8 Ao 8/2011 - 129

06. 03. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Jestliže je po podání návrhu na zrušení opatření obecné povahy toto opatření zrušeno ve zkráceném přezkumném řízení podle § 97 odst. 3 správního řádu z roku 2004, přestala být splněna jedna z nezbytných podmínek řízení spočívající v existenci přezkoumávaného opatření. Soud v takovém případě návrh odmítne.

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 06.03.2012, čj. 8 Ao 8/2011 - 129)

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Michala Mazance v právní věci navrhovatele: FADESA Česko, s. r. o., se sídlem V Celnici 1031/4, Praha 1, zastoupeného JUDr. Otakarem Švorčíkem, advokátem se sídlem Hálkova 2, Praha 2, proti odpůrci: obec Květnice, se sídlem K Dobročovicům 35, Květnice, zastoupenému Mgr. Vladimírem Mrkvičkou, advokátem se sídlem Husovo nám. 16/468, Praha 10, o návrhu na zrušení opatření obecné povahy – Změny č. 7 územního plánu sídelního útvaru Květnice, schváleného zastupitelstvem obce Květnice dne 5. 12. 2011,

takto :

I. Návrh se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

I.

[1]

Navrhovatel se svým návrhem ze dne 27. 12. 2011 domáhal, aby Nejvyšší správní soud zrušil Změnu č. 7 územního plánu sídelního útvaru Květnice, schválenou zastupitelstvem obce Květnice dne 5. 12. 2011, která nabyla právní moci dne 21. 12. 2011.

[2]

Navrhovatel namítl, že při přijímání této změny územního plánu došlo k procesním pochybením a dále, že napadená změna územního plánu svévolným a diskriminačním způsobem zasahuje do jeho hmotných práv nad přiměřenou míru, a to nad rámec zákonných požadavků územního plánování.

II.

[3]

Odpůrce ve vyjádření k návrhu na zrušení opatření obecné povahy popřel jeho oprávněnost.

III.

[4]

Dále odpůrce ve vyjádření ze dne 26. 1. 2012, doručeném Nejvyššímu správnímu soudu dne 30. 1. 2012, oznámil, že napadené opatření obecné povahy bylo po podání návrhu Nejvyššímu správnímu soudu zrušeno rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 19. 1. 2012, sp. zn. SZ 239089/2011/KUSK REG/BT, čj. 009652/2012/KUSK.

[5]

Z předmětného rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje plyne, že Změna č. 7 Územního plánu sídelního útvaru Květnice byla na základě podnětu navrhovatele zrušena ve zkráceném přezkumném řízení podle § 97 odst. 3 správního řádu. Krajský úřad tak učinil na základě zjištění, že vyhláška obce Květnice o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Květnice ze dne 9. 4. 1998 pozbyla platnosti dne 31. 12. 2010, aniž by byla její platnost dále prodlužována. Obec Květnice proto za dané situace nemá platnou územně plánovací dokumentaci. Přezkumný správní orgán uzavřel, že nelze pořizovat změnu již neplatného opatření obecné povahy.

[6]

Rozhodnutí, jímž bylo zrušeno napadené opatření obecné povahy, nabylo právní moci dne 8. 2. 2012.

IV.

[7]

Nejvyšší správní soud se předně musel zabývat otázkou, zda jsou v daném případě splněny podmínky řízení.Předpokladem přezkoumání zákonnosti opatření obecné povahy ve smyslu § 101d s. ř. s. je nepochybně samotná existence takového aktu. Navrhovatel podal návrh na zrušení opatření obecné povahy v době jeho formální existence a platnosti. Před rozhodnutím Nejvyššího správního soudu ovšem bylo napadené rozhodnutí pravomocně zrušeno v jiném, shora vymezeném, řízení. Na základě této skutečnost tedy odpadl předmět řízení o tomto návrhu.

[8]

Podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn a nelze proto v řízení pokračovat.

[9]

Nejvyšší správní soud konstatuje, že zrušení napadeného opatření obecné povahy jiným k tomu příslušným orgánem představuje neodstranitelný nedostatek podmínky řízení spočívající v neexistenci předmětu řízení. Jelikož před rozhodnutím tohoto soudu odpadly podmínky řízení, je dán důvod k odmítnutí návrhu v celém rozsahu na základě § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.

[10]

O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s § 101d odst. 5 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 6. března 2012

JUDr. Jan Passer předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 3. 2012, sp. zn. 8 Ao 8/2011 - 129, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies