5 Afs 20/2012 - 10

16. 02. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ


Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Ludmily Valentové a JUDr. Jakuba Camrdy v právní věci žalobce: CDZ, a.s., se sídlem 28. října 438/219, Ostrava – Mariánské Hory, zast. JUDr. Lenkou Faltýnovou, advokátkou se sídlem v Domažlicích, nám. Míru 143, proti žalovanému: Celní ředitelství Brno, se sídlem Koliště 21, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 20. 10. 2011, č. j. 30 Ca 103/2009 - 54,

takto :

I. Řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 20. 10. 2011, č. j. 30 Ca 103/2009 - 54 se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Podanou kasační stížností se žalobce (dále též stěžovatel) domáhal zrušení v záhlaví označeného usnesení Krajského soudu v Brně, kterým bylo zastaveno řízení o kasační stížnosti stěžovatele proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 22. 6. 2011, č. j. 30 Ca 103/2009 - 36. Krajský soud dne 20. 10. 2011 předmětné řízení zastavil z důvodu nezaplacení soudního poplatku stěžovatelem. Po doručení rozhodnutí o zastavení řízení o kasační stížnosti bylo soudem zjištěno, že ve spise se nachází záznam o složení předepsaného soudního poplatku, které bylo učiněno dne 22. 9. 2011. Vhledem k tomu, že stěžovatel zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost dříve, než usnesení o zastavení kasační stížnosti pro nezaplacení soudního poplatku nabylo právní moci, krajský soud toto předchozí usnesení o zastavení řízení zrušil, a to usnesením ze dne 9. 11. 2011 č. j. 30 Ca 103/2009 - 62.

Nejvyššímu správnímu soudu, prostřednictvím Krajského soudu v Brně, stěžovatel přípisem ze dne 3. 2. 2012, sdělil, že vzhledem k tomu, že usnesení o zastavení řízení o kasační stížnosti ze dne 20. 10. 2011, č. j. 30 Ca 103/2009 - 54, bylo Krajským soudem v Brně v celém rozsahu zrušeno, odpadá důvod podané kasační stížnosti. Z uvedeného důvodu stěžovatel bere svou kasační stížnost proti usnesení krajského soudu o zastavení řízení o kasační stížnosti zpět.

V souladu s dispoziční zásadou, která ovládá správní soudnictví, může navrhovatel disponovat řízením nebo jeho předmětem, a může tedy i vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl (viz § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, dále jen s. ř. s.). Nejvyšší správní soud má s ohledem na obsah podání za to, že se stěžovatel rozhodl vzít svůj návrh zpět, neboť projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje žádné pochybnosti. Nejvyšší správní soud proto v souladu s ustanovením § 47 písm. a) s. ř. s. rozhodl o tom, že se řízení zastavuje. Řízení bylo zastaveno pro zpětvzetí návrhu; v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s. proto nemá žádný z účastníků řízení právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 16. února 2012

JUDr. Lenka Matyášová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 2. 2012, sp. zn. 5 Afs 20/2012 - 10, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies