15 Kse 8/2011 - 51

01. 03. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Kárné
Doplňující informace

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

ROZHODNUTÍ

Kárný senát Nejvyššího správního soudu ve složení: JUDr. Lenka Matyášová, JUDr. Vladimír Veselý, Mgr. MUDr. Radan Kuča, JUDr. Jindřich Psutka, JUDr. Gabriela Vilímková, Mgr. Martina Douchová, v neveřejném jednání dne 1. 3. 2012 projednal kárnou žalobu ze dne 8 6. 2011 podanou ministrem spravedlnosti JUDr. Jiřím Pospíšilem, proti JUDr. J. D., soudnímu exekutorovi, Exekutorský úřad Plzeň – jih, se sídlem Jablonského 7, Plzeň a rozhodl

takto :

Podle § 14 písm. b) zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů a § 121 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád v platném znění, se řízení o kárné žalobě proti obviněnému soudnímu exekutorovi JUDr. J. D.

pro skutek , že

1) jako soudní exekutor pověřený provedením exekuce sp. zn. 16 Ex 4989/04 v rozporu s právním předpisem provedl na základě exekučního příkazu ze dne 20. 10. 2004 dražbou dne 21. 4. 2010 exekuci prodejem nemovitosti povinného, a to stavební parcely č. 32 o výměře 935 m2, pozemkové parcely č. 22/1 o výměře 4162 m2 a budovy č. p. 28 na st. p. č. 32, zapsaných na LV č. 39 v k. ú. Ch. u L., přestože byla tato  dle ust. § 14 odst. 1 zák. č. 119/2001 Sb. v části prováděné tímto způsobem přerušena, a to s ohledem na exekuční příkaz ze dne 11. 9. 2003, čj. 080 Ex 480/03-19 soudního exekutora Mgr. S., Exekutorský úřad Mladá Boleslav, který byl doručen Katastrálnímu úřadu v Lounech dne 12. 9. 2003,

2) jako soudní exekutor pověřený provedením exekuce sp. zn. 16 Ex 4989/04 neposkytl ministerstvu spravedlnosti, jakožto orgánu výkonu státního dohledu na písemné žádosti ze dne 12. 1. 2011, 10. 2. 2011, 4. 3. 2011, 7. 3. 2011 a 22. 3. 2011 požadovanou součinnost, spočívající v předložení kompletního exekučního spisu, a je tedy v prodlení od 28. 2. 2011 dosud,

3) jako soudní exekutor pověřený provedením exekuce sp. zn. 16 Ex 4989/04 rozhodl v usnesení o rozvrhu rozdělované podstaty čj. 16 Ex 4989/04-86, ze dne 22. 8. 2010 o uspokojení nákladů exekuce ve výši 150 822 Kč, přičemž v odůvodnění tohoto usnesení nepravdivě tvrdil, že náklady exekuce byly určeny pravomocným příkazem k úhradě nákladů exekuce ze dne 21. 4. 2010, který nabyl právní moci dne 24. 5. 2010, ačkoliv uvedený příkaz buď vůbec nevydal, nebo vydal, ale řádně nedoručil účastníkům řízení,

4) jako soudní exekutor pověřený provedením exekuce sp. zn. 16 Ex 4989/04 v usnesení o rozvrhu rozdělované podstaty čj. 16 Ex 4989/04-86, ze dne 22. 8. 2010 z rozdělované podstaty 267 000 Kč určil částku ve výši 150 822 Kč na své náklady exekuce, které byly stanoveny zjevně v rozporu s vyhl. č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora,

tedy svým jednáním měl závažně porušit své povinnosti stanovené právním předpisem,

čímž se měl dopustit kárného provinění podle § 116 odst. 2 písm. a) exekučního řádu,

zastavuje.

Odůvodnění :

Podle ust. § 14 písm. b) zák. č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, senát bez ústního jednání řízení zastaví, zanikla-li soudci, předsedovi soudu, místopředsedovi soudu, předsedovi kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu nebo státnímu zástupci jeho funkce nebo, jde-li o soudce, předsedu soudu, místopředsedu soudu nebo předsedu kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu, bylo-li vzdání se funkce doručeno prezidentu republiky, ministru spravedlnosti nebo předsedovi Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu; jde-li o státního zástupce též tehdy, bylo-li vzdání se funkce státního zástupce doručeno ministru spravedlnosti; nebo, jde-li o soudního exekutora, zanikl-li mu výkon exekutorského úřadu.

Dne 19. 12. 2012 bylo kárnému soudu doručeno sdělení ministerstva spravedlnosti, čj. 764/2011-OSD-ENA/3 o tom, že rozhodnutím ministra spravedlnosti ze dne 30. 11. 2011, čj. 770/2011-OJ-SO/3 byl kárně obviněný JUDr. J. D. na vlastní žádost odvolán z funkce soudního exekutora; dne 24. 1. 2012 bylo následně zasláno rozhodnutí ministra spravedlnosti ze dne 30. 11. 2011, čj. 770/2011-OJ-SO/3, na základě kterého byl soudní exekutor JUDr. J. D. ke dni 31. 12. 2011 odvolán z funkce. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 21. 12. 2011.

Protože jsou ve věci splněny podmínky pro zastavení řízení dle § 14 písm. b) zákona č. 7/2002 Sb., ve spojení s § 121 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, kárný senát řízení zastavil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 1. března 2012

JUDr. Lenka Matyášová předsedkyně kárného senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 3. 2012, sp. zn. 15 Kse 8/2011 - 51, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies