4 As 3/2012 - 50

22. 02. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Marie Turkové v právní věci žalobce: M. G. B., zast. Mgr. Jaroslavem Brožem Mjur, advokátem, se sídlem Tyršova 1438/38, Ostrava, proti žalované: Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie, se sídlem Olšanská 2, Praha 3, v řízení o kasační stížnosti žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 9. 2011, č. j. 22 A 172/2011 - 69,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Rozhodnutím žalované ze dne 31. 5. 2011, č. j. CPR-15757/ČJ-2010-9CPR-V237, bylo zamítnuto odvolání žalobce a potvrzeno rozhodnutí Policie České republiky, Služby cizinecké policie, oblastního ředitelství služby cizinecké policie Ostrava, inspektorátu cizinecké policie Ostrava (dále jen „správní orgán prvního stupně“) ze dne 1. 11. 2010, č. j. CPOV-3995/ČJ-2010-074061-SV, jimž bylo žalobci podle § 119 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 326/1999 Sb.“) uloženo správní vyhoštění s tím, že doba, po kterou nelze žalobci umožnit vstup na území České republiky, byla stanovena na jeden rok, a dále bylo mj. rozhodnuto, že se na žalobce nevztahuje překážka vycestování podle § 179 zákona č. 326/1999 Sb.

Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 9. 2011, č. j. 22 A 172/2011 - 69, byla vyslovena nicotnost výše uvedeného rozhodnutí žalované v části, kterou bylo potvrzeno rozhodnutí správního orgánu prvního stupně v části, kterou bylo rozhodnuto, že „Na cizince se nevztahuje překážka vycestování dle § 179 zákona č. 326/1999 Sb.“ Dále byla tímto rozsudkem vyslovena i nicotnost rozhodnutí správního orgánu prvního stupně v části, kterou bylo rozhodnuto, že „Na cizince se nevztahuje překážka vycestování dle § 179 zákona č. 326/1999 Sb.“. Ve zbývající části krajský soud rozhodnutí žalované zrušil pro vady řízení a věc jí vrátil k dalšímu řízení.

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě byl žalované doručen do datové schránky dne 27. 10. 2011. Dne 18. 11. 2011 byl Krajskému soudu v Ostravě doručen přípis žalované, jehož přílohou byl doklad o vysokoškolském právnickém vzdělání zaměstnankyně žalované a její pověření k zastupování žalované v řízení o kasační stížnosti. Krajskému soudu v Ostravě však nebyla do dne 18. 11. 2011 doručena žádná kasační stížnost v předmětné věci. Dne 24. 11. 2011 soud telefonicky ověřoval u žalované, zda byla kasační stížnost odeslána. Soudu bylo ze strany žalované sděleno, že při odesílání kasační stížnosti do  datové schránky dne 10. 11. 2011 došlo k technické chybě. Z úředního záznamu na č. l. 90 spisu krajského soudu vyplývá, že na e-podatelně Krajského soudu v Ostravě bylo zjištěno, že kasační stížnost dne 10. 11. 2011 ani dne 11. 11. 2011 do  datové schránky Krajského soudu v Ostravě nedošla. Dne 23. 11. 2011 zaslala žalovaná předmětnou kasační stížnost do  datové schránky Krajského soudu v Ostravě.

Dříve, než Nejvyšší správní soud začne rozhodovat o věci samé, musí přezkoumat dodržení zákonných podmínek pro řízení o kasační stížnosti. Podle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti přitom nelze prominout (§ 106 odst. 2 s. ř. s. in fine). Podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. soud odmítne návrh, jestliže byl podán opožděně.

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 9. 2011, č. j. 22 A 172/2011 - 69, byl žalované doručen do  datové schránky dne 27. 10. 2011, jak vyplývá z doručenky na č. l. 79 spisu krajského soudu. Kasační stížnost žalované pak byla Krajskému soudu v Ostravě doručena dne 23. 11. 2011. Žalovaná sice kasační stížnost odesílala prostřednictvím datové schránky již dne 10. 11. 2011, nicméně, jak sama uvedla, došlo k technické chybě, v jejímž důsledku nebyla kasační stížnost do datové schránky Krajského soudu v Ostravě doručena. Tuto skutečnost Nejvyšší správní soud ještě ověřil prostřednictvím Odboru rozvoje služeb a projektů e Government Ministerstva vnitra. Ten přípisem ze dne 15. 2. 2012, založeným na č. l. 46 spisu Nejvyššího správního soudu, tomuto soudu sdělil, že ve dnech 10. ani 11. 11. 2011 nepřišla na Krajský soud v Ostravě (ID DS jhyaeqv) žádná datová zpráva, která by v předmětu zprávy měla slovo „kasační“, resp. č. j. 22 A 172/2011 - 69, příp. B. M. G., a byla odeslána z datové schránky některé ze složek Policie ČR.

Jak je uvedeno shora, kasační stížnost musí být podána ve lhůtě do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Podle § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. V daném případě byl napadený rozsudek doručen žalované ve čtvrtek dne 27. 10. 2011. Lhůta pro podání kasační stížnosti počala běžet v pátek dne 28. 10. 2011. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Konec dvoutýdenní lhůty pro podání kasační stížnosti v dané věci připadl na čtvrtek dne 10. 11. 2011. Kasační stížnost tedy měla být žalovanou podána u soudu nebo k poštovní přepravě, resp. dodána datové schránky soudu, nejpozději dne 10. 11. 2011, aby lhůta pro její podání byla zachována. Kasační stížnost však byla podána do datové schránky Krajského soudu v Ostravě až dne 23. 11. 2011, jak vyplývá z podání na č. l. 91 spisu krajského soudu. Kasační stížnost byla tedy podána opožděně. Zmeškání lhůty pro podání kasační stížnosti nelze podle § 106 odst. 2 s. ř. s. in fine prominout. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s., použitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s., odmítl.

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. použitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s., neboť v případě odmítnutí kasační stížnosti nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. února 2012

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 2. 2012, sp. zn. 4 As 3/2012 - 50, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies