4 Ads 20/2012 - 120

29. 02. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Dagmar Nygrínové v právní věci žalobkyně: R. P., zast. Mgr. Dagmar Rezkovou Dřímalovou, advokátkou, se sídlem Muchova 9/223, Praha 6, proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 376/1, Praha 2, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 9. 11. 2011, č. j. 1 Ad 24/2010 - 126,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. 

III. Ustanovené zástupkyni žalobkyně Mgr. Dagmar Rezkové Dřímalové se nepřiznává odměna za zastupování a náhrada hotových výdajů. 


Odůvodnění :

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 9. 11. 2011, č. j. 1 Ad 24/2010 - 126, zrušil rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 11. 12. 2007, č. j. MHMP-466928/2007, který se týkal snížení příspěvku na živobytí žalobkyni, a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Současně soud rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení a ustanovené zástupkyni žalobkyně přiznal odměnu za zastupování ve výši 1920 Kč.

Proti tomuto rozsudku podala žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) včasnou kasační stížnost. V ní uvedla že „podávám svou kasační stížnost proti naprosto nepochopitelnému (teď nevím, jak to nazvat) bodu II. žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladu řízení“. Stěžovatelka se ohradila vůči závěru soudu, že ji v řízení žádné náklady nevznikly. To označila za lživé tvrzení. Proto navrhla, aby Nejvyšší správní soud rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 9. 11. 2011, č. j. 1 Ad 24/2010 - 126, zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Vzhledem k tomu, že s účinností od 1. 1. 2012 přešla na základě zákona č. 366/2011 Sb. působnost krajských úřadů rozhodovat o odvolání ve věcech dávek státní sociální podpory, dávek pomoci v hmotné nouzi (dříve dávek sociální péče) a příspěvku na péči na Ministerstvo práce a sociálních věcí, stalo se tímto dnem ministerstvo procesním nástupcem žalovaných krajských úřadů v soudních řízeních v těchto věcech (srov. § 69 soudního řádu správního, podle kterého žalovaným je správní orgán, který rozhodl v posledním stupni, nebo správní orgán, na který jeho působnost přešla). V řízení o kasační stížnosti proto Nejvyšší správní soud jednal jako se žalovaným namísto Magistrátu hlavního města Prahy s Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Podle § 104 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále též „s. ř. s.“), je nepřípustná kasační stížnost, která směřuje jen proti výroku o nákladech řízení nebo proti důvodům rozhodnutí soudu. Jak dále stanoví § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s., soud návrh odmítne, jestliže je návrh podle tohoto zákona nepřípustný.

Nejvyšší správní soud konstatuje, že kasační stížnost stěžovatelky směřuje výlučně proti výroku o nákladech řízení, a proto je podle § 104 odst. 2 s. ř. s. nepřípustná. K tomu srov. usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 6. 2010, č. j. 7 Afs 1/2007 - 64, publikované pod č. 2116/2010 Sb. NSS podle něhož „§ 104 odst. 2 s. ř. s. se vztahuje pouze na kasační stížnost podanou výlučně proti výroku o nákladech řízení.“. Tak tomu bylo i v nyní posuzovaném případě, kdy stěžovatelka jiný výrok soudu kasační stížností nenapadla. Nejvyšší správní soud s ohledem na výše uvedené a v souladu s § 120 a § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. kasační stížnost jako nepřípustnou odmítl.

O náhradě nákladů řízení před Nejvyšším správním soudem bylo podle § 120 a § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť kasační stížnost byla odmítnuta.

Nejvyšší správní soud nepřiznal odměnu za zastupování a náhradu hotových výdajů ustanovené zástupkyni žalobkyně Mgr. Dagmar Rezkové Dřímalové, neboť ta v řízení o kasační stížnosti neučinila žádný úkon právní služby ve smyslu § 11 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. února 2012

JUDr. Marie Turková předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 2. 2012, sp. zn. 4 Ads 20/2012 - 120, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies