Konf 99/2011 - 12

20. 03. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

  • Konf 99/2004 - 5

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Pavla Vrchy, JUDr. Pavla Pavlíka, JUDr. Romana Fialy, JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Milady Tomkové, rozhodl o návrhu Českého telekomunikačního úřadu, se sídlem v Praze 9, Sokolovská 219 (adresa pro  doručování: poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025) na rozhodnutí kompetenčního sporu mezi ním a Okresním soudem v Teplicích, a dalších účastníků sporu vedeného u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 18 EC 1002/2010, o zaplacení 380 281 Kč s příslušenstvím: žalobkyně ČEZ ICT Services, a. s., se sídlem v Praze 4, Duhová 1531/3, identifikační číslo osoby 26470411, zastoupené Mgr. Davidem Jüngerem, advokátem se sídlem v Ostravě – Mariánských Horách, 28. října 219/438, a žalovaného L. H.,

takto :

I. Příslušný vydat rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 18 EC 1002/2010, o zaplacení 5405 Kč s příslušenstvím za pronájem mobilních telefonů, je soud.

II. Usnesení Okresního soudu v Teplicích ze dne 23. prosince 2010, čj. 18 EC 1002/2010 - 76, se v rozsahu zastavení řízení o zaplacení 5405 Kč s příslušenstvím za pronájem mobilních telefonů zrušuje .

Odůvodnění :

Návrhem doručeným dne 7. 12. 2011 se Český telekomunikační úřad (ČTÚ) domáhal, aby zvláštní senát rozhodl spor o pravomoc vzniklý ve smyslu § 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Sb. mezi ním a Okresním soudem v Teplicích ve věci žaloby vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 18 EC 1002/2010, o zaplacení 380 281 Kč s příslušenstvím.

Z předložených spisů vyplynuly následující skutečnosti:

Dne 1. 11. 2010 podal žalobce k Okresnímu soudu v Teplicích návrh na vydání elektronického platebního rozkazu, podle kterého by soud uložil žalovanému povinnost zaplatit 380 281 Kč s příslušenstvím. Žalobce uvedl, že uplatněný nárok představuje neuhrazené poplatky za poskytnuté telekomunikační služby prostřednictvím mobilní telekomunikační sítě vyúčtované fakturami za období od 1. 10. 2007 do 31. 8. 2009 na základě smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb, uzavřené dne 10. října 2007.

Okresní soud v Teplicích vydal elektronický platební rozkaz dne 18. ledna 2010, čj. 18 EC 1002/2010 - 69. Usnesením ze dne 23. prosince 2010, čj. 18 EC 1002/2010 - 76, Okresní soud v Teplicích citovaný platební rozkaz zrušil, řízení zastavil s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Českému telekomunikačnímu úřadu (dále též „ČTÚ“). V odůvodnění písemného vyhotovení usnesení uvedl, že podle ustanovení § 129 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, rozhoduje ČTÚ spory mezi osobou vykonávající komunikační činnost na straně jedné, a účastníkem, popřípadě uživatelem na straně druhé, na základě návrhu kterékoliv ze stran sporu, pokud se spor týká povinností uložených tímto zákonem nebo na jeho základě. Podle § 103 o. s. ř. kdykoliv za řízení přihlíží soud k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může rozhodnout ve věci samé. Podle § 104 odst. 1 o. s. ř. jde-li o takový nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit, soud řízení zastaví, nespadá-li věc do pravomoci soudů nebo má-li předcházet jiné právní řízení, soud postoupí věc po právní moci usnesení o zastavení řízení příslušnému orgánu; právní účinky spojené s podáním žaloby zůstávají přitom zachovány. Vzhledem k výše uvedenému uzavřel, že rozhodování o nárocích plynoucích z porušení povinnosti platit cenu za poskytnuté telekomunikační služby proto nepřísluší soudu, nýbrž ČTÚ. Protože nedostatek pravomoci soudu představuje takový nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit, bylo nutné řízení zastavit. Usnesení Okresního soudu v Teplicích nabylo právní moci dne 1. února 2011.

Český telekomunikační úřad poté podal návrh zvláštnímu senátu k rozhodnutí negativního kompetenčního sporu. Uvedl, že spor je veden jednak o ceny vyúčtované za služby elektronických komunikací ve výši 374 876 Kč, a jednak o cenu vyúčtovanou za pronájem dvou mobilních telefonů ve výši 5405 Kč. ČTÚ odmítá svou kompetenci k rozhodnutí tohoto sporu v části týkající se povinnosti žalovaného uhradit cenu za pronájem mobilních telefonů, neboť se jedná zřejmě o soukromoprávní vztah mezi žalobcem a žalovaným z nájemní smlouvy. Odkázal na usnesení zvláštního senátu ze dne 9. 9. 2008, čj. Konf 47/2008 - 6, které se týká obdobného smluvního ujednání týkající se nikoli smlouvy nájemní, ale smlouvy kupní. Navrhl, aby zvláštní senát rozhodl, že příslušný vydat rozhodnutí ve výše uvedeném rozsahu je soud.

Při řešení vzniklého sporu o pravomoc mezi správním úřadem a obecným soudem se zvláštní senát řídil následující úvahou:

S účinností od 1. ledna 2003 se postupuje při kladných nebo záporných kompetenčních sporech o pravomoc nebo věcnou příslušnost vydat rozhodnutí podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů.

Podle § 129 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (dále také jen „zákon o elektronických komunikacích“), Český telekomunikační úřad rozhoduje spory mezi osobou vykonávající komunikační činnost (§ 7) na straně jedné, a účastníkem, popřípadě uživatelem, na straně druhé, na základě návrhu kterékoliv ze stran sporu, pokud se spor týká povinností uložených tímto zákonem nebo na jeho základě.

Komunikačními činnostmi podle § 7 zákona o elektronických komunikacích jsou a) zajišťování sítí elektronických komunikací, b) poskytování služeb elektronických komunikací, c) provozování přístrojů.

Z obsahu spisu vyplývá, že dne 10. října 2007 došlo mezi žalobcem jako poskytovatelem a žalovaným jako účastníkem k uzavření smlouvy č. 07-02146 o poskytování komunikačních služeb v mobilních sítích dle § 269 odst. 2 obchodního zákoníku (dále též „smlouva“). Předmětem smlouvy dle čl. I bylo poskytování komunikační služby v mobilních sítích, pronájem dvou mobilních telefonů, SIM, a zvýhodněné volání pro potřeby zaměstnanců společnosti skupiny ČEZ. V čl. II odst. 1 smlouvy bylo ujednáno, že se žalovaný zavazuje za poskytování služeb dle čl. I smlouvy platit žalobci měsíční cenu, která je složena ze dvou položek, a to z měsíční ceny za pronájem dvou mobilních telefonů a z předfakturace měsíčních poplatků za službu operátora – (tehdy označeného jako) Telefónica O2. Z uvedeného je zřejmé, že v předmětné věci se vedle poskytování komunikačních služeb v mobilních sítích jedná o nájem věci – běžný soukromoprávní vztah – o němž přísluší rozhodování soudu. Obdobně se vyslovil zvláštní senát ve svých usneseních ze dne 26. 10. 2010, sp. zn. Konf 31/2010, ze dne 28. 6. 2010, sp. zn. Konf 24/2010, ze dne 13. 10. 2005, čj. Konf 99/2004 - 5 (publikováno pod č. 1478/2008 Sb. NSS), www.nssoud.cz.

Rozhodování v této věci tedy zákon Českému telekomunikačnímu úřadu nesvěřuje; je tu založena obecná pravomoc soudu o věci rozhodnout (§ 7 odst. 1 o. s. ř.). Proto zvláštní senát usnesením dle § 5 odst. 1 zákona č. 131/2002 Sb. rozhodl, že věc, o zaplacení ceny za pronájem mobilních telefonů v celkové výši 5405 Kč s příslušenstvím, projedná a rozhodne soud (§ 9 odst. 1 o. s. ř.).

Zvláštní senát podle § 5 odst. 3 zákona č. 131/2002 Sb., zruší rozhodnutí, kterým strana kompetenčního sporu popřela svou pravomoc o věci rozhodovat, ačkoliv podle rozhodnutí zvláštního senátu je vydání rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení v její pravomoci. Dalším výrokem proto zvláštní senát zrušil v uvedeném rozsahu usnesení Okresního soudu v Teplicích ze dne 23. 12. 2010, čj. 18 EC 1002/2010 - 76.

Pravomocné rozhodnutí zvláštního senátu je podle § 5 odst. 5 zákona č. 131/2002 Sb. závazné pro strany kompetenčního sporu, účastníky řízení, v němž spor vznikl, pro správní orgány [§ 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] i soudy. Dále bude tedy Okresní soud v Teplicích pokračovat v původním řízení o podané žalobě v uvedeném rozsahu.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 20. března 2012

JUDr. Michal Mazanec předseda zvláštního senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 3. 2012, sp. zn. Konf 99/2011 - 12, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies