4 As 6/2012 - 13

16. 02. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Dagmar Nygrínové v právní věci žalobce: M. Š., zast. Mgr. Hanou Ševčíkovou, advokátkou, se sídlem Majakovského 1517/10, Jihlava, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 15. 12. 2011, č. j. 22 Ad 63/2011 - 17,

takto :

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 15. 12. 2011, č. j. 22 Ad 63/2011 - 17, se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění :

Včas podanou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení výše uvedeného usnesení, kterým mu byla ustanovena zástupkyní pro řízení o žalobě před krajským soudem advokátka Mgr. Hana Ševčíková. Stěžovatel v kasační stížnosti uvedl, že s usnesením krajského soudu nesouhlasí, protože k ustanovené zástupkyni nemá důvěru. V jiném věci neúspěšně spolupracoval s advokátem JUDr. Janem Ševčíkem. Podle stěžovatele je tento advokát s ustanovenou zástupkyní v příbuzenském poměru a může se tak dokonce jednat o střet zájmů. Stěžovatel proto navrhl, aby Nejvyšší správní soud zrušil napadené usnesení a ustanovil mu jiného zástupce z řad advokátů.

V podání ze dne 3. 1. 2012 ustanovená zástupkyně stěžovatele uvedla, že s advokátem JUDr. Janem Ševčíkem je v příbuzenském poměru a současně s ním spolupracuje jako spolupracující advokátka. Protože je stěžovatel přesvědčen, že JUDr. Jan Ševčík je jednou z příčin jeho současné tíživé situace, došlo jejím  ustanovením ke střetu zájmů. Současně s tím, vzhledem k prohlášení stěžovatele ze dne 3. 1. 2012, který uvedl, že si nepřeje, aby jej nadále zastupovala, ustanovená zástupkyně uvedla, že byl narušen vztah nezbytné důvěry. Vzhledem k těmto skutečnostem  ustanovená zástupkyně žalobce navrhla, aby soud její ustanovení zrušil.

Nejvyšší správní soud přezkoumal na základě kasační stížnosti napadené rozhodnutí krajského soudu a dospěl k závěru, že kasační stížnost je důvodná. Vycházel přitom ze závěrů uvedených v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 11. 2005, č. j. 7 Azs 214/2005 - 96, www.nssoud.cz, podle kterých jestliže stěžovatel nemá důvěru k soudem  ustanovenému zástupci a z tohoto důvodu se domáhá zrušení rozhodnutí o ustanovení zástupce, soud takové kasační stížnosti vyhoví, neboť důvěra je jedním ze základních atributů vztahu mezi advokátem a klientem.

Podle § 20 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o advokacii“), je advokát oprávněn požádat o zrušení ustanovení, dojde-li k narušení nezbytné důvěry mezi ním a klientem nebo neposkytuje-li klient potřebnou součinnost.

Nejvyšší správní soud uvádí, že zásadní námitkou stěžovatele je jeho poukaz na možný střet zájmů a absenci důvěry k ustanovené zástupkyni. Jak vyplývá z § 20 odst. 2 zákona o advokacii, právě důvěra je jedním ze základních atributů vztahu mezi advokátem a klientem, přičemž v případě, že dojde k jejímu narušení, je advokát oprávněn požádat soud o zrušení ustanovení, jak tomu bylo v tomto případě. Proto Nejvyšší správní soud s ohledem na obsah podání jak stěžovatele, tak i jeho zástupkyně, rozhodl tak, že kasační stížnosti vyhoví a napadené usnesení krajského soudu zruší.

Z uvedených důvodů shledal Nejvyšší správní soud kasační stížnost důvodnou, a proto napadené usnesení Krajského soudu v Brně podle § 110 odst. 1 věty první soudního řádu správního zrušil. V dalším řízení je třeba vycházet z toho, že stěžovatel, vzdor žádosti nemá ustanoveného zástupce, když ustanovení advokátky Mgr. Hany Ševčíkové bylo ke kasační stížnosti stěžovatele zrušeno. Vzhledem k tomu, že Nejvyšší správní soud svým rozhodnutím vyhověl i návrhu ustanovené zástupkyně, není třeba o něm samostatně rozhodovat.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodne Krajský soud v Brně v novém rozhodnutí (§ 110 odst. 3 věty první soudního řádu správního).

Poučení : Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 16. února 2012

JUDr. Marie Turková

předsedkyně senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 2. 2012, sp. zn. 4 As 6/2012 - 13, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies