7 Afs 42/2011 - 112

29. 02. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: RESTMAIL, s. r. o. - v likvidaci, se sídlem Hudcova 532/78b, Brno, zastoupený JUDr. Ing. Tomášem Matouškem, advokátem se sídlem Dukelská 15, Hradec Králové, proti žalovanému: Celní ředitelství Hradec Králové, se sídlem Bohuslava Martinů 1672/8a, Hradec Králové, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 18. 1. 2011, č. j. 30 Af 34/2010 – 78,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci se vrací zaplacený soudní poplatek ve výši 3000 Kč, který bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám zástupce žalobce JUDr. Ing. Tomáše Matouška, advokáta se sídlem Dukelská 15, Hradec Králové, do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění :

Krajský soud v Hradci Králové rozsudkem ze dne 18. 1. 2011, č. j. 30 Af 34/2010 – 78, zamítl žalobu podanou žalobcem (dále jen „stěžovatel“) proti rozhodnutí Celního ředitelství Hradec Králové ze dne 6. 2. 2009, č. j. 926-2/2009-060100-21, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání proti rozhodnutí Celního úřadu Ústí nad Orlicí ze dne 24. 10. 2008, zn. 8730/08-116100-021, o propadnutí vybraných výrobků ve prospěch státu, jejichž seznam byl specifikován v jeho přílohách č. 1 až 7.

Proti tomuto rozsudku podal stěžovatel v zákonné lhůtě kasační stížnost, ve které pouze uvedl, že označený rozsudek napadá v celém jeho rozsahu a navrhuje jeho zrušení. Dále uvedl, že po drobné důvody kasační stížnosti soudu sdělí ve lhůtě 2 týdnů.

Protože kasační stížnost neobsahovala náležitosti ve smyslu ustanovení § 106 odst. 1 s. ř. s., byl stěžovatel usnesením krajského soudu ze dne 15. 3. 2011, č. j. 30 Af 34/2010 – 92, vyzván, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení tohoto usnesení uvedl důvody kasační stížnosti. Současně byl poučen, že pokud nebudou vady kasační stížnosti ve stanovené lhůtě odstraněny, bude kasační stížnost odmítnuta. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 22. 3. 2011.

Stěžovatel na tuto výzvu reagoval tak, že dne 22. 4. 2011, tj. poslední den stanovené lhůty, zaslal doplnění kasační stížnosti v elektronické po době opatřené zaručeným elektronickým podpisem Krajskému soudu v Brně, který však není soudem místně příslušný.

Podle ust. § 106 odst. 3 s. ř. s. nemá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání. Jen v této lhůtě může stěžovatel rozšířit kasační stížnost na výroky dosud nenapadené a rozšířit její důvody. Tuto lhůtu může soud na včasnou žádost stěžovatele z vážných důvodů prodloužit, nejdéle však o  další měsíc.

Stěžovatel v kasační stížnosti sice výslovně uvedl, že napadá rozsudek krajského soudu v celém rozsahu a že navrhuje jeho zrušení, ale nijak nespecifikoval a nekonkretizoval důvody kasační stížnosti ve smyslu § 103 odst. 1 s. ř. s., tj. neuvedl jaké konkrétní pochybení krajskému soudu vytýká. Skutečnost, že podání neobsahuje zákonem požadované náležitosti, brání věcnému vyřízení kasační stížnosti.

A výzvu krajského soudu sice k doplnění kasační stížnosti sice stěžovatel reagoval podáním, které bylo dne 22. 4. 2011 doručeno Krajskému soudu v Brně, ale k tomuto podání nelze přihlížet, protože ve stanovené lhůtě nebylo tímto soudem odesláno místně příslušnému Krajskému soudu v Hradci Králové, případně Nejvyššímu správnímu soudu (§ 106 odst. 4 s. ř. s.).

V daném případě byla tedy lhůta k doplnění kasační stížnosti zmeškána, protože stěžovatel, ač řádně vyzván a poučen usnesením doručeným mu dne 22. 3. 2011, kasační stížnost do jednoho měsíce ode dne doručení tohoto usnesení nedoplnil.

Z tohoto důvodu Nejvyšší správní soud kasační stížnost stěžovatele podle ustanovení § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Podle ustanovení § 10 odst. 3 věty třetí, zákona č. 549/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byl-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut, soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek. Protože kasační stížnost byla odmítnuta před prvním jednáním, Nejvyšší správní soud rozhodl o vrácení soudního poplatku.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. února 2012

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 2. 2012, sp. zn. 7 Afs 42/2011 - 112, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies