Konf 93/2011 - 9

20. 03. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční
Doplňující informace

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Pavla Vrchy, JUDr. Pavla Pavlíka, JUDr. Romana Fialy, JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Marie Žiškové, rozhodl o návrhu Krajského soudu v Brně na rozhodnutí kompetenčního sporu mezi ním a Okresním soudem v Českých Budějovicích, a dalších účastníků sporu vedeného u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 34 C 262/2011, o žalobě proti rozhodnutí předsedy Energetického regulačního úřadu ze dne 27. 5. 2011, čj. 00243-17/2011-ERU: žalobkyně RWM Energo s. r. o., se sídlem v Českém Krumlově, Domoradická 87, IČ: 28087011, zastoupené JUDr. Václavem Bílým, LL.M., Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 1, Jáchymova 2, a žalované E.ON Distribuce, a. s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ: 28085400,

takto :

I. Příslušný vydat rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 34 C 262/2011, o žalobě proti rozhodnutí předsedy Energetického regulačního úřadu ze dne 27. 5. 2011, čj. 00243-17/2011-ERU, je soud v občanském soudním řízení.

II. Usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 3. 8. 2011, čj. 34 C 262/2011 - 168, se zrušuje .

Odůvodnění :

Návrhem doručeným dne 26. 10. 2011 zvláštnímu senátu zřízenému podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, se Krajský soud v Brně domáhal, aby zvláštní senát rozhodl spor o pravomoc vzniklý ve smyslu § 1 odst. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Sb. mezi ním a Okresním soudem v Českých Budějovicích ve věci žaloby vedené u okresního soudu pod sp. zn. 34 C 262/2011, podle části páté občanského soudního řádu proti rozhodnutí předsedy Energetického regulačního úřadu ze dne 27. 5. 2011, čj. 00243-17/2011-ERU.

Z předložených spisů vyplynuly následující skutečnosti:

Krajskému soudu v Brně byla doručena žaloba proti shora označenému rozhodnutí předsedy Energetického regulačního úřadu, kterým byl zamítnut rozklad a potvrzeno předchozí rozhodnutí Energetického regulačního úřadu vydané v prvním stupni správního řízení dne 4. 3. 2011, pod čj. 00243-11/2011-ERU. Žaloba byla podána poté, co již předtím byla podána podle části páté občanského soudního řádu k Okresnímu soudu v Českých Budějovicích a poté, co tento okresní soud usnesením ze dne 3. 8. 2011, čj. 34 C 262/2011 - 168, řízení zastavil a žalobkyni poučil o možnosti podat žalobu proti rozhodnutí žalované ve správním soudnictví. To tedy žalobkyně učinila u Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně podal návrh na zahájení řízení o kompetenčním sporu. V návrhu uvádí, že žaloba byla původně podána podle části páté občanského soudního řádu k věcně příslušnému soudu, neboť napadené rozhodnutí bylo vydáno podle § 17 odst. 5 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále již „energetický zákon“ nebo „zákon č. 458/2000 Sb.“) ve sporném (správním) řízení (§ 141 správního řádu) a žalovaný Energetický regulační úřad v něm vystupoval v působnosti správního orgánu, který je nadán energetickým zákonem k řešení a rozhodování sporů v soukromoprávních věcech. Energetický regulační úřad tedy rozhodoval o sporu soukromoprávního charakteru – sporu z obchodního vztahu. Proto navrhl, aby zvláštní senát rozhodl, že příslušným rozhodnout ve věci je soud v občanském soudním řízení, a zrušil usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích.

Zvláštní senát o věci uvážil takto:

Návrh Krajského soudu v Brně je v souladu s judikaturou zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů (dále již „zákon č. 131/2002 Sb.“) a judikaturou Nejvyššího správního soudu (srov. usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., ze dne 13. 4. 2010, čj. Konf 108/2009 - 11, rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 10. 2004, čj. 7 As 58/2003 - 104, a rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 11. 2010, čj. 8 As 15/2010 - 106, www.nssoud.cz). Předmětem správního řízení vedeného u Energetického regulačního úřadu (a poté přezkoumávaného předsedou Energetického regulačního úřadu v rozkladovém řízení) byl spor mezi žalobkyní - společností RWM Energo s. r. o., jako výrobkyní elektřiny z fotovoltaického zdroje, a účastnicí řízení (posléze žalovanou) společností E.ON Distribuce, a. s., jako  držitelkou licence na distribuci elektřiny, o výkup elektřiny z obnovitelných zdrojů podle ustanovení § 17 odst. 5 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., ve znění do účinnosti zákona č. 211/2011 Sb., tedy do 17. 8. 2011.

Zvláštní senát rozhoduje o kompetenčním sporu podle skutkového a právního stavu ke dni svého rozhodnutí (srov. č. 485/2005 Sb. NSS).

Citovaná novela energetického zákona přesunula úpravu pravomocí Energetického regulačního úřadu v oblasti rozhodování soukromoprávních sporů z § 17 odst. 5 do § 17 odst. 7. Dle bodu 7, čl. II přechodných ustanovení zákona č. 211/2011 Sb., řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (18. 8. 2011) se dokončí podle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Vzhledem k tomu, že řízení u Energetického regulačního úřadu bylo zahájeno dnem 7. 1. 2011, je třeba otázku pravomoci v projednávané věci vyřešit podle znění energetického zákona do novely provedené zákonem č. 211/2011 Sb. K rozhodování sporu je příslušný Energetický regulační úřad [§ 17 odst. 5 písm. d) energetického zákona]. Podle citovaného rozhodnutí sp. zn. Konf 108/2009 pravomoci Energetického regulačního úřadu podle ustanovení § 17 odst. 5 energetického zákona patří do oblasti rozhodování soukromoprávních sporů. Pro posouzení věci je třeba se předně zabývat charakterem samotného energetického zákona. Krajský soud zcela správně odkázal na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 10. 2004, čj. 7 As 58/2003 - 104 (www.nssoud.cz), který vyložil, že energetický zákon nemá výhradně veřejnoprávní charakter a neobsahuje výlučně veřejnoprávní normy. Předmětem jeho úpravy jsou dle § 1 podmínky podnikání, výkonu státní správy a regulace v energetických odvětvích, kterými jsou elektroenergetika, plynárenství a teplárenství, jakož i práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojená. Z toho vyplývá, že energetický zákon je dílem právním předpisem práva veřejného (výkon státní správy) a dílem práva soukromého (podmínky podnikání). Proto je třeba se v každém konkrétním případě zabývat povahou posuzovaného právního vztahu či sporu. Nejvyšší správní soud v citovaném rozhodnutí dále vyslovil, že rozhodujícím kritériem pro rozlišení, o jaký vztah se jedná, je metoda úpravy, tedy zda jde o úpravu vztahů postavených na rovnosti, tj. vztahy mezi držiteli licencí a jejich zákazníky, nebo o vztahy ryze vrchnostenského charakteru, kam patří např. rozhodování ve věcech udělení, změn či zrušení licencí nebo rozhodování ve věcech přestupků a správních deliktů právnických a podnikajících fyzických osob (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 11. 2010, čj. 8 As 15/2010 - 106, www.nssoud.cz). Lze tedy souhlasit s navrhovatelem, pokud dovodil, že přestože se v hodnocení věci projevilo posouzení podmínek pro zvýhodněnou výkupní cenu a přestože zvýhodněná výkupní cena je výsledkem ingerence subvenční povahy, rozhodnutí Energetického regulačního úřadu spočívalo v řešení smluvních otázek ve vztazích založených na rovnosti mezi dvěma subjekty při dodávkách elektřiny. Energetický regulační úřad tedy rozhodoval o sporu soukromoprávního charakteru, in concreto o sporu z obchodního vztahu.

Z vyložených důvodů zvláštní senát rozhodl, že záporný kompetenční spor mezi Krajským soudem v Brně jako soudem ve správním soudnictví a Okresním soudem v Českých Budějovicích jako soudem v občanském soudním řízení o tom, kdo je příslušný rozhodnout o žalobě proti rozhodnutí předsedy Energetického regulačního úřadu, je příslušný rozhodnout soud v občanském soudním řízení (§ 5 odst. 1 zákona č. 131/2002 Sb.).

Zvláštní senát podle § 5 odst. 3 zákona č. 131/2002 Sb., zruší rozhodnutí, kterým strana kompetenčního sporu popřela svou pravomoc o věci rozhodovat, ačkoliv podle rozhodnutí zvláštního senátu je vydání rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení v její pravomoci. Dalším výrokem proto zvláštní senát zrušil usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 3. 8. 2011, čj. 34 C 262/2011 - 168.

Pravomocné rozhodnutí zvláštního senátu je podle § 5 odst. 5 zákona č. 131/2002 Sb. závazné pro strany kompetenčního sporu, účastníky řízení, v němž spor vznikl, pro správní orgány [§ 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] i soudy. Dále tedy bude Okresní soud v Českých Budějovicích pokračovat v řízení o podané žalobě.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 20. března 2012

JUDr. Michal Mazanec předseda zvláštního senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 3. 2012, sp. zn. Konf 93/2011 - 9, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies