“), aby zvláštní senát rozhodl o kompetenčním sporu ve smyslu § 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Sb., který vznikl mezi ním a Okresním soudem v Českých Budějovicích, ve věci vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 23 EC 459/2010.

Ze spisu vyplynuly následující skutečnosti. Žalovaný uzavřel dne 2. prosince 2003 s Komerční bankou, a. s., jako právní předchůdkyní žalobce, Smlouvu o zřízení a vedení běžného účtu č. X (dále jen „Smlouva“), jejíž součástí jsou Všeobecné obchodní podmínky Komerční banky, a. s. (dále jen „VOP“). Ke dni 25. března 2010 vykazoval běžný účet žalovaného nepovolený debet, čímž žalovaný porušil povinnosti stanovené v ustanovení čl. 10.7. VOP. V důsledku přečerpání prostředků na běžném účtu do nepovoleného záporného zůstatku žalovaný porušil podmínky Smlouvy a Komerční banka, a. s. od Smlouvy odstoupila a vyzvala žalovaného k uhrazení pohledávky ve výši 301,45 Kč. Vzhledem k tomu, že žalovaný ve stanovené lhůtě částku neuhradil, Komerční banka účet žalovaného zrušila a debetní zůstatek ve výši 301,45 Kč převedla v souladu s článkem 11.4 VOP na zvláštní účet - pohledávky z nepovoleného  debetu. Tato pohledávka Komerční banky, a. s. byla ke dni 10. května 2010 postoupena na obchodní společnost CollectionsPro, s. r. o. na základě uzavřené Smlouvy o postoupení pohledávky. Téhož dne byla předmětná pohledávka postoupena na společnost CP Inkaso, s. r. o.

Protože žalovaný ani na výzvu žalobce do současné doby ničeho nezaplatil, podal žalobce u Okresního soudu v Českých Budějovicích návrh na vydání elektronického platebního rozkazu. Okresní soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 17. března 2011, čj. 23 EC 459/2010 - 42, výrokem I řízení zastavil, výrokem II určil, že věc bude po právní moci postoupena Českému telekomunikačnímu úřadu (dále „ČTÚ“) a výroky III a IV rozhodl o náhradě nákladů řízení a vrácení soudního poplatku. V odůvodnění mimo jiné uvedl, „že se žalobce žalobou domáhá vůči žalovanému zaplacení částky 301,45 Kč s příslušenstvím s tím, že se jedná o nesplněné závazky ze smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací a žalovaná částka představuje debetní zůstatek tvořený neuhrazenými poplatky naúčtovanými v souvislosti s vedením běžného účtu a naúčtovanými úroky z nepovoleného  debetu“. Soud uzavřel, že „ve věci není dána příslušná pravomoc soudu ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 o. s. ř., neboť ze skutkových tvrzení vyplývá, že smluvní pokuta jako soukromoprávní institut za porušení nebo nesplnění smluvní povinnosti vyplývá přímo ze stavu v rámci smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb. . . Porušení povinnosti je základní podmínkou pro stanovení, zda existuje nárok na zaplacení žalované částky. O povinnosti zaplatit žalobci předmětný debetní zůstatek bude rozhodovat ten orgán, který je příslušný k rozhodování sporu o porušení povinnosti, na jejímž základě vznikl nárok na zaplacení uvedených částek. Z žalobního tvrzení je zřejmé, že v posuzovaném případě se jedná o porušení povinností vyplývajících ze smlouvy mezi osobou vykonávající telekomunikační činnost a účastníkem. Příslušný k rozhodování pak je podle § 219 zákona č. 127/2005 Sb. Český telekomunikační úřad.“ Soud proto ve smyslu ustanovení § 104 odst. 1 o. s. ř. řízení zastavil a věc postoupil Českému telekomunikačnímu úřadu.

Usnesení okresního soudu nabylo právní moci dne 10. 5. 2011

Navrhovatel se závěrem okresního soudu nesouhlasí, a proto předložil věc zvláštnímu senátu. Uvedl, že podle současné platné úpravy [§ 108 odst. 1 písm. g) zákona o elektronických komunikacích] rozhoduje ČTÚ ve sporech, stanoví-li tak tento zákon. V § 129 odst. 1 téhož zákona je stanoveno, že Úřad rozhoduje spory mezi osobou vykonávající komunikační činnost (§ 7) na straně jedné a účastníkem, popřípadě uživatelem na straně druhé, na základě návrhu kterékoliv ze stran sporu, pokud se spor týká povinností uložených tímto zákonem nebo na jeho základě. Podle § 2 písm. n) zákona se službou elektronických komunikací rozumí „služba obvykle poskytovaná za úplatu, která spočívá zcela nebo převážně v přenosu signálu po sítích elektronických komunikací, včetně telekomunikačních služeb a přenosových služeb v sítích používaných pro rozhlasové a televizní vysílání a v sítích kabelové televize, s výjimkou služeb, které nabízejí obsah prostřednictvím sítí a služeb elektronických komunikací nebo vykonávají redakční dohled nad obsahem přenášeným sítěmi a poskytovanými službami elektronických komunikací a přenosových služeb“. Pravomoc ČTÚ je tedy dána pouze v případě sporů o otázkách souvisejících se samotným poskytováním služeb elektronických komunikací, eventuálně o ujednáních na ně úzce navazujících; nárok z titulu porušení povinnosti udržovat na běžném účtu dostatek prostředků ke krytí předpokládaných plateb a svých závazků vůči bance a přečerpání prostředků do nepovoleného záporného zůstatku na běžném účtu přitom takovým  ujednáním není. Navrhovatel dále konstatuje, že původní věřitel – Komerční banka, a. s. – není poskytovatelem služeb elektronických komunikací a mezi ním a žalovaným ani nebyla žádná smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací uzavřena. Naopak byla mezi účastníky uzavřena smlouva o běžném účtu ve smyslu § 708 a násl. obchodního zákoníku. Jedná se tedy o soukromoprávní vztah ze smlouvy o běžném účtu. Podle navrhovatele je zde založena obecná pravomoc soudu ve věci rozhodnout. Navrhuje proto, aby zvláštní senát zrušil usnesení okresního soudu a určil, že příslušný vydat rozhodnutí ve věci je soud. Při řešení vzniklého sporu o pravomoc se zvláštní senát řídil následujícími úvahami:

S účinností od 1. ledna 2003 se postupuje při kladných nebo záporných kompetenčních sporech o pravomoc nebo věcnou příslušnost vydat rozhodnutí podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů.

Podstatou kompetenčního sporu je otázka, zda má o povinnosti zaplatit tvrzenou částku rozhodnout soud nebo navrhovatel. Zvláštní senát přitom nesdílí názor Okresního soudu v Českých Budějovicích, že by rozhodování o tomto nároku spadalo do pravomoci ČTÚ. Z žalobního návrhu včetně příloh vyplývá, že se v něm navrhovatel domáhá zaplacení peněžité částky z titulu smlouvy o běžném účtu podle ustanovení § 708 a násl. obchodního zákoníku. Podle odstavce 1) tohoto ustanovení „se smlouvou o běžném účtu zavazuje banka zřídit od určité doby na určitou měnu běžný účet pro jeho majitele. K uzavření smlouvy se vyžaduje písemná forma (odst. 2)“. Předmětem plnění tak není v této věci finanční plnění za poskytování telekomunikačních služeb, ale závazkový vztah ze smlouvy o běžném účtu, uzavřené s právním předchůdcem žalobce, Komerční bankou, a. s. Okresní soud tak neodůvodněně vzal za základ sporu skutečnosti, které z žaloby nevyplývají. Neměl proto splněny řádné předpoklady k posouzení otázky vlastní příslušnosti věc projednat a rozhodnout.

Podle § 7 odst. 1 o. s. ř. v občanském soudním řízení projednávají a rozhodují soudy spory a jiné právní věci, které vyplývají z občanskoprávních, pracovních, rodinných a z obchodních vztahů, pokud je podle zákona neprojednávají a nerozhodují o nich jiné orgány. Pravomoc rozhodovat o žalobě na zaplacení částky 301, 45 Kč z titulu smlouvy o běžném účtu tak náleží soudu.

Zvláštní senát podle § 5 odst. 3 zákona č. 131/2002 Sb. zruší rozhodnutí, kterým strana kompetenčního sporu popřela svou pravomoc o věci rozhodovat, ačkoliv podle rozhodnutí zvláštního senátu je vydání rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení v její pravomoci. Dalším výrokem proto zvláštní senát zrušil usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 17. března 2011, čj. 23 EC 459/2010 - 42.

Pravomocné rozhodnutí zvláštního senátu je podle § 5 odst. 5 zákona č. 131/2002 Sb. závazné pro strany kompetenčního sporu, účastníky řízení, v němž spor vznikl, pro správní orgány [§ 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] i soudy. Dále bude tedy Okresní soud v Českých Budějovicích pokračovat v původním řízení o podané žalobě.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 20. března 2012

JUDr. Michal Mazanec předseda zvláštního senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 3. 2012, sp. zn. Konf 62/2011 - 15, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies