7 Ans 2/2012 - 36

15. 03. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobkyně: M. T., zastoupena zákonným zástupcem R. Č., právně Mgr. Markem Sedlákem, advokátem se sídlem Příkop 8, Brno, proti žalovanému: Úřad městské části Praha 1, se sídlem Vodičkova 18, Praha 1, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 11. 5. 2011, č. j. 9 Ca 88/2009 - 84,

takto :

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Žalobkyně napadla včasnou kasační stížností rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 11. 5. 2011, č. j. 9 Ca 88/2009 - 84, kterým byla zamítnuta její žaloba na ochranu proti nečinnosti žalovaného, spočívající v nevydání osvědčení o státním občanství na základě žádosti žalobkyně ze dne 22. 10. 2007.

Jelikož žádost žalobkyně o osvobození od soudních poplatků byla usnesením ze dne 31. 1. 2012, č. j. 7 Ans 2/2012 - 25, zamítnuta, vyzval Nejvyšší správní soud žalobkyni usnesením ze dne 14. 2. 2012, č. j. 7 Ans 2/2012 - 29, k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost do 10 dnů od doručení tohoto usnesení. Současně ji poučil o tom, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví. Tato výzva byla zástupci žalobkyně Mgr. Jiřímu Hladíkovi, advokátu doručena dne 16. 2. 2012, na kterou žalobkyně ani její zástupce nereagovali.

Po uplynutí lhůty pro zaplacení soudního poplatku bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno oznámení Mgr. Jiřího Hladíka, advokáta, že ke dni 21. 2. 2012 došlo u Mgr. Marka Sedláka, advokáta, k odpadnutí překážky bránící jemu ve výkonu advokacie (tuto skutečnost ověřil Nejvyšší správní soud také na webových stránkách České advokátní komory). Z tohoto důvodu ustanovení Mgr. Jiřího Hladíka zastupujícím advokátem pozbylo účinnosti. Zástupcem žalobkyně je tak od tohoto okamžiku opět Mgr. Marek Sedlák, advokát. Uvedené však nemá vliv na účinnost předchozích úkonů učiněných ve vztahu k Mgr. Jiřímu Hladíkovi, advokátu.

Podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti. Podle ustanovení § 9 odst. 1 citovaného zákona, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Žalobkyně ve lhůtě stanovené Nejvyšším správním soudem ani následně soudní poplatek splatný podáním kasační stížnosti nezaplatila. Nejvyšší správní soud proto řízení podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb. ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

Podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. března 2012

JUDr. Jaroslav Hubáček předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 3. 2012, sp. zn. 7 Ans 2/2012 - 36, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies