7 Afs 1/2012 - 26

15. 03. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobkyně: K. B., zastoupena Mgr. Romanou Mrózkovou, advokátkou se sídlem Široká 3/590, Havířov-město, proti žalovanému: Finanční ředitelství v Ostravě, se sídlem Na Jízdárně 3, Ostrava, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 12. 2011, č. j. 22 Af 55/2010 - 25,

takto :

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Kasační stížností ze dne 5. 1. 2012 se žalobkyně K. B. (dále jen „stěžovatelka“) domáhá u Nejvyššího správního soudu vydání rozsudku, kterým by byl zrušen rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 12. 2011, č. j. 22 Af 55/2010 - 25, jímž byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného Finančního ředitelství v Ostravě ze dne 6. 5. 2010, č. j. 11725/09-1102- 802540, ohledně daně z příjmů fyzických osob, a věc vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení.

Podáním kasační stížnosti vznikla stěžovatelce poplatková povinnost k úhradě soudního poplatku ve výši 5000 Kč (položka č. 19 sazebníku soudních poplatků, který je přílohou zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích)] za řízení o kasační stížnosti [§ 4 odst. 1 písm. d) zákona o soudních poplatcích], která byla splatná zároveň s podáním kasační stížnosti (§ 7 odst. 1 zákona o soudních poplatcích).

Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Jelikož stěžovatelka soudní poplatek nezaplatila s podanou kasační stížností, vyzval ji Nejvyšší správní soud v souladu s citovaným ustanovením § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích usnesením ze dne 25. 1. 2012, č. j. 7 Afs 1/2012 - 11, aby tak učinila ve lhůtě do 14 dnů od doručení tohoto usnesení. Toto usnesení kasačního soudu bylo doručeno zástupkyni stěžovatelky – advokátce Mgr. Romaně Mrózkové - dne 9. 2. 2012. Soudní poplatek však ve stanovené lhůtě – tj. do čtvrtka 23. 2. 2012 uhrazen nebyl, a to ani zástupkyní stěžovatelky, ani stěžovatelkou samotnou. Soudní poplatek nebyl rovněž uhrazen ke dni vydání tohoto usnesení dne 15. 3. 2012.

Nejvyšší správní soud proto po marném uplynutí stanovené lhůty rozhodl podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích tak, že řízení o kasační stížnosti zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 věta prvá s. ř. s. za použití ustanovení § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. března 2012

JUDr. Jaroslav Hubáček předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 3. 2012, sp. zn. 7 Afs 1/2012 - 26, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies