15 Kse 6/2011 - 58

01. 03. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Kárné
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

ROZHODNUTÍ

Kárný senát Nejvyššího správního soudu ve složení: JUDr. Lenka Matyášová, JUDr. Vladimír Veselý, Mgr. MUDr. Radan Kuča, JUDr. Jindřich Psutka, JUDr. Gabriela Vilímková, Mgr. Martina Douchová, v neveřejném jednání dne 1. 3. 2012 projednal kárnou žalobu ze dne 26. 5. 2011 podanou ministrem spravedlnosti JUDr. Jiřím Pospíšilem, proti JUDr. J. D., soudnímu exekutorovi, Exekutorský úřad Plzeň – jih, se sídlem Jablonského 7, Plzeň a rozhodl

takto :

Podle § 14 písm. b) zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů a § 121 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád v platném znění, se řízení o kárné žalobě proti obviněnému soudnímu exekutorovi JUDr. J. D.

pro skutek , že

1) jako soudní exekutor neposkytl ve lhůtě určené součinnost spočívající v zaslání exekučního spisu zn. 16 Ex 11190/08, přestože byl o to Ministerstvem spravedlnosti v rámci výkonu státního dohledu ve smyslu ust. § 7 odst. 1 exekučního řádu opakovaně písemně požádán; tato nečinnost trvala v období od 16. 3. 2011 do 21. 4. 2011,

2) jako soudní exekutor pověřený provedením exekuce sp. zn. 16 Ex 11190/08, způsobil nedůvodné průtahy v exekučním řízení, když se v rozporu s ust. § 55 odst. 2 exekučního řádu ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. c) o. s. ř. nevypořádal s návrhem oprávněného na zastavení exekuce, který byl soudnímu exekutorovi doručen dne 18. 5. 2010, a to ani přesto, že zastavení exekuce svědčila ještě další skutečnost, a to ve smyslu ust. § 55 odst. 5, věta první exekučního řádu, spočívající v neuhrazení zálohy na náklady exekuce oprávněným; uvedená nečinnost trvá od 18. 5. 2010

tedy svým jednáním měl závažně porušit své povinnosti stanovené právním předpisem,

čímž se měl dopustit kárného provinění podle § 116 odst. 2 písm. a) exekučního řádu,

zastavuje .

Odůvodnění :

Podle ust. § 14 písm. b) zák. č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, senát bez ústního jednání řízení zastaví, zanikla-li soudci, předsedovi soudu, místopředsedovi soudu, předsedovi kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu nebo státnímu zástupci jeho funkce nebo, jde-li o soudce, předsedu soudu, místopředsedu soudu nebo předsedu kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu, bylo-li vzdání se funkce doručeno prezidentu republiky, ministru spravedlnosti nebo předsedovi Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu; jde-li o státního zástupce též tehdy, bylo-li vzdání se funkce státního zástupce doručeno ministru spravedlnosti; nebo, jde-li o soudního exekutora, zanikl-li mu výkon exekutorského úřadu.

Dne 19. 12. 2012 bylo kárnému soudu doručeno sdělení ministerstva spravedlnosti, čj. 764/2011-OSD-ENA/3 o tom, že rozhodnutím ministra spravedlnosti ze dne 30. 11. 2011, čj. 770/2011-OJ-SO/3 byl kárně obviněný JUDr. J. D. na vlastní žádost odvolán z funkce soudního exekutora; dne 24. 1. 2012 bylo následně zasláno rozhodnutí ministra spravedlnosti ze dne 30. 11. 2011, čj. 770/2011-OJ-SO/3, na základě kterého byl soudní exekutor JUDr. J. D. ke dni 31. 12. 2011 odvolán z funkce. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 21. 12. 2011.

Protože jsou ve věci splněny podmínky pro zastavení řízení dle § 14 písm. b) zákona č. 7/2002 Sb., ve spojení s § 121 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, kárný senát řízení zastavil.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 1. března 2012

JUDr. Lenka Matyášová předsedkyně kárného senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 3. 2012, sp. zn. 15 Kse 6/2011 - 58, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies