15 Kse 1/2011 - 121

01. 03. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Kárné
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

ROZHODNUTÍ

Kárný senát Nejvyššího správního soudu ve složení: JUDr. Lenka Matyášová, JUDr. Vladimír Veselý, Mgr. MUDr. Radan Kuča, JUDr. Jindřich Psutka, JUDr. Gabriela Vilímková, Mgr. Martina Douchová, v neveřejném jednání dne 1. 3. 2012 projednal kárnou žalobu ze dne 1. 2. 2011 podanou předsedou Okresního soudu v Domažlicích Vladimírem Matějíčkem, proti JUDr. J. D., soudnímu exekutorovi, Exekutorský úřad Plzeň – jih, se sídlem Jablonského 7, Plzeň a rozhodl

takto :

Podle § 14 písm. b) zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů a § 121 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád v platném znění, se řízení o kárné žalobě proti obviněnému soudnímu exekutorovi JUDr. J. D.

pro skutek , že jako soudní exekutor v řízení vedeném u Exekutorského úřadu Plzeň - jih pod sp. zn. 16 Ex 357/03, přestože již ke dni 14. 7. 2003 provedl na základě usnesení Okresního soudu v Domažlicích ze dne 4. 4. 2003, č. j. Nc 1740/2003 - 18, jímž byla nařízena exekuce na majetek povinného ZIR Hostouň, s. r. o., exekuci m.j. prodejem movitých věcí povinného, jejichž vlastníkem se za cenu 1 100 000 Kč stala Meclovská zemědělská společnost a. s., a přestože usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 27. 1. 2004, sp. zn. 26 K 2/2004, byl na majetek dlužníka - ZIR Hostouň, s. r. o. prohlášen konkurz, s tím, že účinky nastávají dne 27. 1. 2004, do  doby podání kárné žaloby, tento výtěžek bez závažných důvodů nevydal správci konkurzní podstaty úpadce (povinného), a to přes opakované výzvy ze strany Okresního soudu v Domažlicích,

tedy svým jednáním měl závažně porušit své povinnosti stanovené právním předpisem,

čímž se měl dopustit

kárného provinění podle § 116 odst. 2 písm. a) exekučního řádu,

zastavuje .

Odůvodnění :

Podle ust. § 14 písm. b) zák. č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, senát bez ústního jednání řízení zastaví, zanikla-li soudci, předsedovi soudu, místopředsedovi soudu, předsedovi kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu nebo státnímu zástupci jeho funkce nebo, jde-li o soudce, předsedu soudu, místopředsedu soudu nebo předsedu kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu, bylo-li vzdání se funkce doručeno prezidentu republiky, ministru spravedlnosti nebo předsedovi Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu; jde-li o státního zástupce též tehdy, bylo-li vzdání se funkce státního zástupce doručeno ministru spravedlnosti; nebo, jde-li o soudního exekutora, zanikl-li mu výkon exekutorského úřadu.

Dne 19. 12. 2012 bylo kárnému soudu doručeno sdělení ministerstva spravedlnosti, čj. 764/2011-OSD-ENA/3 o tom, že rozhodnutím ministra spravedlnosti ze dne 30. 11. 2011, čj. 770/2011-OJ-SO/3 byl kárně obviněný JUDr. J. D. na vlastní žádost odvolán z funkce soudního exekutora; dne 24. 1. 2012 bylo následně zasláno rozhodnutí ministra spravedlnosti ze dne 30. 11. 2011, č. j. 770/2011-OJ-SO/3, na základě kterého byl soudní exekutor JUDr. J. D. ke dni 31. 12. 2011 odvolán z funkce. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 21. 12. 2011.

Protože jsou ve věci splněny podmínky pro zastavení řízení dle § 14 písm. b) zákona č. 7/2002 Sb., ve spojení s § 121 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, kárný senát řízení zastavil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 1. března 2012

JUDr. Lenka Matyášová předsedkyně kárného senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 3. 2012, sp. zn. 15 Kse 1/2011 - 121, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies