4 Ads 25/2012 - 28

07. 03. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobkyně: Z. P., zast. JUDr. L. Z. L., bytem H. 811, P. 5, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 1292/25, Praha 5 - Smíchov, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. 11. 2011, č. j. 1 Ad 7/2011 - 38,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 23. 11. 2011, č. j. 1 Ad 7/2011 - 38, zamítl žalobu žalobkyně proti rozhodnutí žalované ze dne 3. 12. 2010, č. j. X, jímž byly zamítnuty námitky žalobkyně a potvrzeno rozhodnutí žalované ze dne 1. 6. 2010, č. X, o zamítnutí žádosti žalobkyně o poskytnutí jednorázové peněžní částky nahrazující příplatek k důchodu podle zákona č. 108/2009 Sb.

Proti tomuto rozsudku podala žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) včas kasační stížnost z důvodů podle § 103 odst. 1 písm. a), b) a d) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), a domáhala se jeho zrušení.

Dne 8. 2. 2012 byl spis Městského soudu v Praze předložen Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o kasační stížnosti s tím, že stěžovatelka je zastoupena advokátkou. Oporu pro takové tvrzení Nejvyšší správní soud ve spisu Městského soudu v Praze neshledal, neboť JUDr. L. Z. L. je toliko obecným zmocněncem stěžovatelky, jak vyplývá ze žaloby a k ní přiložené plné moci.

Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 9. 2. 2012, č. j. 4 Ads 25/2012 - 25, vyzval stěžovatelku, aby ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení usnesení předložila soudu plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. 11. 2011, č. j. 1 Ad 7/2011 - 38. Současně stěžovatelku poučil o tom, že nebude-li plná moc ve stanovené lhůtě soudu předložena, Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítne podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. Stěžovatelku rovněž informoval o možnosti požádat o ustanovení advokáta soudem. Toto usnesení bylo zástupkyni stěžovatelky doručeno dne 15. 2. 2012 vhozením do  domovní schránky.

Stěžovatelka na uvedenou výzvu v soudem stanovené lhůtě, tj. do 29. 2. 2012, ani později nijak nereagovala. Vzhledem k tomu, že stěžovatelka na výzvu soudu nepředložila plnou moc udělenou advokátu k zastupování v řízení o kasační stížnosti, ani nepožádala o ustanovení zástupce soudem, Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že stěžovatelka nesplnila povinnost stanovenou v § 105 odst. 2 s. ř. s.

Podle tohoto ustanovení stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Stěžovatelka vysokoškolské právnické vzdělání nemá (resp. nedoložila), avšak na výzvu soudu nepředložila plnou moc udělenou advokátu pro zastupování v tomto řízení, přestože byla řádně poučena o možnosti odmítnutí kasační stížnosti. Jak již byla stěžovatelka informována ve zmíněném  usnesení ze dne 9. 2. 2012, plná moc, kterou dne 1. 9. 2010 udělila JUDr. L. Z. L., není z hlediska ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. relevantní, neboť zmocněnkyně stěžovatelky není zapsána v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou. K obdobnému závěru dospěl Nejvyšší správní soud též v usnesení ze dne 10. 11. 2003, č. j. 4 As 45/2003 - 48, www.nssoud.cz.

Podle konstantní judikatury Nejvyššího správního soudu pokud stěžovatel není v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.) a tato vada nebyla k výzvě soudu odstraněna, nelze v řízení pokračovat a soud kasační stížnost odmítne (srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 11. 2003, č. j. 3 Afs 9/2003 - 19, www.nssoud.cz).

Nedostatek zastoupení stěžovatelky brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost stěžovatelky proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. 11. 2011, č. j. 1 Ad 7/2011 - 38, podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona odmítl.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud za použití ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu, neboť kasační stížnost byla odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. března 2012

JUDr. Marie Turková předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 3. 2012, sp. zn. 4 Ads 25/2012 - 28, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies