6 Ads 5/2012 - 24

22. 02. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Kateřiny Šimáčkové v právní věci žalobce: K. K., zastoupeného JUDr. Alexanderem Belicou, advokátem, se sídlem Smetanovo náměstí 7, Ostrava - Moravská Ostrava, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, proti rozhodnutí žalované ze dne 10. 11. 2009, č. X, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. 7. 2011, č. j. 18 Ad 19/2010 - 69,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovenému zástupci žalobce, advokátovi JUDr. Alexandru Belicovi, se nepřiznává odměna za zastupování v řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) ve smyslu daného poučení podal v zákonné lhůtě kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě č. j. 18 Ad 19/2010 - 69 ze dne 21. 7. 2011, kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí žalované č. X ze dne 10. 11. 2009 o zamítnutí žádosti o plný invalidní důchod; a o nákladech řízení bylo rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu. Dále krajský soud rozhodl o odměně ustanoveného advokáta pro žalobní řízení.

Stěžovatel v podání ze dne 10. 8. 2011, které bylo přeloženo z polštiny do jazyka českého, a jež je podle obsahu blanketní kasační stížností, uvedl, že soud při jednání 21. 7. 2011 neměl k dispozici úplnou zdravotnickou dokumentaci a ta, kterou k dispozici měl, byla polskými lékaři napsána ručně a nebyla pro české lékaře čitelná, a proto ji soud nevzal v úvahu. Stěžovatel dále uvedl, že se tuto dokumentaci snaží přepsat na stroji a poté ji bezodkladně dodá soudu. Stěžovatel požádal, aby ho i nadále zastupoval advokát JUDr. Alexander Belica, který ho zastupoval v předchozím žalobním řízení.

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 3. 11. 2011, č. j. 18 Ad 19/2010 - 87, vyzval stěžovatele k odstranění vad podání ve věci kasační stížnosti ze dne 10. 8. 2011 s tím, aby uvedl, v jakém rozsahu a z jakých důvodů je kasační stížnost podávána a kdy bylo stěžovateli doručeno napadené rozhodnutí. Stěžovatel byl dále vyzván, aby uvedl konkrétní zdravotní dokumentaci, která nebyla v průběhu řízení soudu předložena a nechť tuto dokumentaci, včetně přepsané dokumentace, o které se zmiňuje, soudu předloží. K odstranění vad podání mu byla stanovena ve smyslu ust. § 106 odst. 3 s. ř. s. lhůta jeden měsíc od doručení usnesení. Stěžovatel byl řádně poučen, že nebude-li ve stanovené lhůtě doplněno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, bude jeho podání odmítnuto. Stěžovatel byl rovněž řádně poučen, že proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

Uvedená výzva byla ustanovenému zástupci stěžovatele, jenž stěžovatele zastupoval již v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované před Krajským soudem v Ostravě a zastupuje jej i v řízení o kasační stížnosti, doručena 9. 11. 2011. Podáním ze dne 5. 12. 2011, jež bylo krajskému soudu doručeno 14. 12. 2011, požádal o prodloužení lhůty stanovené shora citovaným usnesením krajského soudu ze dne 3. 11. 2011, č. j. 18 Ad 19/2010 - 87, a to do 31. 1. 2012 vzhledem k tomu, že se ustanovenému advokátovi doposud nepodařilo spojit se stěžovatelem a je nutno získat relevantní informace k věci přímo od stěžovatele.

K žádosti ustanoveného advokáta Nejvyšší správní soud poté, kdy mu byla ve smyslu platné právní úpravy kasační stížnost postoupena, prodloužil lhůtu do 31. 1. 2012 k odstranění vad kasační stížnosti. Ve stanovené lhůtě, ani později, však stěžovatel nereagoval a kasační stížnost nedoplnil.

Krajský soud v Ostravě po podání kasační stížnosti postupoval ve smyslu ustanovení § 108 odst. 1 s. ř. s. a předložil kasační stížnost se spisy Nejvyššímu správnímu soudu.

O kasační stížnosti Nejvyšší správní soud usoudil následovně:

Podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) až e) s. ř. s. kasační stížnost lze podat pouze z důvodu tvrzené a) nezákonnosti spočívající v nesprávném posouzení právní otázky soudem v předcházejícím řízení, b) vady řízení spočívající v tom, že skutková podstata, z níž správní orgán v napadeném rozhodnutí vycházel, nemá oporu ve spisech nebo je s nimi v rozporu, nebo že při jejím zjišťování byl porušen zákon v ustanoveních o řízení před správním orgánem takovým způsobem, že to mohlo ovlivnit zákonnost, a pro tuto  důvodně vytýkanou vadu soud, který ve věci rozhodoval, napadené rozhodnutí správního orgánu měl zrušit; za takovou vadu řízení se považuje i nepřezkoumatelnost rozhodnutí správního orgánu pro nesrozumitelnost, c) zmatečnosti řízení před soudem spočívající v tom, že chyběly podmínky řízení, ve věci rozhodoval vyloučený soudce nebo byl soud nesprávně obsazen, popřípadě bylo rozhodnuto v neprospěch účastníka v důsledku trestného činu soudce, d) nepřezkoumatelnost spočívající v nesrozumitelnosti nebo nedostatku důvodů rozhodnutí, popřípadě v jiné vadě řízení před soudem, mohla-li mít taková vada za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé, e) nezákonnosti rozhodnutí o odmítnutí nebo o zastavení řízení.

Neodstranění vad podání brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a proto Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než ve smyslu § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.) kasační stížnost směřující proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. 7. 2011, č. j. 18 Ad 19/2010 - 69, odmítnout.

Vzhledem k výše uvedenému bylo proto rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (v tomto případě kasační stížnost) odmítnuta.

Stěžovateli byla usnesením Krajského soudu v Ostravě č. j. 18 Ad 19/2010 - 34 ze dne 21. 7. 2010 pro řízení o žalobě před krajským soudem ustanoven zástupcem advokát JUDr. Alexandr Belica, který stěžovatele zastupuje i v řízení o kasační stížnosti; v takovém případě platí hotové výdaje a odměnu za zastupování stát (§ 35 odst. 8 s. ř. s.). Protože v dané věci nebyly provedeny ustanoveným advokátem žádné úkony, jak vyplývá z obsahu soudního spisu, a nebyly tak naplněny zákonné předpoklady pro přiznání odměny ve smyslu platné právní úpravy dané vyhláškou č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), bylo rozhodnuto, že ustanovenému zástupci stěžovatele, advokátu JUDr. Alexandru Belicovi, se nepřiznává odměna za zastupování v řízení o kasační stížnosti, jak uvedeno v bodě III. výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. února 2012

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 2. 2012, sp. zn. 6 Ads 5/2012 - 24, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies