3 As 22/2012 - 12

07. 03. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana Rutsche v právní věci žalobce: S. G., zastoupeného Mgr. Karlem Stříbným, advokátem se sídlem Severní 2/853, Hlučín, proti žalovanému: Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, se sídlem 30. dubna, Ostrava, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 5. 2011, č. j. KRPT-25965-11/ČJ-2011-0700DP, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. 1. 2012, č. j. 58 A 46/2011 – 13,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Krajský soud v Ostravě v záhlaví uvedeným  usnesením odmítl žalobu žalobce proti rozhodnutí Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje ze dne 10. 5. 2011, č. j. KRPT- 25965-11/ČJ-2011-0700DP.

Usnesení krajského soudu bylo zástupci žalobce, advokátovi Mgr. Karlovi Stříbnému, doručeno dne 20. 1. 2012 prostřednictvím držitele poštovní licence v souladu s § 42 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s.), a § 49 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s. V usnesení krajského soudu byl žalobce řádně poučen o možnosti podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů od doručení rozhodnutí u Nejvyššího správního soudu. Dne 6. 2. 2012 podal žalobce prostřednictvím svého advokáta k poštovní přepravě kasační stížnost.

Podle ustanovení § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Zmeškání lhůty pro podání kasační stížnosti nelze prominout.

Podle ustanovení § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. Podle ustanovení § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního  dne tohoto měsíce.

V daném případě dnem určujícím počátek běhu lhůty ve smyslu ustanovení § 40 odst. 1 s. ř. s. byl den doručení písemného vyhotovení usnesení Krajského soudu v Ostravě zástupci žalobce – tj. pátek 20. 1. 2012. Den následující po dni doručení je podle tohoto ustanovení považován za první den běhu dvoutýdenní lhůty pro podání kasační stížnosti ve smyslu ustanovení § 106 odst. 2 s. ř. s. Konec lhůty pro podání kasační stížnosti ve smyslu ustanovení § 40 odst. 2 s. ř. s. pak v návaznosti na výše uvedené připadl na den, který se svým pojmenováním shodoval se dnem určujícím počátek běhu lhůty - tj. dnem doručení, a to na pátek 3. 2. 2012. Zákonná lhůta uplynula žalobci marně, kasační stížnost podaná k poštovní přepravě dne 6. 2. 2012 je opožděná. Nejvyšší správní soud ji proto podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

Vzhledem k tomu, že byla kasační stížnost opožděná, nevyzýval již Nejvyšší správní soud žalobce k zaplacení soudního poplatku.

Kasační stížnost byla odmítnuta, Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.).

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. března 2012

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 3. 2012, sp. zn. 3 As 22/2012 - 12, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies