7 As 26/2012 - 25

08. 03. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: V. M., zastoupený JUDr. Irenou Strakovou, advokátkou se sídlem Žitná 45, Praha 1, proti žalovanému: Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie, se sídlem Olšanská 2, Praha 3, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 2. 5. 2011, č. j. 9 A 47/2011 - 32,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhal zrušení rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 2. 5. 2011, č. j. 9 A 47/2011 - 32, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie ze dne 22. 2. 2011, č. j. CPR-16226-2/ČJ-2010-9CPR-V234, jímž bylo zamítnuto jeho odvolání proti rozhodnutí Policie České republiky, oblastního ředitelství služby cizinecké policie České Budějovice, inspektorátu cizinecké policie Tábor, ze dne 16. 11. 2010, č. j. CPCB-6052/ČJ-2010-0266KP, o uložení správní vyhoštění podle ust. § 119 odst. 1 písm. b) bod 3 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Nejvyšší správní soud nejprve zkoumal, zda jsou v dané věci splněny podmínky řízení, mezi které patří i zaplacení soudního poplatku ve výši 3000 Kč podle položky 15 sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k zákonu č. 549/1991 Sb., ve znění účinném do 31. 8. 2011 (dále jen „zákon o soudních poplatcích“).

Stěžovatel soudní poplatek za kasační stížnost nezaplatil, ačkoli podle ust. § 2 odst. 2 písm. b) zákona o soudních poplatcích je ve věcech správního soudnictví poplatníkem poplatku za řízení ten, kdo podal kasační stížnost a soudní poplatek je splatný podáním kasační stížnosti [§ 4 odst. 1 písm. d) a § 7 odst. 1 zákona o soudních poplatcích].

Městský soud proto stěžovatele vyzval přípisem ze dne 11. 7. 2011 k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě do 7 dnů od doručení výzvy s poučením, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, bude řízení o kasační stížnosti zastaveno. Tato výzva byla zástupkyni stěžovatele doručena dne 14. 7. 2011. Stěžovatel na výzvu reagoval žádostí o osvobození od soudních poplatků. Městský soud jej proto vyzval, aby ve lhůtě do 7 dnů od doručení této výzvy sdělil, z jakých prostředků hradí náklady na pobyt v České republice a rovněž i z jakých prostředků podporuje svého otce na Ukrajině, když podle svého tvrzení nemá žádné příjmy ani majetek vyšší hodnoty. Stanovená lhůta byla na žádost stěžovatele prodloužena do 15. 10. 2011. Stěžovatel však ani v prodloužení lhůtě nereagoval. Městský soud proto usnesením ze dne 1. 11. 2011, č. j. 9 A 47/2011 – 52, žádost stěžovatele o přiznání osvobození od soudních poplatků pro řízení o kasační stížnosti zamítl. Následně přípisem ze dne 9. 12. 2011 stěžovatele opět vyzval k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě do 5 dnů od doručení výzvy s tím, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, bude řízení o kasační stížnosti zastaveno. Tato výzva byla zástupkyni stěžovatele doručena dne 14. 12. 2011. Stěžovatel však soudní poplatek nezaplatil.

Protože soudní poplatek nebyl zaplacen, Nejvyšší správní soud podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. řízení o kasační stížnosti zastavil.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 60 odst. 3 věta první ve spojení s § 120 s. ř. s. tak, že žádnému z účastníků se náhrada nákladů řízení nepřiznává, jelikož řízení bylo zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. března 2012

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 3. 2012, sp. zn. 7 As 26/2012 - 25, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies