7 Azs 44/2011 - 157

09. 02. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka, JUDr. Karla Šimky, JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Bohuslava Hnízdila v právní věci žalobců: a) H. A. A., b) F. H., c) nezl. S. A. A., d) nezl. M. H., všichni zastoupeni JUDr. Jakubem Hájkem advokátem, se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha 1 - Nové Město, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 31. 5. 2011, č. j. 32 Az 14/2010 – 66,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Odměna advokáta JUDr. Jakuba Hájka se určuje částkou 8424 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění :

Podanou kasační stížností se žalobci (dále jen „stěžovatelé“) domáhali zrušení rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 31. 5. 2011, č. j. 32 Az 14/2010 – 66, kterým bylo ve výroku I. rozhodnuto, že žaloby proti rozhodnutím Ministerstva vnitra (dále jen „ministerstvo“) ze dne 18. 11. 2010, č. j. OAM-18/LE-05-K03-2009, č. j. OAM-17/LE-05-K03-2009 a ze dne 22. 11. 2010, č. j. OAM-88/ZA-11-K03-2009, se ve výroku, kterým stěžovatelům nebyl udělen azyl podle § 12 až § 14 zákona č. 325/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“), zamítají a ve výroku II. bylo rozhodnuto, že výše uvedená rozhodnutí se ve výroku, kterým stěžovatelům nebyla udělena mezinárodní ochrana podle § 14a a § 14b zákona o azylu zrušují a věci se vrací v tomto rozsahu ministerstvu k dalšímu řízení.

V průběhu řízení o kasační stížnosti Nejvyšší správní soud zjistil, že stěžovatelé se nezdržují v Pobytovém středisku Kostelec nad Orlicí, které bylo místem jejich hlášeného pobytu a že dne 28. 6. 2011 svévolně odešli z Pobytového střediska Kostelec nad Orlicí.

Podle ust. § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 33 písm. b) zákona o azylu soud řízení zastaví, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení mezinárodní ochrany.

Neznámé místo pobytu žadatele o udělení mezinárodní ochrany je natolik významnou skutečností, že její naplnění znamená faktickou nemožnost pokračovat v soudním přezkumu. Nejvyšší správní soud vzhledem k tomu, že stěžovatelé jsou neznámého pobytu nejpozději od 28. 6. 2011, kdy svévolně opustili Pobytové středisko Kostelec nad Orlicí, a jejich nynější pobyt se nepodařilo zjistit ani z evidence Ministerstva vnitra ani dotazem u příslušných policejních orgánů, řízení o kasační stížnosti podle ust. § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 33 písm. b) zákona o azylu zastavil. Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

Stěžovatelům byl pro řízení o kasační stížnosti soudem  ustanoven zástupcem advokát a podle § 35 odst. 8 s. ř. s. platí v takovém případě odměnu advokáta včetně hotových výdajů stát. Podle ust. § 9 odst. 3 písm. f) vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, náleží advokátovi odměna za jeden úkon právní služby (doplnění kasační stížnosti) v částce 6720 Kč (§ 11 odst. 1 písm. d) ve spojení s § 12 odst. 4 citované vyhlášky) a náhrada hotových výdajů v částce 300 Kč (§ 13 odst. 3 citované vyhlášky), zvýšená o  daň z přidané hodnoty ve výši 20 %, celkem tedy 8424 Kč.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. února 2012

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 2. 2012, sp. zn. 7 Azs 44/2011 - 157, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies