Konf 15/2011 - 10

21. 02. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy senátu JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Romana Fialy, JUDr. Pavla Pavlíka, JUDr. Pavla Vrchy, JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Marie Žiškové, rozhodl o návrhu Českého telekomunikačního úřadu, s se sídlem v Praze 9, Sokolovská 219 (adresa pro doručování: poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025), na rozhodnutí kompetenčního sporu o pravomoc mezi ním a Okresním soudem v Semilech, a dalších účastníků sporu vedeného u Okresního soudu v Semilech pod sp. zn. 8 C 153/2010, o 4320 Kč s příslušenstvím: žalobkyně Český inkasní kapitál, a. s., se sídlem v Praze 1, Václavské nám. 808/66, zastoupené JUDr. Romanem Majerem, advokátem se sídlem v Plzni, Úslavská 33, a žalované L. K.,

takto :

Návrh se odmítá.

Odůvodnění :

Návrhem doručeným dne 14. 2. 2011 zvláštnímu senátu zřízenému podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, se Český telekomunikační úřad (dále jen „navrhovatel“) domáhal, aby zvláštní senát rozhodl spor o pravomoc vzniklý ve smyslu § 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Sb. mezi ním a Okresním soudem v Semilech ve shora označené věci.

Z listin, které navrhovatel připojil k podanému návrhu, vyplynuly následující skutečnosti:

Společnost Eurotel Praha, spol. s r. o., uzavřela se žalovanou smlouvu o poskytování telekomunikačních služeb, na jejímž základě přidělila žalované telefonní číslo a poskytovala telekomunikační služby prostřednictvím mobilní telekomunikační sítě. Žalovaná neuhradila vyúčtování za poskytnuté služby, společnost Telefónica Czech Republic, a. s. (právní nástupce společnosti Eurotel Praha, spol. s r. o.) postoupila na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 26. 6. 2007 pohledávku žalobkyni. Žalobkyně se následně žalobou podanou u Okresního soudu v Semilech domáhala zaplacení částky 4320,50 Kč s příslušenstvím s tím, že se jedná o pohledávku za žalovanou z titulu neuhrazených služeb elektronických komunikací.

Okresní soud v Semilech usnesením ze dne 11. 10. 2010, čj. 8 C 153/2010 - 37, řízení zčásti zastavil, a to „v rozsahu nároku na úhradu odměny za telekomunikační služby označené ve vyúčtování č. 1560057999 co do částky 41,46, č. 1560184667 co do částky 499,13 Kč, č. 1860329139 co do částky 661,33 Kč, č. 1260456566 co do částky 268,11 Kč, zastavuje“ (výrok I.), s tím, že „po právní moci usnesení bude věc v rozsahu výroku I. usnesení postoupena Českému telekomunikačnímu úřadu“ (výrok II.). V odůvodnění okresní soud uvedl, že je příslušný k rozhodování o nároku ve výši 2850 Kč, který vznikl v souvislosti se smluvní pokutou, nikoli o nároku na zaplacení 1470 Kč, který vznikl kvůli nezaplaceným vyúčtováním za služby elektronických komunikací. Z důvodu nedostatku pravomoci k rozhodování sporu v části týkající se částky 1470 Kč řízení v této části zastavil a postoupil Českému telekomunikačnímu úřadu (dále též „navrhovatel“).

Navrhovatel následně podal návrh na řešení kompetenčního sporu. Nebrojil proti tomu, že mu okresní soud postoupil věc co do částky 1470 Kč, ale domníval se, že je příslušný rozhodnout i o nároku vyplývajícím ze smluvní pokuty, tedy i o částce 2850 Kč. Uvedl, že je jeho pravomoc dána jak v případě sporů o otázkách souvisejících se samostatným poskytováním služeb elektronických komunikací, tak i o ujednáních na ně úzce navazujících. Smluvní pokuta je právě takovým ujednáním, neboť sankce vychází z porušení povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací. Navrhovatel žádal, aby zvláštní senát vyslovil, že příslušným vydat rozhodnutí o zaplacení smluvní pokuty ve výši 2850 Kč s příslušenstvím je správní orgán.

Zvláštní senát se před rozhodováním ve věci samé zabýval podmínkami, za nichž může věc projednat a rozhodnout o ní, a dospěl přitom k závěru, že v daném případě nejsou splněny podmínky pro věcné projednání věci.

Vznikne-li kladný nebo záporný kompetenční spor o pravomoc nebo věcnou příslušnost k vydání rozhodnutí, rozhodne zvláštní senát o tom, kdo jde příslušný vydat rozhodnutí uvedené v návrhu na zahájení řízení. Kladným kompetenčním sporem je podle § 1 odst. 2 zákona o rozhodování některých kompetenčních sporů spor, v němž si jedna strana osobuje pravomoc vydat rozhodnutí v totožné věci individuálně určených účastníků, o níž bylo druhou stranou vydáno pravomocné rozhodnutí. Záporný kompetenční spor nastává tehdy, jestliže v totožné věci individuálně určených účastníků se obě jeho strany věcí nechtějí zabývat a nechtějí vydat rozhodnutí, tedy popírají svoji pravomoc nebo věcnou příslušnost.

Zvláštní senát rozhoduje o kompetenčním sporu podle skutkového a právního stavu ke dni svého rozhodnutí (srov. č. 485/2005 Sb. NSS).

Zvláštní senát po doručení návrhu na řešení kompetenčního sporu zjistil z InfoDesky (elektronické úřední desky resortu justice – http://infodeska.justice.cz/vyveseni.aspx?verzeid=1203368), že okresní soud po podání návrhu na řešení kompetenčního sporu rozhodl již i o nároku na zaplacení 2850 Kč. Usnesením ze dne 9. 2. 2011, čj. 8 C 153/2010 - 49, řízení ohledně částky 2850 Kč zastavil s tím, že věc bude po právní moci usnesení postoupena Českému telekomunikačnímu úřadu. Z toho vyplývá, že okresní soud Českému telekomunikačnímu úřadu postoupil věc jak co do nároku na zaplacení 1470 Kč, tak nároku na zaplacení 2850 Kč.

Zvláštní senát proto zkoumal, zda skutečně vznikl kompetenční spor a dospěl k závěru, že nikoli. Okresní soud v Semilech po podání návrhu na řešení kompetenčního sporu popřel svou pravomoc k rozhodování o žalobě v části týkající se zaplacení 2850 Kč a věc postoupil Českému telekomunikačnímu úřadu. Ten svou pravomoc nepopírá, naopak ještě před rozhodnutím okresního soudu žádal, aby zvláštní senát vyslovil jeho příslušnost k rozhodování o smluvní pokutě ve výši 2850 Kč (o které okresní soud v době podání návrhu na řešení kompetenčního sporu dosud nerozhodl).

Zvláštní senát proto uzavřel, že nejsou splněny podmínky pro rozhodování negativního kompetenčního sporu, protože okresní soud věc na rozhodnutí o smluvní pokutě ve výši 2850 Kč postoupil Českému telekomunikačnímu úřadu, a ten svou příslušnost nepopírá.

Taktéž nejsou splněny podmínky pro řešení pozitivního kompetenčního sporu, protože okresní soud svou pravomoc již popřel. Návrh na řešení kompetenčního sporu je tudíž nepřípustný.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem zvláštní senát návrh Českého telekomunikačního úřadu na zahájení řízení o kompetenčním sporu odmítl pro nepřípustnost [§ 4 zákona č. 131/2002 Sb. a § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s.].

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 21. února 2012

JUDr. Michal Mazanec

předseda zvláštního senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 2. 2012, sp. zn. Konf 15/2011 - 10, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies