Konf 101/2011 - 16

07. 02. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Marie Žiškové, JUDr. Romana Fialy, JUDr. Pavla Pavlíka, JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Pavla Vrchy rozhodl o návrhu Českého telekomunikačního úřadu, se sídlem v Praze 9, Sokolovská 219 (adresa pro doručování: poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025), na rozhodnutí kompetenčního sporu mezi ním a Okresním soudem v Chomutově, a dalších účastníků sporu vedeného u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 45 EC 2095/2010, o zaplacení částky 23 582 Kč s příslušenstvím: žalobkyně ČEZ ICT Services, a. s., se sídlem v Praze 4, Duhová 1531/3, IČ 26470411, zastoupená Mgr. Davidem Jüngerem, se sídlem v Ostravě – Mariánských Horách, 28. října 219/438, a žalovaného M. H.,

takto :

I. Příslušný vydat rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 45 EC 2095/2010, o zaplacení částky 7266 Kč s příslušenstvím za pronájem a prodej mobilních telefonů, je soud.

II. Usnesení Okresního soudu v Chomutově ze dne 18. 1. 2011, čj. 45 EC 2095/2010 - 36, se v tomto rozsahu zrušuje .

Odůvodnění :

Podáním doručeným dne 14. 12. 2011 zvláštnímu senátu zřízenému podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, navrhl Český telekomunikační úřad tomuto senátu rozhodnutí sporu o pravomoc podle ustanovení § 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Sb., který vznikl mezi ním a Okresním soudem v Chomutově ve věci návrhu na zaplacení částky 23 582 Kč s příslušenstvím.

Z předloženého spisu vyplynuly následující skutečnosti:

Návrhem na vydání platebního rozkazu se žalobkyně domáhala vůči žalovanému zaplacení částky 23 582 Kč s příslušenstvím. V návrhu uvedla, že s žalovaným uzavřela dne 11. 5. 2006 smlouvu o poskytování komunikačních služeb v mobilních sítích pro zaměstnance Skupiny ČEZ, č. V06/12469, podle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem smlouvy bylo poskytování komunikační služby v mobilních sítích pro potřeby zaměstnanců společností skupiny ČEZ, které spočívalo v pronájmu koncového mobilního zařízení a přefakturaci hovorného a ostatních služeb od operátora Eurotel. Nedílnou součástí smlouvy byly Všeobecné obchodní podmínky žalobkyně a Všeobecný ceník poskytovaných služeb. Z čl. II smlouvy vyplývalo, že žalovaný je povinen platit žalobkyni za poskytování služeb podle smlouvy měsíční cenu za koncové mobilní zařízení (mobilní telefon) a cenu za přefakturaci měsíčních poplatků za služby od operátora Eurotel.

V důsledku soustavného neplacení ceny služeb poskytovaných žalobkyní žalovanému došlo dopisem žalobkyně k ukončení smlouvy výpovědí k 31. 3. 2010 ze strany žalobkyně pro neplacení poskytnutých služeb. Žalovaný nezaplatil žalobkyni na úhradu služeb poskytnutých v souladu se smlouvou v období od 1. 10. 2007 do 31. 3. 2010 částku v celkové výši 23 582 Kč. Žalovaný ani přes písemnou upomínku žalobkyni vyúčtované částky vyplývající z povinností založených předmětnou smlouvou o poskytování komunikačních služeb neuhradil, proto žalobkyně podala dne 25. 10. 2010 u Okresního soudu v Chomutově návrh na vydání platebního rozkazu. Okresní soud v Chomutově usnesením ze dne 18. 1. 2011, čj. 45 EC 2095/2010 - 36, řízení zastavil (výrok I.) s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Českému telekomunikačnímu úřadu (výrok II.). Současně rozhodl o náhradě nákladů řízení a o vrácení soudního poplatku. V odůvodnění soud uvedl, že řízení zastavil podle § 104 odst. 1 o. s. ř. pro neodstranitelný nedostatek podmínky řízení spočívající v chybějící pravomoci soudů rozhodovat tento a obdobné spory. Z obsahu žaloby dovodil, že se žalobkyně svou žalobou domáhá zaplacení ceny poskytnutých služeb elektronických komunikací na základě smlouvy o poskytnutí služeb elektronických komunikací mezi osobou vykonávající komunikační činnost a uživatelem. K rozhodování takového sporu je podle § 129 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, dána pravomoc Českého telekomunikačního úřadu, nikoli soudu v občanském soudním řízení; proto bylo rozhodnuto o postoupení věci tomuto příslušnému orgánu. Český telekomunikační úřad (navrhovatel) následně podal zvláštnímu senátu návrh k rozhodnutí negativního kompetenčního sporu.

Uvedl, že podle § 2 zákona o elektronických komunikacích se službou elektronických komunikací rozumí „služba obvykle poskytovaná za úplatu, která spočívá zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací, včetně telekomunikačních služeb a přenosových služeb v sítích používaných pro rozhlasové a televizní vysílání a v sítích kabelové televize, s výjimkou služeb, které nabízejí obsah prostřednictvím sítí a služeb elektronických komunikací nebo vykonávají redakční dohled nad obsahem přenášeným sítěmi a poskytovaným službami elektronických komunikací; nezahrnuje služby informační společnosti, které nespočívají zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací“. Podle předmětné smlouvy vystavovala žalobkyně žalovanému měsíční vyúčtování služeb, které se skládalo ze dvou položek: z měsíční ceny za pronájem mobilního telefonu (položka „Paušál mob. tel. C – zam.“, resp. „Jednorázová platba – odprodej KMZ“) a z přefakturace měsíčních poplatků za služby operátora (položka „Služby mobilního operátora“). Navrhovatel je toho názoru, že jeho pravomoc je dána pouze v případě sporů o otázkách souvisejících se samotným poskytováním služeb elektronických komunikací, eventuelně o ujednáních na ně úzce navazujících; ujednání o povinnosti zaplatit cenu za pronájem nebo za prodej mobilních telefonů přitom takovým ujednáním není. Český telekomunikační úřad tedy s odkazem na usnesení zvláštního senátu ze dne 9. 9. 2008, čj. Konf 37/2008 – 6, uzavřel, že je příslušným orgánem k rozhodnutí předmětného sporu týkajícího se povinnosti uhradit dlužné částky za „Služby mobilního operátora“ v celkové výši 16 316 Kč. Navrhovatel však popřel svoji pravomoc rozhodovat ve zbývající části sporu týkající se povinnosti uhradit cenu za pronájem a prodej mobilních telefonů ve výši 7266 Kč, neboť v této části se jedná o soukromoprávní vztah z nájemní a kupní smlouvy mezi žalobkyní a žalovaným a nejedná se o cenu za službu elektronických komunikací podle zákona o elektronických komunikacích. Z tohoto důvodu je k rozhodování v této části příslušný Okresní soud v Chomutově.

Při řešení vzniklého sporu o pravomoc mezi správním úřadem a obecným soudem se zvláštní senát řídil následující úvahou:

S účinností od 1. ledna 2003 se postupuje při kladných nebo záporných kompetenčních sporech o pravomoc nebo věcnou příslušnost vydat rozhodnutí podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů.

Kladným (pozitivním) kompetenčním sporem je podle § 1 odst. 2 citovaného zákona spor, ve kterém si jedna strana osobuje pravomoc vydat rozhodnutí v totožné věci individuálně určených účastníků, o níž bylo druhou stranou vydáno pravomocné rozhodnutí; záporným (negativním) sporem je podle téhož ustanovení spor, ve kterém jeho strany popírají svou pravomoc vydat rozhodnutí v totožné věci individuálně určených účastníků.

Okresní soud v Chomutově v předcházejícím soudním řízení popřel svou pravomoc věc rozhodnout a rovněž navrhovatel částečně (v části sporu týkající se úhrady 7266 Kč za pronájem a prodej mobilních telefonů) popírá svou pravomoc ve věci rozhodnout poté, co mu byla věc postoupena; zvláštní senát konstatuje, že se v posuzované věci jedná o negativní (záporný) kompetenční spor, k jehož projednání a rozhodnutí je povolán zákonem č. 131/2002 Sb.

Navrhovatel (též „Úřad“) je zřízen podle § 3 zákona o elektronických komunikacích jako ústřední správní úřad pro výkon státní správy ve věcech stanovených tímto zákonem, včetně regulace trhu a stanovování podmínek pro podnikání v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb.

Ustanovení § 108 odst. 1 písm. g) zákona o elektronických komunikacích zakládá pravomoc Úřadu rozhodovat ve sporech tam, kde tak stanoví tento zákon; pravidla pro rozhodování účastnických sporů obsahuje zákon v § 129 odst. 1, věta prvá: „Úřad rozhoduje spory mezi osobou vykonávající komunikační činnost (§ 7) na straně jedné, a účastníkem, popřípadě uživatelem na straně druhé, na základě návrhu kterékoliv ze stran sporu, pokud se spor týká povinností uložených tímto zákonem nebo na jeho základě.“

Komunikačními činnostmi podle § 7 zákona jsou a) zajišťování sítí elektronických komunikací, b) poskytování služeb elektronických komunikací, c) provozování přístrojů.

Podle § 2 písm. n) citovaného zákona je službou elektronických komunikací služba obvykle poskytovaná za úplatu, která spočívá zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací, včetně telekomunikačních služeb a přenosových služeb v sítích používaných pro rozhlasové a televizní vysílání a v sítích kabelové televize, s výjimkou služeb, které nabízejí obsah prostřednictvím sítí a služeb elektronických komunikací nebo vykonávají redakční dohled nad obsahem přenášených sítěmi a poskytovaným službami elektronických komunikací; nezahrnuje služby informační společnosti, které nespočívají zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací.

V předmětné věci se však v případě požadovaného zaplacení ceny za pronájem, resp. prodej mobilních telefonů v částce 7266 Kč o takovouto službu nejedná. Nárok na zaplacení této částky vznikl žalobci podle žalobního tvrzení z titulu pronájmu, resp. koupě koncového mobilního zařízení mezi žalobkyní a žalovaným (čl. I předmětné smlouvy). Při pronájmu movité věci, resp. při jejím prodeji nejde o poskytování služby elektronických komunikací ve smyslu § 2 písm. n) zákona o elektronických komunikacích, nýbrž o běžný soukromoprávní vztah z nájemní, resp. kupní smlouvy (k tomu srov. usnesení zvláštního senátu ze dne 9. 9. 2008, čj. Konf 37/2008 – 6, www.nssoud.cz). Rozhodování v této věci zákon Úřadu nesvěřuje, nýbrž je tu založena obecná pravomoc soudu o věci rozhodnout (§ 7 odst. 1 o. s. ř.).

Proto zvláštní senát rozhodl, že věc týkající se zaplacení částky 7266 Kč s příslušenstvím za pronájem a prodej mobilních telefonů projedná a rozhodne soud (§ 9 odst. 1 o. s. ř.).

Zvláštní senát podle § 5 odst. 3 zákona č. 131/2002 Sb. zruší rozhodnutí, kterým strana kompetenčního sporu popřela svou pravomoc o věci rozhodovat, ačkoliv podle rozhodnutí zvláštního senátu je vydání rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení v její pravomoci. Dalším výrokem proto zvláštní senát zrušil usnesení Okresního soudu v Chomutově ze dne 18. 1. 2011, čj. 45 EC 2095/2010 - 36, v rozsahu, který výroku, jímž byla kompetence určena, odporuje.

Pravomocné rozhodnutí zvláštního senátu je podle § 5 odst. 5 zákona č. 131/2002 Sb. závazné pro strany kompetenčního sporu, účastníky řízení, v němž spor vznikl, pro správní orgány [§ 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] i soudy. Dále bude tedy Okresní soud v Chomutově ve vymezeném rozsahu pokračovat v původním řízení o podaném návrhu na vydání platebního rozkazu.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 7. února 2012

JUDr. Michal Mazanec předseda zvláštního senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 2. 2012, sp. zn. Konf 101/2011 - 16, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies