9 As 5/2012 - 16

16. 02. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Daniely Zemanové v právní věci žalobkyně: MUDr. M. D., zastoupená Mgr. Ivanou Quittovou, advokátkou se sídlem Msgr. Šrámka 1183/20, Nový Jičín, proti žalovanému: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, se sídlem 28. října 117, Ostrava, proti rozhodnutím žalovaného ze dne 11. 7. 2011, č. j. MSK 117905/2011, č. j. MSK 117909/2011 a č. j. MSK 119574/2011, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 6. 10. 2011, č. j. 22 A 196/2011 – 13,

takto :

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Včas podanou kasační stížností se žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) domáhá zrušení shora označeného pravomocného usnesení Krajského soudu v Ostravě (dále jen „krajský soud“), kterým byla odmítnuta její žaloba proti rozhodnutím žalovaného ze dne 11. 7. 2011, č. j. MSK 117905/2011, č. j. MSK 117909/2011 a č. j. MSK 119574/2011, jimiž byl potvrzen postup Magistrátu města Frýdek – Místek, odboru životního prostředí a zemědělství, ve věci úhrady nákladů při vyřízení žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Nejvyšší správní soud nejprve zkoumal, zda jsou v dané věci splněny podmínky řízení, mezi které patří i povinnost uhradit soudní poplatek za kasační stížnost, a to ve výši 5 000 Kč podle položky 19 sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k zákonu č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“).

Stěžovatelka uvedený soudní poplatek za kasační stížnost nezaplatila, ačkoli podle § 2 odst. 2 písm. b) zákona o soudních poplatcích je ve věcech správního soudnictví poplatníkem poplatku za řízení ten, kdo podal kasační stížnost, a jeho poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti; tímto okamžikem je též poplatek splatný [§ 4 odst. 1 písm. d) a § 7 odst. 1 zákona o soudních poplatcích].

Krajský soud proto stěžovatelku prostřednictvím její zástupkyně vyzval k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě 10 dní s tím, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, řízení o kasační stížnosti zastaví; tato výzva byla zástupkyni stěžovatelky doručena dne 1. 12. 2011, což je vykázáno na č. l. 20 soudního spisu krajského soudu. Stěžovatelka, resp. její zástupkyně však na zaslanou výzvu žádným způsobem nereagovala a požadovaný soudní poplatek nezaplatila, a to ani následně – po uplynutí stanovené 10 denní lhůty, jak prověřil Nejvyšší správní soud poté, co mu byla daná věc předložena k rozhodnutí; viz č. l. 11 a 12 soudního spisu Nejvyššího správního soudu. S účinností od 1. 1. 2012 je totiž ve věcech poplatků za řízení o kasační stížnosti příslušný k rozhodnutí Nejvyšší správní soud (§ 3 odst. 4 zákona o soudních poplatcích).

Lze tedy shrnout, že požadovaný soudní poplatek v dané věci – i přes výše uvedenou výzvu – zaplacen nebyl, a proto Nejvyšší správní soud podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích řízení o kasační stížnosti zastavil.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3, věty první, s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., tak, že žádnému z účastníků se náhrada nákladů řízení nepřiznává, jelikož řízení bylo zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 16. února 2012

JUDr. Radan Malík předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 2. 2012, sp. zn. 9 As 5/2012 - 16, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies