5 Afs 11/2012 - 26

16. 02. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Ludmily Valentové a JUDr. Jakuba Camrdy v právní věci žalobce: J. Š., zast. JUDr. Pavlem Vyroubalem, advokátem se sídlem Palackého 168, Vsetín, proti žalovanému: Finanční ředitelství v Brně, se sídlem nám. Svobody 4, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 31. 10. 2011, č. j. 29 Ca 232/2009 - 49,

takto :

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Dne 1. 12. 2011 byla Krajskému soudu v Brně doručena kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“) proti shora označenému rozsudku Krajského soudu v Brně (dále jen „krajský soud“), kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 10. 2009, č. j. 12949/09-1300-707271. Tímto rozhodnutím bylo zamítnuto odvolání stěžovatele proti rozhodnutí Finančního úřadu ve Valašském Meziříčí ze dne 4. 2. 2009, č. j. 8656/09/405922802341, kterým byla dodatečně vyměřena daň z přidané hodnoty za zdaňovací období listopad 2005 ve výši 0 Kč.

Kasační stížnost se soudním i správním spisem byla postoupena Nejvyššímu správnímu soudu dne 19. 1. 2012.

V kasační stížnosti namítá stěžovatel nezákonnost spočívající v nesprávném posouzení právní otázky soudem v předcházejícím řízení dle ust. § 103 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s.), a dále vadu řízení spočívající v tom, že skutková podstata, z níž správní orgán v napadeném rozhodnutí vycházel, nemá oporu ve spisech dle ust. § 103 odst. 1 písm. b) s. ř. s. Navrhuje, aby Nejvyšší správní soud napadený rozsudek zrušil a věc vrátil krajskému soudu k dalšímu řízení.

V dané věci Nejvyšší správní soud nejprve zkoumal splnění podmínek řízení, konkr., zda byla splněna poplatková povinnost.

Dle § 1 písm. a) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), se soudní poplatky vybírají za řízení před soudy České republiky, a to z úkonů uvedených v sazebníku poplatků. Soudní poplatek za kasační stížnost činí podle položky 19 sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k zákonu o soudních poplatcích, částku 5000 Kč.

Dle § 2 odst. 2 písm. b) zákona o soudních poplatcích je ve věcech správního soudnictví poplatníkem poplatku za řízení ten, kdo podal kasační stížnost. U poplatku za řízení vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti, a tímto okamžikem je též poplatek splatný [§ 4 odst. 1 písm. d) a § 7 odst. 1 zákona o soudních poplatcích].

Dle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Dle § 9 odst. 3 citovaného zákona soud poplatníka ve výzvě poučí o tom, že řízení zastaví, jestliže poplatek nebude ve stanovené lhůtě zaplacen.

Protože stěžovatel nezaplatil v dané věci soudní poplatek za kasační stížnost při jejím podání, krajský soud jej usnesením ze dne 8. 12. 2011, č. j. 29 Ca 232/2009-59 vyzval, aby ve lhůtě 10ti dnů od doručení zmíněného usnesení zaplatil za kasační stížnost soudní poplatek ve výši 5000 Kč, zároveň byl stěžovatel poučen, že nebude-li soudní poplatek zaplacen ve stanovené lhůtě, soud řízení o kasační stížnosti zastaví. Stěžovatel byl rovněž poučen o tom, že řízení nebude zastaveno v případě, je-li tu nebezpečí z prodlení, v jehož důsledku by stěžovateli mohla vzniknout újma, jestliže stěžovatel ve stanovené lhůtě sdělí soudu okolnosti, které takové nebezpečí osvědčují, a doloží, že bez své viny dosud nemohl soudní poplatek zaplatit. Poučen byl rovněž o možnosti požádat o osvobození od soudních poplatků. Uvedené usnesení bylo právnímu zástupci stěžovatele doručeno dne 19. 12. 2011. Na uvedené usnesení stěžovatel ani jeho právní zástupce žádným způsobem nereagoval.

Nejvyšší správní soud nejprve ověřoval, zda nedošlo k úhradě soudního poplatku na účet vedený u Nejvyššího správního soudu. Vzhledem k tomu, že úhrada soudního poplatku stěžovatelem nebyla na účtu NSS evidována, obrátil se přípisem ze dne 27. 1. 2012, č. j. 5 Afs 11/2012 - 21 s žádostí o prověření platby na krajský soud. Dle sdělení krajského soudu nebyl ke dni 1. 2. 2012 k věci vedené krajským soudem pod sp. zn. 29 Ca 232/2009 potažmo k výše citované výzvě ze dne 8. 12. 2011 soudní poplatek za kasační stížnost zaplacen.

Z důvodu, že ani ke dni vydání tohoto usnesení nebyl požadovaný soudní poplatek stěžovatelem, a to ani u krajského soudu ani u Nejvyššího správního soudu zaplacen, nezbývá než dle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích řízení o kasační stížnosti zastavit.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3, věty první, s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jelikož řízení bylo zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 16. února 2012

JUDr. Lenka Matyášová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 2. 2012, sp. zn. 5 Afs 11/2012 - 26, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies