1 As 129/2011 - 39

23. 02. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobce: A. V. N., zastoupeného opatrovníkem Mgr. Radim Strnadem, advokátem se sídlem Příkop 8, Brno, proti žalované Policii ČR, Krajskému ředitelství policie hl. m. Prahy, odboru cizinecké policie, se sídlem Křižíkova 12, Praha 8, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 24. 7. 2011, č. j. KRPA-27532/ČJ-2011-000022, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6. 9. 2011, č. j. 10 A 273/2011 - 17,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Odměna advokáta Mgr. Radima Strnada se určuje částkou 600 Kč, která bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění :

[1]

Žalovaná v záhlaví uvedeným rozhodnutím rozhodla, podle § 124 odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o pobytu cizinců“), o prodloužení doby zajištění žalobce za účelem jeho správního vyhoštění o 90 dnů. Městský soud zamítl žalobu proti tomuto rozhodnutí v záhlaví specifikovaným rozsudkem, který žalobce (dále též „stěžovatel“) nyní napadá kasační stížností.

[2]

Stěžovatel v kasační stížnosti namítl, že městský soud nezohlednil, že správní vyhoštění je v jeho případě fakticky nerealizovatelné, neboť podal žádost o mezinárodní ochranu. Dále stěžovatel požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů, aby „došlo k úplné ochraně jeho práv a k případnému doplnění kasační stížnosti.“ Stěžovatel v dané souvislosti uvedl, že v současné době nemá dostatek finančních prostředků, pracovní povolení, ani nárok na sociální dávky, aby si mohl advokáta zaplatit. Nemá ani právní vzdělání, aby mohl adekvátně bránit svá práva.

[3]

Městský soud předložil Nejvyššímu správnímu soudu spis k rozhodnutí o kasační stížnosti a v předkládací zprávě uvedl, že kasační stížnost považuje za nepřípustnou podle § 104 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), neboť se opírá o důvody, které nebyly v řízení před městským soudem uplatněny. Proto ani neprováděl úkony podle § 108 s. ř. s. (ve znění účinném do 31. 12. 2011).

[4]

Nejvyšší správní soud se s postupem městského soudu neztotožnil. V situaci, kdy stěžovatel požádal o ustanovení zástupce „k případnému doplnění kasační stížnosti“, bylo předčasné předjímat, zda je kasační stížnost nepřípustná. Avšak s ohledem na skutečnost, že od 1. 1. 2012 je odstranění případných vad kasační stížnosti úkolem Nejvyššího správního soudu (srov. § 109 odst. 1 s. ř. s.), věc městskému soudu již nevracel a o žádosti o ustanovení zástupce rozhodl sám.

[5]

Učinil tak usnesením ze dne 3. 1. 2012, č. j. 1 As 129/2011 - 32. Daným usnesením jednak rozhodl, dle § 29 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), ve spojení s § 64 s. ř. s., o ustanovení opatrovníka stěžovateli, který byl neznámého pobytu (dle sdělení Policie ČR, Ředitelství služby cizinecké policie ze dne 19. 12. 2011). Tímto opatrovníkem byl ustanoven advokát Mgr. Radim Strnad. Tímtéž usnesením zdejší soud dále zamítl návrh stěžovatele na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud byl toho názoru, že ustanovení advokáta opatrovníkem k ochraně zájmů stěžovatele v nynějším řízení postačuje.

[6]

Vzhledem k tomu, že kasační stížnost podaná stěžovatelem obsahovala dostatečně konkretizovanou kasační námitku, nebylo důvodu k dalšímu postupu podle § 106 odst. 3 (tedy k vyzývání stěžovatele k doplnění kasační stížnosti). Nejvyšší správní soud přesto poskytl ustanovenému opatrovníkovi přiměřený časový prostor k případnému doplnění kasační stížnosti (v přípise, který mu zaslal spolu s usnesením o jeho ustanovení opatrovníkem, jej zároveň na tuto možnost upozornil). Do dnešního dne opatrovník k doplnění kasační stížnosti nepřistoupil, a tak o ní Nejvyšší správní soud rozhodl v té podobě, v jaké byla stěžovatelem původně podána.

[7]

Stěžovatel v kasační stížnosti namítl, že městský soud nezohlednil, že správní vyhoštění je v jeho případě fakticky nerealizovatelné, neboť podal žádost o mezinárodní ochranu. Poukázal přitom na § 124 zákona o pobytu cizinců a na čl. 15 odst. 1 a 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008 o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (Úř. věst. L 348, s. 98; dále jen „návratová směrnice“). Jak však Nejvyšší správní soud zjistil ze soudního spisu, v řízení před městským soudem tuto námitku stěžovatel vůbec neuplatnil. Lze tak uzavřít, že kasační stížnost je nutno považovat za nepřípustnou podle § 104 odst. 4 s. ř. s. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. d) za použití § 120 s. ř. s. odmítl.

[8]

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 za použití § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byl-li návrh odmítnut.

[9]

Žalobci byl ustanoven opatrovníkem advokát; v takovém případě platí hotové výdaje a odměnu za zastupování stát (§ 140 odst. 2 o. s. ř. ve spojení s § 64 a § 120 s. ř. s.). Výše odměny advokáta byla stanovena podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, a to za jeden úkon právní služby spočívající ve studiu spisu uskutečněném dne 11. 1. 2012 (úkon je svou povahou a účelem nejbližší převzetí a přípravě zastoupení), a za náhradu hotových výdajů, tedy ve výši 300 Kč a 300 Kč [§ 7, § 9 odst. 5, § 11 odst. 1 písm. a), § 11 odst. 3, § 13 odst. 3 citované vyhlášky], celkem 600 Kč. Advokát přitom v řízení nedoložil, zda je plátcem daně z přidané hodnoty; soud tedy zvýšení odměny o tuto daň nebral v úvahu. Ustanovenému opatrovníkovi se tedy přiznává odměna v celkové výši 600 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do třiceti dnů od právní moci tohoto rozhodnutí. Poučení : Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 23. února 2012

JUDr. Lenka Kaniová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 2. 2012, sp. zn. 1 As 129/2011 - 39, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies